DRUHY EXTÁZE

Při zjeveních a různých vizích se člověk dostane do stavu extáze. Dále uvádíme stručné charakteristiky různých extází.

Přirozená extáze

U přirozené extáze jde o hluboké zaujetí (soustředění, koncentraci), které způsobí oslabení vnímání okolního světa.

Vznik:

Jde o psychologický proces podmíněný člověkem. Přirozené vlohy napomáhají vzniku této extáze.

Druhy:

Umělecká, vědecká, náboženská (pramenící z víry).

Nadpřirozená extáze

U nadpřirozené extáze jde o vlité nazírání, při němž často dojde k ustání smyslové vnímavosti okolního světa, popřípadě pohybovému strnutí (oba tyto prvky jsou druhotné; prvotní je nazírání samo).

Vznik:

U pozitivní extáze jde o mystické (vlité) nazírání důsledkem Božího působení.

U negativní extáze jde o nazírání vlivem zlého ducha, drog, patologického duševního stavu (zejména u psychicky citlivých lidí), nebo důsledkem cvičení (buddhizmus, hinduizmus), popřípadě vlivem vášnivého vzrušení nebo intoxikace.

Účinky při pozitivní extázi:

Extatik nemůže svůj stav podle své vůle opustit (pouze na rozkaz představeného). Nemůže se pohybovat ani jinak projevovat, alespoň ne dobrovolně (týká se to i ústních modliteb, které nemůže vyslovovat podle své libovůle). Nemůže se zabývat ničím jiným, než co je mu předloženo Bohem v extázi.

Příčiny vázanosti a nevnímavosti během extáze:

U člověka jsou smysly spojeny s rozumem a vůlí. V pozitivní extázi způsobené Bohem se nemohou rozum a vůle zabývat ničím jiným než tím, co předkládá Bůh, a proto smysly pozbývají vnímavost.

Kritéria nadpřirozené extáze:

Znaky pozitivní extáze:

  • velké obohacení duchovního života
  • pravidelný a uspořádaný život
  • vytrvalé plnění povinností
  • obětavost a ochota k odříkání
  • růst ve ctnostech a blíženecké lásce.

Znaky negativní extáze:

  • libovolnost vzniku extáze (extatik vstupuje do stavu extáze podle své libovůle)
  • často extáze bez logického smyslu
  • neskromnost
  • výskyt extáze u začátečníků v duchovním životě.
 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]