There are no translations available.

Modlitba sv. Tomáše Akvinského vhodná pro každého řeholníka

sv. Rafael Barón

Přeblažená a přesladká Panno Maria, Matko Boží, plná veškeré dobroty, dcero nejvyššího Krále, Paní andělů, Matko všech věřících:

Doporučuji tvé milosrdné dobrotě, nyní i po všechny dny svého života, své tělo i duši svoji a všechno čím žiji: svoje myšlenky, rozhodnutí, přání, slova a skutky; celý svůj život i jeho závěr, aby se na Tvoji přímluvu všechno obracelo k dobrému v souladu s vůli milovaného Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista; abys mi byla, Přesvatá moje Panno Maria, Utěšitelkou a Pomocnicí proti útokům a léčkám starého nepřítele a všech mých nepřátel.

I.

Odhodlej se od svého milovaného Syna, našeho pána Ježíše Krista, vyprosit mi milost, abych se s ní dokázal vzepřít pokušením světa, těla a ďábla, a povždy vytrvat v pevném rozhodnutí v budoucnosti již nehřešit, ale vytrvat ve službě tobě a tvému milovanému Synu.

Prosím tě také, přesvatá moje Paní, abys mi vyprosila pravou poslušnost a pravou pokoru srdce, abych skutečně uznal, že jsem ubohý, křehký hříšník, neschopný ne jen vykonat dobrý skutek, ale i vzepřít se neustálým útokům bez milosti a pomoci svého Stvořitele a tvých svatých přímluv. Také mi vypros, přesladká moje Paní, trvalou čistotu mysli i těla, abych čistým srdcem a čistým tělem mohl sloužit milovanému Synu tvému a tobě a tvému Řádu.

Vypros mi od Něj dobrovolnou chudobu v trpělivosti a pokoj ducha, abych dokázal vydržet nápor v Řádu a abych mohl pracovat pro spásu svoji a svých bližních.

II.

Vypros mi také, Přesladká Panno Maria, pravou lásku, abych jí celým srdcem miloval našeho Pána Ježíše Krista a po Něm tebe, nadevšechno, a svého bližního v Bohu a kvůli Bohu. Abych se tak z dobra bližního radoval a jeho zlo, aby mne bolelo. A abych nikoho nepřehlížel a neusuzoval nepromyšleně. A abych se ve svém srdci nad nikoho nevyvyšoval.

Také, tě prosím, Královno nebe učiň, abych ve svém srdci stále nosil uctivou bázeň a současně i lásku ke tvému přesladkému Synu; abych mu vždy děkoval za tolik dobrodiní, která mi ve své dobrotě bez mých zásluh udělil a abych jasně a upřímně vyznal své hříchy, abych se za ně opravdově kál a abych si zasloužil dosáhnout jeho milosrdenství a milost.

III.

Prosím také, o Bráno nebeská a Obhájkyně hříšníků, nedopusť, abych nakonec svého života, já tvůj nehodný služebník, odpadl od svaté katolické víry, ale abys mi ve své veliké dobrotivosti a milosrdenství pomohla a uchránila mě od zlých duchů a abys mi skrze požehnaná slavná muka svého Syna, a na svoji vlastní přímluvu, od Něho vyprosila odpuštění hříchů, a abys mne až zemřu ve své a jeho lásce, vedla na cestu spásy.

Amen.

Sv. Tomáš Akvinský: Editio Parmensis

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]