There are no translations available.

Požehnání

zpracoval František Mráček

Požehnání znamenalo v nejstarších dobách zvláštní sílu, kterou Bůh umožňuje člověku úspěch. Izraelci nerozlišovali mezi touto silou (vnitřní mohutností) a jejím vnějším důsledkem.

Všeobecně se předpokládalo, že to, co ovlivňuje život, může být nositelem požehnání, tedy i neživé věci. Předpokládalo se, že sobota je požehnaným dnem více než ostatní dny. Může být žehnána archa úmluvy, prorocká hůl, kámen nebo oběť.

Požehnání se projevuje různě: schopností vládnout, „schopností“ kněžství – být prostředníkem mezi Bohem a lidmi, bohatstvím stád a úrody, vítězným vedením válek, u ženy plodností atd.

Žehnat lze věci při uvedení do užívání nebo při příležitosti předávání úřadu. Přímluvná žádost člověka nebo církve v modlitbě o požehnání se nazývá požehnáním.

Požehnání je možno předávat, ale jen na toho, kdo je schopen požehnání přijmout. Abrahám přenesl své požehnání na Izáka, ten na Jákoba. S Jákobem šlo požehnání do Cháranu. Zde z něho těžil Lában. Z Jákoba přešlo požehnání na Josefa, pro něhož Bůh žehnal Putifarovi.

Zdroj požehnání

Všechny dobré skutečnosti, všechna dobra jsou výsledkem Božího požehnání. Za každým požehnáním tedy stojí Bůh. On je původcem požehnání (Gn 26/3.28; 49/25; 1 S 3/19; 10/7; 16/18; 18/12.14; atd.), on může i zlořečení proměnit v požehnání (Dt 23/5; Neh 13/2).

Požehnání propůjčuje člověku účast na Boží moci. V lidské duši pak pracuje Bůh. Dává-li Bůh Jákobovi bohatství, znamená to, že Jákobova duše je schopna vytvořit bohatství.

Mít úspěch v duchovní nebo světské oblasti znamená v řeči Starého zákona mít požehnání. K tomu, aby měl někdo úspěch, musí být obdařen moudrostí (1 S 18/14; Jb 12/13-15; Jr 3/15).

Účinek požehnání

Žehnat může každý člověk, Panna Maria nebo kněz. Žehná-li kněz jako zástupce Krista, vytváří se dispozice pro nejsilnější požehnání.

Konečný účinek požehnání a jeho hloubka ovšem závisí na otevřenosti člověka, pro něhož je požehnání určeno. Takže se může stát, že konečný účinek požehnání kněze jako zástupce Krista, může být malý pro nezájem a uzavřenost “přijímajícího”. Například na konci mše může být účinek kněžského požehnání menší, než účinek požehnání Panny Marie při zjevení, kdy přijímající člověk je otevřený pro požehnání díky zvláštním milostem provázejícím zjevení.

Důležitost otevřenosti žehnaného při požehnání a hlubší kontakt žehnajícího a žehnaného byla zjevná už ve Starém zákoně. Izák před žehnáním Jákoba požívá Jákobovo jídlo, Jákobovo víno a líbá Jákoba. To v dnešní době přešlo do zvyku vkládání rukou na hlavu žehnaného.

Protože s požehnáním přechází určitá síla, lze žehnat i předměty, které se stávají nástrojem Božího působení. I zde je důležitá otevřenost a víra člověka, který žádá o požehnání předmětu, a člověka, který bude předmět užívat.

Žehná-li člověka nebo předmět více lidí nebo kněží, popřípadě Panna Maria, stupňuje se síla požehnání. Konečný účinek požehnání je závislý na otevřenosti a víře žehnaného člověka nebo člověka, žádajícího o požehnání předmětu, a člověka, který bude požehnanou věc užívat.

Časté dotazy:

  • Když někdo prosí o požehnání pro druhého (třeba za zdar zkoušky) a pak někdo jiný prosí za tentýž účel, zvyšuje ten druhý prosící člověk konečný účinek požehnání? ...Ano.
  • Když kněz požehná předmět, např. růženec, a pak si jej dotyčný vezme na požehnání Pannou Marií při zjevení, zvyšuje se konečný účinek požehnání? ...Ano.
  • Když Panna Maria požehná člověka nebo předmět při zjevení, je nutné, aby požehnání vykonal ještě kněz? ...Není to nutné, ale je to lepší.
  • Když řekne Panna Maria během zjevení 25. prosince: “Žehnám vám mým požehnáním a požehnáním novorozeného Ježíše”, kdo žehná? ...Ježíš i Panna Maria.
  • Nebo řekne: “Nesu vám v náručí malého Ježíše, Krále míru, aby vám požehnal svým mírem”, kdo žehná ? ...Ježíš.
  • Liší se požehnání člověka nebo kněze slabé a silné víry? ...Liší.
  • Liší se požehnání člověka, Panny Marie, kněze, když zdrojem požehnání je vždy Bůh? ...Liší.

(teologicky recenzoval fr. P.ThLic. Jordán Jaromír Vinklárek OP)

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]