Úvod Vérité Development of the World Prognózy Proroctví pro současnou dobu
There are no translations available.

Proroctví na současnou dobu a jejich výklady
(REGINA č. 1/2001)

Proroctví a pochopení jeho smyslu

Když lidé prožívají těžkou dobu, začnou mít zvýšený zájem o proroctví a předpovědi.

Již po prvotním hříchu, kdy první lidé začali prožívat tíživou dobu, jim Hospodin přislíbil Vykupitele. A když později židovský národ, nositel tohoto přislíbení, žil v útisku, a to bylo často, vždy se zvýšeným zájmem vnímal proroky, kteří připomínali příchod Vykupitele a povzbuzovali národ k víře v jednoho Boha.

Ale již v této prvotní době si mnozí vykládali proroctví podle svých přání. Čím více byli lidé ovlivněni svými zájmy a sebeláskou a čím méně chápali Boží řád a neměli zájem jej zavádět do života, tím více si všímali lidských aspektů a výkladů proroctví. V praxi to dopadlo nakonec tak, že mnoho lidí vyvoleného národa si představovala Mesiáše jako vůdce nebo i vojevůdce, který národ vyvede z římské poroby, a vůbec nechápali duchovní rozměr Božího záměru. Když pak přišel Kristus a začal hlásat nebeské království lásky, tak ho vyvolený národ nepřijal.

Z toho plyne poučení, že je dobré a povzbudivé přijmout dar proroctví, který dává člověku naději, ale je nutné usilovat otevřeným srdcem o jeho správný výklad. Nicméně i vykladatelé proroků musejí mít dar správného výkladu a tento dar na základě zkušenosti dokonaleji využívat. Ke správnému výkladu nestačí tedy jen dobrá vůle, ale je potřeba i moudrost prohloubená zkušeností. Nyní přejděme k současné době.

Převratné události konce 20. století

Ve dvacátém století přibylo nové zlo - komunizmus. Milióny lidí byly vyvražděny, útlak v různých zemích se stupňoval a ryzí morální hodnoty byly ničeny a pošlapány. Lidé, kteří žili několik desítek let v tomto politickém útlaku a demagogii, prožívali těžké chvíle. Každé proroctví a předpověď, která dávala naději na osvobození od tohoto zla, byla přijímána až s nekritickou radostí. Když ke zhroucení tohoto systému začalo na konci osmdesátých let docházet, byl to pro nás radostný, skoro neuvěřitelný šok, a když se komunistický systém během tří let definitivně zhroutil, byli jsme naplněni úžasnou radostí.

Ale již začátkem devadesátých let bylo vidět, že lidé nemají zájem o obnovu křesťanské morálky a své zájmy začali orientovat na osobní uspokojení, což přešlo do bezohledné snahy získat pro sebe co nejvíce peněz a moci.

Proroctví pro současnou dobu a jejich výklady

Byli jedinci, kteří poukazovali na to, že prvořadá honba za osobním uspokojením není správná cesta, ale jejich hlasy byly rychle umlčeny. Proto se někteří lidé, mající starost o příští vývoj, začali zajímat o další proroctví a jejich výklady. A tady se událo něco, čeho bychom si měli povšimnout a poučit se z toho.

Předně bylo zřejmé, že se celosvětově hroutí morální řád. Protože lidem se dostaly do rukou zbraně hromadného ničení a jeden člověk by mohl zničit svět, někteří lidé si uvědomovali, že nastává apokalyptická doba, a bylo vyřčeno několik předpovědí o konci světa.

Protože zlo se šíří bez zábran a již přestává být chápáno jako zlo, začíná se šířit pocit blízkého příchodu antikrista. Současně mnozí lidé znají proroctví, že antikrist bude nakonec poražen “Ženou” a zvítězí Kristův duch a přijde doba, kdy bude nová země a nová nebesa. Za této situace mnozí interpreti proroctví a předpovědí v dobrém úmyslu hlásali, že doba vítězství dobra nad zlem je tady, a měli snahu pro povzbuzení lidí stanovit konkrétní blízké termíny tohoto vítězství.

Z nových informací, zejména ze zjevení Panny Marie otci Gobbimu a z jiných zjevení na začátku devadesátých let, se usuzovalo na blízké termíny nových historických událostí. Vedly k tomu následující úvahy. Otci Gobbimu bylo v Lurdech ve Francii 1.září 1988 řečeno mimo jiné, že následující období deseti let je nesmírně důležité, neboť vyvrcholí očista a uskuteční se tajemství, která Panna Maria sdělila některým svým dětem (zřejmě se myslí vizionářům). V následujícím roce (17.6.1989) Panna Maria hovořila o antikristu a násobcích čísla 666. Trojnásobek tohoto čísla je rok 1998. Někteří interpreti zjevení se domnívají, že právě na tento trojnásobek se vztahuje působení antikrista jako osoby, takže došli k závěru, že na konci těch deseti let bude veřejně působit antikrist, čímž vyvrcholí působení zla, a potom zvítězí dobro nad zlem. Tato informace je zřejmě správná, až na to, že události se nemusí uskutečnit přesně při násobku čísla 666, ale v rozpětí více let až desetiletí (viz Zprávy z Medžugorje č. 12/1999). Je třeba připomenout, že Panna Maria neřekla, že v roce 666 (nebo 1332, popřípadě 1998) dojde ke zvratové události, ale hovořila o období změn. Další konkrétní informací z těchto zjevení bylo (31.12.1992) potvrzení ze Starého a Nového zákona, že působení antikrista bude po dobu tří a půl roku, tj. 1290 dnů, a blahoslavený bude ten, kdo přečká dalších 45 dnů. A dále 5.12.1994 v quadalupe Panna Maria řekla otci Gobbimu, že potvrzuje, že k velkému jubileu roku 2000 dojde k triumfu jejího Neposkvrněného Srdce, jak předpověděla ve Fatimě.

To jsou silné výroky a je nesmírně lákavé brát je přesně na rok jako historické zlomy v lidské společnosti, které náhle změní svět. Důvěru v tyto další zlomy zvyšovala i politická situace na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Pro nás, kteří jsme žili desetiletí v komunistickém bloku, bylo nepředstavitelné, že tento blok padne a dokonce tak náhle a bez jediného výstřelu. A stalo se. Viděli jsme, že se mohou uskutečnit neuvěřitelné věci, a to napomáhalo přijetí myšlenky, že vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie se uskuteční náhle do konce století.

Zdálo se, že první termín vítězství dobra by podle těchto předpovědí mohl být na začátku roku 1998. Když k tomu nedošlo, někteří čekali do konce roku. Dále se termín konečného vítězství posouval až do konce roku 2000.

Na přednáškách, pořádaných Centrem VÉRITÉ na začátku devadesátých let, jsme byli nakloněni této interpretaci. Ovšem působení antikrista po dobu tří a půl roku jsme brali a bereme nadále doslova. Proto, aby se naplnil první předpoklad, muselo by veřejné působení antikrista propuknout v roce 1994. Nic takového se nestalo, i když by se mohlo stát například tím, že by přerostl válečný konflikt v bývalé Jugoslávii do třetí světové války. Naopak v té době se začala situace spíše stabilizovat.

Kdyby definitivní zlom k dobru nastal až koncem roku 2000, pak by antikrist musel začít veřejně působit v roce 1996, ale ani v té době se nic podstatného nedělo. Nicméně před tím by podle proroctví měl antikrist zdánlivě působit jako pozitivní, velmi populární osoba. Ale nikdo takový se neobjevil.

Uvedené důvody nás vedly v polovině devadesátých let k jiné interpretaci při plném respektování informací, sdělených otci Gobbimu. Zejména nás v tomto názoru, který se vývojem potvrzoval, upevnily rozsáhlé zapomenuté informace ze starých proroctví, která jsme zkráceně uveřejnili v časopisu REGINA, zejména v číslech 6, 7 a 8/1999, 1/2000 a dále ještě v číslech 7 a 8/2000, kde jsme uveřejnili přesné znění jednoho prorockého snu otce Boska a předpovědi sv. Františka.

Výklad současného stavu a další prognózy

Celý vývoj a další prognózy můžeme s přihlédnutím ke zveřejněnému třetímu fatimskému tajemství nyní (6.11.2000) shrnout do následujících závěrů: Panna Maria hovořila ve Fatimě vícekrát o Rusku (několik měsíců před Říjnovou revolucí) a řekla, že jí to velice leží na srdci. Tehdy věděla, že vznikající státní komunizmus způsobí v nastávajícím dvacátém století velmi mnoho zla, a rovněž předpověděla, pokud se lidé nezačnou měnit, druhou světovou válku.

Když hovořila k otci Gobbimu 18.září 1988 o důležitosti nastávajících deseti let, měla Panna Maria zřejmě na mysli závěrečná léta vlády komunizmu a zejména doby po pádu komunizmu, kdy se rozhodne o dalším vývoji. Nyní můžeme říci, že k této šokující události - pádu komunizmu - došlo, ale že jsme zdaleka nevyužili možnosti, které nám byly dány k dispozici. Zlo pokračovalo dál v jiné, politické, hospodářské a morální formě.

Navíc v posledních 20 letech zlo proniklo naplno ve formě liberalizmu i mezi nejvyšší stupně Církve, jak bylo předpověděno ve zjeveních pro otce Gobbiho. Je zřejmé, že Panně Marii velmi záleží na tom, aby Církev jejího Syna dále prosperovala, a je známo z Písma, že je v Božím plánu, aby zlý duch byl poražen Ženou. Aby k tomu došlo, musí se upevnit vedení a struktura Církve a musí být též určité seskupení věřících, kteří si uchovají čistou víru. A k tomu nás vedla Panna Maria zejména v Medžugorji a zdá se, že úspěšně, protože ve vzkazu z 25.srpna 2000 projevuje radost, že je již mnoho těch, kteří se jí přiblížili a nesou zvláštním způsobem ve svých srdcích vítězství jejího Neposkvrněného Srdce. A dále ve vzkazu z 25.října 2000 hovoří o příchodu nové doby, doby jara.

S blížícím se koncem roku 2000 je zřejmé, že vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie se týká upevnění ryzí víry v srdcích věřícího lidu a v církevní struktuře, jak jsme o tom psali ve Zprávách z Medžugorje č. 7 (25.6.2000). Vytváří se dojem, že v jubilejním roce došlo k oslabení liberálních teologických směrů a další vývoj závisí na postoji budoucího papeže. Lze se domnívat, že liberální teologové a hodnostáři doufají ve zvolení liberálního papeže, ale na druhé straně papež Jan Pavel II. se skupinou svých věrných připravuje personální podmínky pro papeže, který by pokračoval v duchu dosavadních papežů, a jde dokonce tak daleko, že nechal pro hladkou a neovlivnitelnou volbu nového papeže vybudovat novou konklávní budovu ve Vatikánu.

Jak tento boj dobra se zlem dopadne? Určitou možnou odpověď dostaneme, když spojíme stará proroctví (viz časopis REGINA č. 6,7,8/1999 a 1,7,8/2000) s novými ze soudobých mariánských zjevení. Dala by se ve stručnosti formulovat takto: Další papež bude rychle zvolen a upevní Církev na Eucharistii a Pannu Marii. Pro křesťany to bude velké povzbuzení.

Církev vyjde z tohoto vnitřního boje silná a zůstane takovou až do posledního papeže (podle Malachiáše), to je Petra II. Ale nesmíme zapomenout (viz REGINA č. 1/2000), že zlo bude pokračovat dále zákeřnější formou pomocí globalizace a Církev ještě za Petra II. prožije poslední nejsilnější vnější útok zla, řízený osobou antikrista po dobu tří a půl roku. Pak můžeme doufat, že dojde k naplnění slov otčenáše a přijde Království Boží.

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]