There are no translations available.

Spolupráce léčitele s duchovými bytostmi při léčení

V posledních dvou metodách diagnostikování jde o přímou spolupráci s duchovými bytostmi. Někteří věřící v dobrém úmyslu až fanaticky tvrdí, že jde o působení zlého ducha. Ale věc je daleko složitější. Vyjímečně může jít o případ, kdy léčitel vědomě požádá zlého ducha o spolupráci. Ale častěji jde o působení zlého nebo dobrého ducha, aniž by si to léčitel uvědomoval. Uvažujme podrobněji tyto dvě různé možnosti.

Prvý případ, ojedinělý, se týká léčitele, který vědomě vyzve zlého ducha ke spolupráci. Ovšem než k tomu dojde, probíhá u léčitele delší dobu duchovní úpadek, kdy léčitel v této době vědomě porušoval Boží řád. Pokud se nesetkal s církevním učením, stačí v tomto případě, že vědomě a závažně porušuje přirozený morální řád. Nicméně léčení tímto léčitelem může být někdy úspěšné, ale následně dochází k většímu zlu duchovnímu nebo fyzickému.

V druhém případě, nejčastějším, kdy nejde o vědomé vyzvání duchové bytosti ke spolupráci, ale nakonec k němu nevědomě dojde, probíhá proces vývoje diagnostikování léčitelem zpravidla následovně:

Nejdříve nějaký člověk - budoucí léčitel - vidí nebo slyší, že někdo provádí diagnostikování třeba pomocí kyvadélka nebo ohnutého drátu, a upoutá to jeho pozornost. Napadne jej zkusit, zda není též schopen podobných jevů. Vezme si kyvadélko a položí si v duchu otázku, například zda je určitý člověk (nemusí být v jeho blízkosti) nemocen. Kyvadélko se začne pohybovat a dotyčný je překvapen. Časem zjistí na ověřitelných případech typ kývání pro pozitivní a negativní odpověď. Začne systematicky pracovat s kyvadélkem a věří tomu, protože pacienti potvrzují, že stanovené nemoci zpravidla mají. Ovšem tyto jevy pocítí pouze člověk, který dostal od Boha přirozený, ale mimořádný dar schopný takové interakce.

Diagnostika léčitelem probíhá tak, že jmenuje různé orgány těla, např.: hlava, oči, uši, krk, nos, plíce, žaludek, dvanáctník, tenké a tlusté střevo, žlučník, ledviny, játra atd. A pomocí kyvadélka zjistí, který orgán je nemocen. Potom, třeba pokud jde o žaludek, se v duchu ptá, zda jde o: překyselení, žaludeční vředy, rakovinu, infekci, a opět dostane odpovědi. Pak se může ptát, třeba jak dlouho nemoc trvá, jmenuje příslušné délky trvání a opět dostává odpovědi.

Překvapující je, že uvedené odpovědi jsou často prokazatelně pravdivé, a tedy mohou být pouze od myslící bytosti s vyšší inteligencí a poznatky než je člověk, protože tento uvedené skutečnosti nezná. Jestliže budeme hledat takovou duchovou bytost, pak připadají v úvahu tři možnosti duchových bytostí, které takové informace mohou dodávat: pozitivní bytost (Bůh, Panna Maria, svatí, anděl), ďábelská bytost, nebo zemřelá bytost - duše v očistci. Dříve nebo později je možno typ bytosti identifikovat podle ovoce léčení.

Nyní uvažujme situaci léčitele. Předně je třeba pochopit, že jeho schopnost komunikace s duchovými bytostmi je v podstatě schopnost daná Bohem. Léčitel zpravidla v počátečním stádiu neví přesně, o co vlastně jde a kdo je příčinou této schopnosti, a je z toho velmi překvapen a udiven. Ale tato schopnost ve své podstatě není nic špatného, je to dar Boží, kterým může udělat mnoho dobrého. Ale záleží, zda léčitel umožní, aby této schopnosti využívala dobrá nebo zlá duchová bytost. Nyní sledujme, jak této schopnosti může využít zlý duch.

Když léčitel tuto schopnost nepřijme plně jako dar Boží a pokračuje dál v této činnosti, která jej fascinuje, postupně je uspokojen dobrými a užitečnými výsledky a začíná si plněji uvědomovat svou výjimečnost a mimořádnost, která u něj probouzí určitý druh pýchy. Protože jej tato činnost baví a cele se jí věnuje, začne u něj růst sebevědomí, domýšlivost a zeslabovat se vztah k Bohu. Tento proces často urychluje i touha po popularitě a penězích.

Jestliže s takovým léčitelem komunikovaly dobré duchové bytosti, vlivem pýchy se stane, že této jeho schopnosti začnou využívat zlé duchové bytosti, a dochází ke škodám pro léčeného. Ale léčitel zpočátku nepozná, že jeho schopnost využívají zlé bytosti, protože na procesu diagnostikování se nic nezměnilo, změnil se jen informační zdroj. Léčitel může poznat, že se do procesu zapojil zlý duch, pouze z výsledků, ale ty zpravidla již nezkoumá, protože si je jistý dobrými výsledky z předchozí doby.

Uvažujme dále jiný typ léčitele, který spolupracuje s duchovými bytostmi např. na principu, že dostává sluchové informace. V tomto případě léčitel položí otázku a ihned vnímá dopověď. Pokud jsou odpovědi pravdivé a přispívající ke spáse, jde zřejmě o duchovou bytost andělskou nebo kvalitní zemřelou bytost, která má od Boha poslání se dále zdokonalovat před vstupem do nebeské blaženosti a Bůh jí dal informace o zdravotním stavu vyšetřovaného člověka.

Zpočátku takové informace bývají pravdivé a šokující svou přesností. Ale po nějaké době může dojít ke zhoršení. Výsledek závisí hlavně od duchovního stavu léčitele. Pokud léčitel prvořadě dbá na svůj duchovní růst, jsou diagnostické výsledky nadále výborné.

Ale často se stává, že léčitel, zavalen prací a vědomím, že má tento mimořádný dar diagnostikování, který se zkušenostmi dokonaleji využívá, přestane kontrolovat výsledky své práce. Zapomíná, anebo si neuvědomuje, že dostává informace od duchové bytosti. Pocit stálosti tohoto daru umožňuje růst jeho pýchy a sebevědomí, které je umocněno pochvalami lidí úspěšně diagnostikovaných. Důsledkem toho klesá zájem o jeho duchovní rozvoj, a tak se stane, že pracuje dále, ale jeho kvalitní duchová bytost, zprostředkující mu pravdivé informace, jej opustila a nastoupila méně kvalitní. Ale léčitel tomu nevěnuje pozornost, neboť je uspokojen předchozími dobrými výsledky.

Jestliže duchovní úroveň léčitele dále klesá, může dojít k tomu, že z dopuštění Božího mu začne dodávat informace dokonce zlý duch. Ten mu zpravidla nedodává všechny informace špatné, ale tu a tam dobré, aby léčitel změnu přehlédl, a později jsou dodávány i chybné a matoucí informace. Léčitel pokud se doví o neúspěchu, omlouvá to mnohdy lehkovážně vymyšlenými důvody. Navíc v tomto duchovním stavu začne léčitel pro pocit své důležitosti a mimořádnosti šířit své vlastní názory, které jsou mnohdy do značné míry produktem jeho pýchy a bývají mnohdy vadné.

Ale tento způsob diagnostikování nese sebou ještě další úskalí. Když lidé přijdou k populárnímu léčiteli a jsou nadšení zlepšením svého zdravotního stavu, začnou léčiteli důvěrně říkat své osobní problémy a léčitel vlivem své důležitosti a pýchy jim zpravidla suverénně sděluje své názory a doporučení, jak řešit tyto problémy, a léčený těmto názorům vzhledem ke zlepšenému zdravotnímu stavu věří.

Tady je třeba upozornit, že léčitel, který úspěšně spolupracuje s dobrou duchovou bytostí, není zpravidla stejně dobře schopen radit člověku i v jiných záležitostech a měl by být krajně opatrný. Ale léčitelé to zpravidla nerespektují a lidé jim věří, neboť neznají, že duchová bytost je zpravidla specializovaná převážně na určitý druh informací a ne na všechno.

Nyní uvažujme ještě o diagnostikování pomocí automatického psaní. Nezkušení a úzkostliví lidé hned řeknou, že je to dílo ďáblovo, a může tomu tak být, ale ne vždy. Závisí to na tom, jaká duchová bytost uvádí pomocí nervového systému do pohybu ruku. Ocitujme dva pozitivní případy, které jsou skutečné.

Dívka, vychovávaná ateisticky, které nebylo ani 18 roků, začala zjišťovat, že se jí pohybuje ruka, a zakrátko tyto informace zaznamenávala. Byla z toho šokována, ale začala si všímat, že informace jsou překvapivě pravdivé a v blízké budoucnosti se uskutečňovaly, a tak jim věřila. Za krátkou dobu jí bylo sdělováno: … že existuje Láska, která stvořila tento svět, … že tato Láska se jmenuje Bůh, … časem jí bylo sděleno, že je Boží Syn, který žil na zemi a jmenuje se Kristus, a ten nám dal pokyny, jak žít, a obětoval se za nás, … dále že je potřeba se modlit, a byly jí nadiktovány modlitby včetně modlitby Otče náš, dále že by měla svou víru uskutečňovat v Církvi, … a že se má seznámit s knězem. Ten ji připravil na křest. Při té příležitosti se dozvěděl o jevu, který ji přivedl do Církve, a prověřoval pravdivost výpovědí, získaných pomocí tohoto jevu. Řekl, aby byla na tento jev opatrná, ale nezakázal jí, aby v tom pokračovala, ale kontroloval další rozvoj jejího duchovního života. Tato žena nyní žije v křesťanském manželství svátostným životem a stará se vzorně o své tři děti a chod domácnosti, neboť manžel je pracovně značně vytížen.

Druhý případ se týká kněze, který je vzorný, asketický a muž hluboké modlitby. Procestoval více zemí a je považován za apoštola, který pozvedá víru velkého množství lidí. Nicméně bylo vidět, i když o tom nehovoří, že mu "píše" ruka. Na setkáních se jej lidé dotazují a on pomocí nenápadně "píšící" ruky dává velmi přesné odpovědi, pozvedající lidi k uskutečňování ryzí víry. Je zřejmé, že má kontakt s pozitivní andělskou bytostí.

Souhrnně by se dalo konstatovat, že léčitelé, spolupracující vědomě nebo nevědomě s duchovou bytostí, získávají vzhledem na kvalitu tři druhy informací.

1. Do první skupiny patří informace, ve kterých není nic nepravdivého a které přispívají ke spáse. Zdroj těchto informací může být Bůh, Panna Maria, anděl. V tomto případě se ovšem může stát, že odpověď na položenou otázku není někdy žádná, nebo obecná, nebo třeba v dané chvíli nejasná.

2. Do další skupiny patří informace, které obsahují alespoň jednu závažně nepravdivou až škodlivou informaci. Z praxe se zdá, že takové mylné a škodlivé informace se vyskytují zvláště u diagnostikovaných věřících lidí, ale neprojevují se zpravidla při prvním setkání s léčitelem.

I když některé informace jsou pravdivé, nepravdivá informace je velmi matoucí a zpravidla způsobuje chaos, a proto tyto informace je třeba přiřadit zlému duchu. Ovšem mnozí léčitelé a jejich přívrženci, když před tím získali prokazatelně dobré informace třeba od dobrých duchových bytostí a nyní začínají vlivem duchovního úpadku léčitele získávat nepravdivé informace, věří skálopevně i těmto a snaží se je za každou cenu omlouvat.

Uvedeme dále skutečný případ: průměrně věřící člověk se stal léčitelem. Byl velmi dobrý, ale pro nával práce přestal chodit do kostela a modlit se. Začalo mu být vnukáno, že je to v pořádku, protože jeho činnost je velmi záslužná pro lidi. To ho již zřejmě ovlivňoval zlý duch. Jeden jeho dřívější klient, kterému zdravotně velmi prospěl, se jej ptal na kvalitu pěti lidí s různou duchovní úrovní. Léčitel velmi pohaněl člověka s vysokou duchovní úrovní a nejvíce vyzvedl člověka s nejnižší duchovní kvalitou. Bylo zřejmé, že takové nepravdy může produkovat jenom zlý duch, aby tím způsoboval zmatek.

3. Nicméně bývají ještě výpovědi třetí kategorie, kde se vyskytují o diagnostikovaném člověku hlavně pravdivé informace, i když někdy ne všechny, ale někdy se též vyskytují informace nepřesné a poněkud zkreslené. Protože v těchto informacích není hrubá závada, nezbývá nám než je přiřadit k zemřelým bytostem na různých stupních poznání.

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]