There are no translations available.

Zlý duch při léčení

Mnozí lidé se orientují hlavně na klasické léčení a varují se jakýchkoli dalších léčitelů, ale druzí lidé, i věřící, chodí mnohdy k léčitelům. Ti první pozvedají proti tomu varovný hlas a říkají, že takové léčení je spojeno s ďáblem. Tvrdí, že za uzdravení je potřeba se jen modlit, protože každá nemoc je způsobena hříchem. Neuvědomují si, že některé nemoci jsou dány pro Boží slávu.

Nicméně na těchto názorech něco je, ale je v tom i též kus zkreslení skutečnosti. A proto by nebylo správné takové naivní a neodborné názory fanaticky prosazovat, což se dnes v dobrém úmyslu dělá.

Je pravda, že osobní hříchy plodí nemoc, ale zdaleka ne všechny a ne každá nemoc je způsobena osobním hříchem. K tomu stačí si položit třeba otázku: za které osobní hříchy měla svatá Bernadetta rakovinu kolena, za které osobní hříchy měla svatá Terezička, Učitelka Církve, tuberkulózu a na ni zemřela, za které osobní hříchy měl papež Jan XXIII. rakovinu žaludku atd. Totiž v těchto případech zřejmě člověk přijme nemoc pro duchovní užitek.

Pokud jde o léčení chorob, je správné vyhledat pomoc klasické medicíny, ale je známo, že ta někdy neuspěje, a právě alternativní medicína mnohdy prokazatelně uspěje. Ovšem u těch alternativních metod, u nichž se spolupracuje s duchovými bytostmi, je možnost, více než u klasického způsobu léčení, působení zlého ducha. Proto je dále uvedena přehledná tabulka, ze které jsou zřejmé okolnosti možnosti působení zlého ducha. (Přitom vycházíme z učení sv. Tomáše, zkušeností soudobých exorcistů, konzultací s odbornými teology a z dalších pozorování a výzkumů.)

Působení zlého ducha na léčeného skrze léčitele
LéčitelLéčený
Způsob práce při léčení a diagnostice Nezajímá se o Boha; připouští využití zlého ducha k léčení. Věří v existenci Boha, ale koná vědomě zlo. Nezískal víru v Boha, Krista, chce přirozeně dobro. Věří v Boha, Krista, snaží se podle víry žít.
Využívá zlého ducha (vědomě, nevědomě) Může dojít k uzdravení pomocí zlého ducha, ale následuje daleko větší zlo: Duchovní utrpení (třeba vlivem ztráty majetku, přítele, halucinace) Fyzické utrpení (nemoc, úraz) Zlý duch může působit uzdravení skrze léčitele, ale následuje zlo (duchovní nebo fyzické), aby se člověk vzpamatoval. Zlý duch může skrze léčitele působit pokušení, kterému se léčený může vědomě ubránit. Může dojít k uzdravení. (Léčený neví o spolupráci léčitele se zlým duchem). Může dojít k uzdravení. Léčený je značně chráněn proti vlivu pokušení(působeného zlým duchem). Může dojít k uzdravení. (Léčený neví o spolupráci léčitele se zlým duchem).
Nezískal víru v Boha, Krista. Chce přirozeně dobro (nespolupracuje se zlým duchem) Zlý duch nepůsobí skrze léčitele. Nedochází k uzdravení. Bůh může využít situace k trestu. Zlý duch nepůsobí skrze léčitele. Nedochází k uzdravení. (léčitel by si měl dát pozor, aby mu léčený špatným příkladem neuškodil). Zlý duch nepůsobí skrze léčitele. Může dojít k uzdravení. Zlý duch nepůsobí skrze léčitele. Může dojít k uzdravení. (pro léčitele je šance k obrácení).
Věří v Boha, Krista Snaží se podle víry žít (spolupracuje s Bohem) Zlý duch nepůsobí skrze léčitele. Uzdravení je možné, když to má smysl vzhledem k duchovnímu růstu. Jinak je lepší (a léčitel to pozná) jej v nemoci ponechat. Zlý duch nepůsobí skrze léčitele. Léčenému se mohou zhoršit potíže ve prospěch duchovního růstu. (léčitel si musí dát pozor na pokušení skrze špatný příklad léčeného). Zlý duch nepůsobí skrze léčitele. Může dojít k uzdravení. Je příležitost k obrácení léčeného. Zlý duch nepůsobí skrze léčitele. Uzdravení je možné, ale nemoc může též přetrvat, protože jí léčený přijme pro duchovní užitek.

Uvedenou tabulku bychom mohli interpretovat následovně:

 • Jestliže léčitel vědomě nebo nevědomě spolupracuje se zlým duchem, může se zlý duch uplatnit a i přispět k léčení v případě, že léčený ignoroval Boha a souhlasí s působením zlého ducha. Potom u léčeného následuje větší zlo (duchovní nebo fyzické utrpení).
 • Jestliže léčitel vědomě nebo nevědomě spolupracuje se zlým duchem a léčený věří v existenci Boha, ale vědomě koná v závažných věcech zlo, může rovněž zlý duch skrze léčitele zlepšit zdraví, ale následuje zlo určené k tomu, aby se léčený vzpamatoval.
 • Jestliže léčitel spolupracuje se zlým duchem a léčený nezískal víru v Boha, ale chce přirozené dobro, vystavuje se pouze pokušení, kterému se léčený může osobní snahou ubránit.
 • Jestliže léčitel spolupracuje se zlým duchem a působí na věřícího člověka, jenž nedělá závažné chyby, je léčený chráněn před působením zlého ducha. V případě, že léčitel nezískal víru v Boha, ale chce přirozené dobro a léčí člověka, který se vědomě nezajímá o Boha a připouští působení zlého ducha, nedochází k uzdravení a Bůh může využít situaci k trestu.
 • Jestliže takový léčitel působí na člověka, který věří v existenci Boha, ale koná vědomě zlo, nedochází k uzdravení, ale léčitel by si měl dát pozor, aby mu léčený neuškodil špatným příkladem.
 • Jestliže takový léčitel působí na člověka, který nezískal víru, ale chce přirozené dobro, zlý duch nemůže působit negativně skrze léčitele a může dojít k uzdravení.
 • Jestliže takový léčitel působí na člověka, který věří v Boha, může být takovým léčitelem uzdraven a navíc pro léčitele je šance stát se věřícím.
 • Jestliže léčitel věří v Boha a snaží se podle víry žít a léčený nevěří v Boha a připouští využití zlého ducha, nemůže dojít k působení zlého ducha skrze léčitele, uzdravení je možné, když to má smysl vzhledem k duchovnímu růstu léčeného. Jinak je lepší, aby jej léčitel (a on to pozná) ponechal v nemoci.
 • Jestliže takový léčitel působí na léčeného, který věří v existenci Boha, ale koná vědomě zlo, nemůže dojít k působení zlého ducha skrze léčitele, ale léčenému se mohou zhoršit potíže ve prospěch duchovního růstu.
 • Jestliže takový léčitel působí na léčeného, který nezískal víru v Boha, ale chce přirozené dobro, je uzdravení možné a navíc je příležitost k obrácení. Zlý duch nemůže působit skrze léčitele.
 • Rovněž působení zlého ducha není možné, když léčený je věřící, ale nemoc může přetrvat, protože ji léčený přijímá pro duchovní užitek.

Uvedené poznámky můžeme formulovat i obráceně, protože mnohdy nevíme, zda léčitel působí nebo nepůsobí pomocí zlého ducha.

 • Tedy, jestliže léčený věří v Boha a snaží se podle víry žít, nemůže být skrze léčení žádného léčitele ovlivňován zlým duchem, tedy i kdyby léčitel vědomě nebo nevědomě se zlým duchem spolupracoval. Ale léčený o té spolupráci neví.
 • Jestliže léčený nezískal víru v Boha a chce přirozené dobro, může být v případě léčitele spolupracujícího se zlým duchem vystaven nanejvýš pokušení, kterému se může ubránit. Přitom léčený o té spolupráci neví.
 • Jestliže léčený věří v existenci Boha, ale koná vědomě zlo, může skrze léčitele pracujícího se zlým duchem utrpět zlo, aby se vzpamatoval. Ale působením léčitele věřícího v Boha se mohou zhoršit léčenému potíže ve prospěch duchovního růstu.
 • Jestliže léčený ignoruje Boha a připouští využití zlého ducha, dojde u léčeného po léčení léčitelem využívajícím zlého ducha k následnému duchovnímu nebo tělesnému utrpení. Pokud se setká s léčitelem věřícím v Boha, je možné uzdravení, když to má smysl vzhledem k duchovnímu růstu.

Uvedené poznámky můžeme formulovat i obráceně, protože mnohdy nevíme, zda léčitel působí nebo nepůsobí pomocí zlého ducha.

Jestliže léčený nezískal víru v Boha a chce přirozené dobro, může být v případě léčitele pracujícího se zlým duchem vystaven nanejvýš pokušení, kterému se může ubránit. Ale léčený o té spolupráci neví.

Jestliže léčený věří v existenci Boha, ale koná vědomě zlo, může skrze léčitele pracujícího se zlým duchem utrpět zlo, aby se vzpamatoval. V tomto případě se mohou působením léčitelů věřících v Boha zhoršit léčenému potíže ve prospěch duchovního růstu.

Jestliže léčený ignoruje Boha a připouští využití zlého ducha, dojde u léčeného po léčení léčitelem, využívajícím zlého ducha, k následnému duchovnímu nebo tělesnému utrpení. Pokud se setká s léčitelem věřícím v Boha, je možné uzdravení, když to má smysl vzhledem k duchovnímu růstu.

Poznámka 1:

Tedy věřící člověk, který nedělá velké chyby proti Božímu řádu a prosí o Boží ochranu, nemůže být téměř vůbec ovlivněn zlým duchem. Ale mohla by nastat výjimka, kdy podle Božího záměru, aby byla získána další dobra, zlý duch by mohl způsobit u člověka pokušení nebo utrpení, ale Bůh by mu dal sílu k jeho překonání.

Poznámka 2:

Člověk, který neuspěl s klasickou medicínou a chce se pokusit o léčení alternativní medicínou, může tak učinit. Pokud je věřící a prosí o ochranu Boží, i když nic neví o duchovní úrovni léčitele, nemusí se bát zlého ducha, ale ať počítá s tím, že ani “úspěšní” léčitelé nejsou stoprocentní. Je na místě opatrnost, nevěřit mnohdy sugestivnímu přesvědčování léčitelů, zkusit doporučené léčení a počkat si na léčebné výsledky.

Poznámka 3:

Některé metody alternativní medicíny se postupně více vědecky rozvíjejí a je již řada lékařů, kteří mnohé poznatky z této oblasti akceptují, i když opatrnost je na místě. Bojovat proti těmto poznatkům a všechny je házet do jednoho pytle se suverénním označením, že je to “dílo ďáblovo”, je nesprávné a tedy proti Božímu záměru. Snadno se může stát, a stalo se již v historii vícekrát, že třeba během jedné generace budou některé tyto metody všeobecně akceptovány a Církev by se zesměšnila, kdyby je všechny na základě domněnek a nepodložených hypotéz některých lidí fanaticky odsuzovala.

Poznámka 4:

Pro maximální úspěšnost léčení alternativními metodami je důležité, aby léčitel byl duchovně pročištěn a nebyl vázán hmotnými zájmy. Tím není řečeno, že nesmí přijmout odměnu za léčení. Dále je důležité, aby znal Boží řád a řídil se jím, a tak mohl pacientu, který bývá při léčení otevřený, sdělit své poznatky a zkušenosti s Bohem.

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]