There are no translations available.

Poselství Matky Boží Panny Marie

Poselství sama, jak ta původně čtvrteční, tak od 25. ledna 1987 i ta měsíční, jsou velmi prostá. Když se čtou jen letmo, je nebezpečí, že budou nedoceněna a odložena. Přitom však podle svědectví Marije Pavlovičové, vizionářky, která má povinnost poselství předávat, jsou to mateřská slova určená všem, kdo jsou ochotni jim naslouchat. V jednom vzkazu Panna Maria sama řekla, že si přeje, abychom jejím poselstvím naslouchali srdcem. To je podmínka, aby pro nás ve své prostotě byla užitečná. Slova matky jsou vždycky prostá a podobají se jedno druhému. Ale jsou plná lásky a právě to je činí krásnými. Tedy už před tím, než slova Matky začneme číst a uvádět je do života, vytváří se ovzduší důvěry a lásky, protože Matka mluví a přeje si nás vést. Když takto přistupujeme k oněm krátkým vzkazům, nalezneme v nich všechnu hloubku a šířku Boží lásky, kterou je možno skrze Marii poznat. Odhalíme i pedagogiku, výchovu, kterou nám Bůh v těchto dnech skrze Marii poskytuje.

(Z úvodu fra Slavka Barbariće k chorvatskému originálu)

 

Panna Maria

 

Překlad poselství Panny Marie

Texty byly nově přeloženy na základě dosavadních zkušeností a několikaletých kontaktů v Medžugorji a po konzultaci s jazykovými a teologickými odborníky. Podle vizionářky Marije mají být vzkazy překládány co nejvěrněji, ale srozumitelně. Opisem a volnějším překladem některých myšlenek by se dosáhlo větší elegance s ohledem na soudobý jazyk, neboť by se použilo ustálených frází a vazeb, ale zvýšilo by se nebezpečí zkreslení ducha poselství a snížila by se vnímavost obsahu poselství a též inspirace vlivem Ducha Svatého. Poselství jsou úmyslně vyslovována prostě a s láskou matky milující své děti.

Jednou z překladových nejednotností je používání “i” a “y” ve vztahu ke slovu “děti”. Protože texty jsou určeny nejen dětem v pravém slova smyslu, ale i lidem obecně - dospělým i starým - bylo mnohdy podle citu - což čeština připouští - použito obou možností.

V poselstvích se vyskytuje často slovo děti a jeho jemnější vyjádření. Chorvatština má tři stupně jemnosti: Djeca, dječice, djetište. V poselstvích se vyskytují první dvě oslovení. V češtině máme též tři výrazy: Děti, dítka a dětičky nebo děťátka. Druhý stupeň důvěrnosti , dítka, odpovídá v chorvatštině druhému stupni dječice, a i když v obou jazykových verzích zní jemně archaicky, v religiozní literatuře se používá. Třetí nejdůvěrnější stupeň "dětičky, nebo děťátka" Panna Maria neužívá a navíc oslovení Panny Marie se vztahuje nejen na děti a dospělé osoby a dokonce staré lidi, což by v danném případě vyvolávalo posměch nejen u nevěřících lidí, ale i teologů, kteří nejsou nakloněni mariánským zjevením.

Nicméně je známo, že v cizojazyčných překladech jsou vědomě dělány některé nepřesnosti v překladu. Je to jednak z důvodů vyjadřovacích možností daných jazyků a nebo dočasně z důvodů psychologických. Například němčina, i když má pro slovo děti všechny tři stupně důvěrnosti, nejsou využívány, protože by u některých věřících, kteří mají liberální smýšlení, byly terčem kritiky. Ale např. v Čechách nebo na Slovensku, kde liberalizace tak nepokročila je únosné užívání slova “dítka” jako jemnější a důvěrnější vyjádření slova děti, což umožňuje výstižněji a věrněji vyjádřit poselství Panny Marie.

Nicméně některé pasáže překladu poselství mají trochu archaický charakter. Dr. Slavko Barbarić, nejlepší odborník na ducha a překlady poselství Panny Marie, který disponoval znalostí více jazyků, nás vícekrát upozornil na důležitost přesného překladu a na to, že není možno dělat při překladech vlastní výklady za účelem zjasnění významu slov Panny Marie, protože tím se zúží význam jejích slov. Dále též uvedl, že poselství Panny Marie znějí i v chorvatštině poněkud archaicky a Panna Maria by mohla, kdyby k tomu měla důvod, mluvit moderní chorvatštinou (potud citace). Možná to nedělá proto, aby poselství nevyzněla jako běžné náboženské fráze, ale přiměla nás k uvažování a naplňování poselství.

Někteří lidé, kteří se zabývají poselstvími se domnívají, že Pannou Marií používané poněkud zvláštní stylizace, jazykově správné jsou při modlitbě vlivem Ducha Svatého zdrojem nových inspirativních souvislostí. To může být hlavní důvod zvláštní stavby vět, které Panna Maria používá.

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]