Preklad nie je k dispozícii.

Studie a úvahy

V sekci Studie a úvahy najdete články a vědecké studie zabývající se klasifikací pravosti zjevení, léčením neobvyklými metodami, různými typy energií. V druhé části se zaměřujeme na některé aspekty v náboženství a životě jako je pokání a obrácení, smysl požehnání, objasnění významu slov jasnovidnost a věštění.

Úvod

"Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí" (J 8, 32), říká Ježíš Kristus

Nejen ve středověku, ale i v dnešní době jsou šířeny kritické, ale často nepodložené a nebo zkreslené názory, např. na alternativní metody léčení nebo na různá zjevení, které jejich hlasatelé pokládají za skálopevné a pravověrné, ale jiní za naivní a demagogické. Přitom tito kritici se mnohdy opírají o teologické názory, vytržené ze souvislosti, a nerespektují vědecké poznatky z jiných vědních oborů, kterých se tato problematika dotýká.

My dnes s úsměvem bereme názor, že Slunce obíhá kolem Země, ale ve středověku opačný názor byl důvodem k upálení. Podobně i v dnešní době jsou hlásány v dobrém úmyslu lehkovážné a naivní názory a jejich oponenti jsou též v nebezpečí "upálení". Pro další pozitivní vývoj je nutné upřímně přijmout Kristova slova, že Pravda nás osvobodí.

V této sekci se budeme zabývat zvláštními jevy, na které mají lidé různé a protichůdné názory. Tyto jevy se dotýkají nejen teologie, ale mnohdy je potřeba hledat správné stanovisko hlavně v biofyzice, medicíně, chemii, fyzice, psychologii a filozofii, neboť v těchto vědních oborech je Boží řád a Bůh chce, abychom jej poznávali a ve svém životě uplatňovali.

 

František Mráček (nar. 12. 4. 1934) absolvoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru teoretická fyzika a dosáhl titulu RNDr. Dále absolvoval České vysoké učení technické v Praze ve specializaci přesná mechanika a optika a stal se strojním inženýrem.

Vědeckou hodnost CSc. získal za dlouholetý výzkum přenosu obrazu zobrazovacím řetězem do mozkového centra. Pomocí experimentů matematicky popsal některé závislosti při transformaci obrazu na sítnici oka, což umožnilo více pochopit přenos obrazu lidským okem.

Má uděleno více než 30 patentů na vynálezy s celosvětovou prioritou. Zkonstruoval nové optické prvky, které umožnily zkvalitnění filmových, televizních, osvětlovacích a laserových systémů.

Od mládí se zabýval determinovaností a svobodnou vůlí člověka a vlivem fyzikálního působení na psychiku člověka.

(Články v sekci "Studie zvláštních jevů" je možno bez omezení publikovat dále s udáním autora a pramene: František Mráček, www.verite.cz)

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]