Vérité

Aktuality z Medžugorje zde

„Drahé děti! Vyzývám vás, abyste byly modlitbou za všechny ty, kteří se nemodlí. Svědčte, dítka, svým životem o radosti, že jste moji, a Bůh vyslyší vaše modlitby a dá vám mír v tomto neklidném světě, kde vládne pýcha a sobectví. Dítka, buďte štědří a láskou mojí lásky, aby pohané pocítili, že jste moji a aby se obrátili k mému Neposkvrněnému Srdci. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“
„Drahé děti! Moje srdce je radostné, protože v těchto letech vidím vaší lásku a otevřenost mým výzvám. Dnes vás všechny vyzývám: modlete se se mnou za mír a svobodu, protože satan je silný a chce svými podvody odvést co nejvíce srdcí od mého mateřského srdce. Proto se rozhodněte pro Boha, aby vám bylo dobře na zemi, kterou vám Bůh dal. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“
Drahé děti, dívám se na vás a vybízím vás: vraťte se k Bohu, protože On je láska a mne z lásky poslal k vám, abych vás vedla na cestě obrácení. Opusťte hřích a zlo, rozhodněte se pro svatost a radost zavládne a vy budete moje vztažené ruce v tomto ztraceném světě. Přeji si, abyste byly modlitbou a nadějí pro ty, kteří nepoznali Boha lásky. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu.

„Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste o své víře svědčily v barvách jara. Ať to bude víra naděje a statečnosti. Dítka, ať vaše víra nezakolísá v žádné situaci, tedy ani v tomto čase zkoušky. Jděte statečně s Kristem vzkříšeným k nebi, které je vaším cílem. Já vás provázím na této cestě svatosti a všechny vás vkládám do svého Neposkvrněného Srdce. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

„Drahé děti! I dnes jsem s vámi, abych vám řekla: dítka, kdo se modlí, nebojí se budoucnosti a neztrácí naději. Vy jste vyvoleni, abyste nosili radost a mír, protože jste moji. Já jsem sem přišla s jménem Královna míru, protože ďábel si přeje nepokoj a válku, přeje si naplnit vaše srdce strachem z budoucnosti, a budoucnost je Boží. Proto buďte pokorní a modlete se a odevzdejte vše do rukou Nejvyššího, který vás stvořil. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

“Drahé děti! Mateřsky vás vyzývám, abyste se vrátily k radosti a pravdě Evangelia. Abyste se vrátily k lásce mého Syna, protože On vás čeká s otevřenou náručí. Abyste všechno, co v životě děláte, dělaly s mým Synem, s láskou. Abyste měly požehnání. Aby vaše spiritualita byla vnitřní, a ne jen vnější. Jenom tím způsobem budete pokorní, velkodušní, naplnění láskou a radostní. A moje mateřské srdce se bude radovat s vámi. Děkuji vám.”

„Drahé děti! Bůh mi dovolil, abych s vámi byla i dnes, abych vás pozvala k modlitbě a půstu. Žijte tento čas milosti a buďte svědky naděje, protože, opakuji vám, dítka, že modlitbou a půstem je možné i války odvrátit. Dítka, věřte a žijte ve víře a s vírou tento čas milosti a mé Neposkvrněné Srdce nenechá nikoho z vás v neklidu, pokud se ke mně utíká. Přimlouvám se za vás před Nejvyšším a modlím se za mír ve vašich srdcích i naději pro budoucnost. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

„Drahé děti! Vyzývám vás v tomto čase k modlitbě, půstu a odříkání si, abyste byly silnější ve víře. Toto je doba probouzení a rození. Jako příroda, která se dává, i vy, dítka, uvažujte kolik jste přijali. Buďte radostní nositelé míru a lásky, aby vám bylo dobře na zemi. Prahněte po nebi, v nebi není smutek ani nenávist. Proto, dítka, znovu se rozhodněte pro obrácení a ať svatost zavládne ve vašem životě. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

Drahé děti! Nesu vám malého Ježíše, který vám nese mír. On, který je minulost, současnost i budoucnost vašeho života. Dítka, nedopusťte, aby uhasla vaše víra a naděje v lepší budoucnost, protože vy jste vyvolení, abyste byli při každé příležitosti svědky naděje. Proto jsem tady s Ježíšem, aby vás požehnal svým mírem. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu.

"Drahé děti! Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. Modlete se, dítka, aby se ve vašich srdcích narodil malý Ježíš. Otevřete svá srdce Ježíši, který se dává každému z vás. Bůh mě v této době pozval být radostí a nadějí, a já vám říkám: bez malého Ježíše nemáte ani něhu, ani vnímámí nebe, jež je v novorozeném Děťátku skryto. Proto, dítka, pracujte na sobě. Četbou Písma svatého objevíte narození Ježíše a radost prvních dnů, jakou lidstvu dala Medžugorje. Historie tak bude pravda, co se i dnes opakuje ve vás a kolem vás. Pracujte na budování míru skrze svátost smíření. Dítka, smiřte se s Bohem a uvidíte kolem sebe zázraky. Děkuji, že jste přijali mou výzvu."

„Drahé děti! Během této doby vás vyzývám k návratu k Bohu a k modlitbě. Proste o pomoc všechny svaté, aby vám mohli být příkladem a pomocí. Satan je silný a snaží se k sobě přitáhnout co nejvíce srdcí. Chce válku a nenávist. Proto jsem s vámi tak dlouho, abych vás vedla cestou spásy k Tomu, který je cesta, pravda a život. Drahé děti, vraťte se k lásce a k Bohu a On bude vaší silou i útočištěm. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

Drahé děti! S vámi jsem tak dlouho, protože Bůh je veliký ve své lásce i v mé přítomnosti. Moje děti, vybízím vás, vraťte se k Bohu a modlitbě. Mírou vašeho života ať je láska a nezapomeňte, dítka, že modlitba a půst konají zázraky ve vás i kolem vás. Všechno, co děláte, ať je ke slávě Boží, pak i Nebe naplní vaše srdce radostí a vy pocítíte, že vás Bůh miluje a že mě posílá, aby zachránil vás i Zemi na které žijete. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
×

TOP