Vérité

Aktuality z Medžugorje zde

Drahé děti! S vámi jsem tak dlouho, protože Bůh je veliký ve své lásce i v mé přítomnosti. Moje děti, vybízím vás, vraťte se k Bohu a modlitbě. Mírou vašeho života ať je láska a nezapomeňte, dítka, že modlitba a půst konají zázraky ve vás i kolem vás. Všechno co děláte ať je ke slávě Boží, pak i Nebe naplní vaše srdce radostí a vy pocítíte, že vás Bůh miluje a že mě posílá, aby zachránil vás i Zemi na které žijete. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

Drahé děti! Toto je čas milosti. Jsem s vámi a znovu vás vybízím, vraťte se k Bohu a k modlitbě až se vám modlitba stane radostí. Mé děti, bez osobního obrácení a proměny ve vašem životě nemáte budoucnost ani mír. Avšak zlo ustane a mír zavládne ve vašich srdcích i ve světě. Proto, děti, modlete se, modlete se, modlete se. Jsem s vámi a přimlouvám se před svým synem Ježíšem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

„Drahé děti! V tomto neklidném období, ve kterém ďábel sklízí duše, aby je stáhl k sobě, vás vybízím k vytrvalé modlitbě, abyste v ní objevili Boha lásky a naděje. Mé drahé děti, vezměte kříž do svých rukou. Ať je pro vás povzbuzením, že láska vyhrává vždy, zvláštním způsobem, i když je kříž i víra odmítnuta. Vy jste odrazem svých životů a příkladem, že víra a naděje jsou stále naživu a nový svět v míru je možný. Jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

„Drahé děti! Slyším vaše volání a modlitby a přimlouvám se za vás před svým synem Ježíšem, který je cesta pravda a život. Dítka, vraťte se k modlitbě a otevřete svá srdce v této době milosti a pojďte cestou obrácení. Váš život je pomíjející a bez Boha nemá smysl. Proto jsem s vámi, abych vás vedla ke svatosti života, aby každý z vás objevil radost života. Dítka, všechny vás miluji a žehnám vám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. “

„Drahé děti! Modlete se se mnou za nový život vás všech. Ve svých srdcích, dítka, víte co je potřebné měnit: vraťte se k Bohu a Jeho přikázáním, aby Duch Svatý proměnil váš život i tvář této země, protože je potřebná obnova v Duchu. Dítka, buďte modlitbou za všechny ty, kteří se nemodlí, buďte radostí pro všechny ty, kteří nevidí východisko, buďte nositeli světla v temnotě tohoto neklidného času. Modlete se, hledejte pomoc a ochranu svatých, abyste i vy mohli toužit po nebi a nebeské realitě. Já jsem s vámi a všechny vás chráním a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. “

"Drahé děti, toto je čas vděčnosti.
Dnes od vás žádám lásku, nehledejte chyby a viny v druhých a nesuďte je. Očekávám od vás, abyste milovali a abyste šířili pravdu. Protože pravda je věčná, neměnná a vždy aktuální!
Neste světlo mého Syna, tak zničíte temnoty, které vás chtějí stále více zachvátit a odvést daleko od mého Syna Ježíše.
Nebojte se, já jsem s vámi.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

„Drahé děti! Ať je vám tato doba podnětem k osobnímu obrácení. Modlete se, dítka, v samotě k Duchu Svatému, aby vás posílil ve víře a důvěře v Boha, abyste byli důstojnými svědky lásky, kterou vás Bůh obdaruje prostřednictvím mé přítomnosti. Dítka, nedopusťte, aby se vám ve zkouškách zatvrdla srdce a modlitba pak byla jako poušť. Buďte odleskem Boží lásky a svědčte svým životem o Vzkříšeném Ježíšovi. Já jsem s vámi a všechny vás miluji svojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. “

„Drahé děti, můj Syn jako Bůh vždy hleděl nad časem. Já, jako Jeho matka, skrze Něj vidím v čase. Vidím hezké i smutné věci. Ale vidím, že ještě je třeba učinit, aby láska byla viditelná. Děti moje, nemůžete být šťastné, jestliže nemáte rády jedni druhé, jestliže nemáte lásku v každé situaci a v každém momentu svého života. A já jako Matka k vám přicházím v lásce, abych vám pomohla, abyste poznaly pravou lásku, abyste poznaly mého Syna. Proto vás vybízím, abyste stále znovu, co nejvíce žíznily po lásce, víře a naději. Jediný pramen ze kterého můžete pít je důvěra v Boha, mého Syna. Děti moje, ve chvílích neklidu a odříkání, hledejte jenom tvář mého Syna. Žijte Jeho slova a nebojte se. Modlete se, milujte upřímnými city, dobrými skutky a pomozte, aby se svět proměnil a moje srdce zvítězilo. Jako můj Syn, tak i já vám říkám, mějte rád navzájem, protože bez lásky není spasy. Děkuji vám, děti moje. “

„Drahé děti, vaše čistá a upřímná láska přitahuje moje mateřské srdce. Vaše víra a důvěra v Nebeského Otce jsou vonící růže, které mi přinášíte jako nejkrásnější kytici růží vašich modliteb, skutků milosrdenství a lásky. Apoštolové mojí lásky, vy, kteří se upřímně, čistým srdcem, snažíte následovat mého Syna, vy, kteří ho máte upřímně rádi, pomozte a buďte příklad těm, kteří ještě nepoznali lásku mého Syna. Ale, děti moje, ne jen slovy, ale i skutky a čistými city, kterými slavíte Nebeského Otce. Apoštolové mojí lásky, je čas bdění a od vás žádám lásku, ne abyste soudili — nikoho, protože Nebeský Otec bude soudit všechny. Žádám, abyste vy milovali, abyste šířili pravdu, protože pravda je stará, není nová. Pravda je věčná. Pravda svědčí o věčnosti Boží. Přinášejte světlo mého Syna a zažeňte temnotu, která vás chce stále více zachvátit. Nebojte se. Skrze milost a lásku mého Syna jsem já s vámi. Děkuji vám. “

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase chci vidět vaše tváře proměněné v modlitbě. Jste tak zaplaveni pozemskými starostmi a necítíte, že je jaro za dveřmi. Dítka, zvu vás k pokání a modlitbě. Jako příroda v tichosti bojuje za nový život, i vy jste pozváni, abyste se v modlitbě otevřeli Bohu ve kterém najdete, ve svých srdcích, mír a teplo jarního slunce. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se ještě více modlili, dokud ve svém srdci nepocítíte svatost odpuštění. V rodinách musí být svatost, protože, moje dítka, svět nemá budoucnost   bez lásky a svatosti, protože ve svatosti a radosti se dáváte Bohu Stvořiteli, který vás miluje nesmírnou láskou. Proto mě k vám posílá. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
×

TOP