Vérité

Aktuality z Medžugorje zde

Drahé děti! Nesu vám malého Ježíše, který vám nese mír. On, který je minulost, současnost i budoucnost vašeho života. Dítka, nedopusťte, aby uhasla vaše víra a naděje v lepší budoucnost, protože vy jste vyvolení, abyste byli při každé příležitosti svědky naděje. Proto jsem tady s Ježíšem, aby vás požehnal svým mírem. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu.

"Drahé děti! Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. Modlete se, dítka, aby se ve vašich srdcích narodil malý Ježíš. Otevřete svá srdce Ježíši, který se dává každému z vás. Bůh mě v této době pozval být radostí a nadějí, a já vám říkám: bez malého Ježíše nemáte ani něhu, ani vnímámí nebe, jež je v novorozeném Děťátku skryto. Proto, dítka, pracujte na sobě. Četbou Písma svatého objevíte narození Ježíše a radost prvních dnů, jakou lidstvu dala Medžugorje. Historie tak bude pravda, co se i dnes opakuje ve vás a kolem vás. Pracujte na budování míru skrze svátost smíření. Dítka, smiřte se s Bohem a uvidíte kolem sebe zázraky. Děkuji, že jste přijali mou výzvu."

„Drahé děti! Během této doby vás vyzývám k návratu k Bohu a k modlitbě. Proste o pomoc všechny svaté, aby vám mohli být příkladem a pomocí. Satan je silný a snaží se k sobě přitáhnout co nejvíce srdcí. Chce válku a nenávist. Proto jsem s vámi tak dlouho, abych vás vedla cestou spásy k Tomu, který je cesta, pravda a život. Drahé děti, vraťte se k lásce a k Bohu a On bude vaší silou i útočištěm. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

Drahé děti! S vámi jsem tak dlouho, protože Bůh je veliký ve své lásce i v mé přítomnosti. Moje děti, vybízím vás, vraťte se k Bohu a modlitbě. Mírou vašeho života ať je láska a nezapomeňte, dítka, že modlitba a půst konají zázraky ve vás i kolem vás. Všechno, co děláte, ať je ke slávě Boží, pak i Nebe naplní vaše srdce radostí a vy pocítíte, že vás Bůh miluje a že mě posílá, aby zachránil vás i Zemi na které žijete. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

Drahé děti! Toto je čas milosti. Jsem s vámi a znovu vás vybízím, vraťte se k Bohu a k modlitbě až se vám modlitba stane radostí. Mé děti, bez osobního obrácení a proměny ve vašem životě nemáte budoucnost ani mír. Avšak zlo ustane a mír zavládne ve vašich srdcích i ve světě. Proto, děti, modlete se, modlete se, modlete se. Jsem s vámi a přimlouvám se před svým synem Ježíšem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

„Drahé děti! V tomto neklidném období, ve kterém ďábel sklízí duše, aby je stáhl k sobě, vás vybízím k vytrvalé modlitbě, abyste v ní objevili Boha lásky a naděje. Mé drahé děti, vezměte kříž do svých rukou. Ať je pro vás povzbuzením, že láska vyhrává vždy, zvláštním způsobem, i když je kříž i víra odmítnuta. Vy jste odrazem svých životů a příkladem, že víra a naděje jsou stále naživu a nový svět v míru je možný. Jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

„Drahé děti! Slyším vaše volání a modlitby a přimlouvám se za vás před svým synem Ježíšem, který je cesta pravda a život. Dítka, vraťte se k modlitbě a otevřete svá srdce v této době milosti a pojďte cestou obrácení. Váš život je pomíjející a bez Boha nemá smysl. Proto jsem s vámi, abych vás vedla ke svatosti života, aby každý z vás objevil radost života. Dítka, všechny vás miluji a žehnám vám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

„Drahé děti! Modlete se se mnou za nový život vás všech. Ve svých srdcích, dítka, víte co je potřebné měnit: vraťte se k Bohu a Jeho přikázáním, aby Duch Svatý proměnil váš život i tvář této země, protože je potřebná obnova v Duchu. Dítka, buďte modlitbou za všechny ty, kteří se nemodlí, buďte radostí pro všechny ty, kteří nevidí východisko, buďte nositeli světla v temnotě tohoto neklidného času. Modlete se, hledejte pomoc a ochranu svatých, abyste i vy mohli toužit po nebi a nebeské realitě. Já jsem s vámi a všechny vás chráním a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. “

"Drahé děti, toto je čas vděčnosti.
Dnes od vás žádám lásku, nehledejte chyby a viny v druhých a nesuďte je. Očekávám od vás, abyste milovali a abyste šířili pravdu. Protože pravda je věčná, neměnná a vždy aktuální!
Neste světlo mého Syna, tak zničíte temnoty, které vás chtějí stále více zachvátit a odvést daleko od mého Syna Ježíše.
Nebojte se, já jsem s vámi.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

„Drahé děti! Ať je vám tato doba podnětem k osobnímu obrácení. Modlete se, dítka, v samotě k Duchu Svatému, aby vás posílil ve víře a důvěře v Boha, abyste byli důstojnými svědky lásky, kterou vás Bůh obdaruje prostřednictvím mé přítomnosti. Dítka, nedopusťte, aby se vám ve zkouškách zatvrdla srdce a modlitba pak byla jako poušť. Buďte odleskem Boží lásky a svědčte svým životem o Vzkříšeném Ježíšovi. Já jsem s vámi a všechny vás miluji svojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. “

„Drahé děti, můj Syn jako Bůh vždy hleděl nad časem. Já, jako Jeho matka, skrze Něj vidím v čase. Vidím hezké i smutné věci. Ale vidím, že ještě je třeba učinit, aby láska byla viditelná. Děti moje, nemůžete být šťastné, jestliže nemáte rády jedni druhé, jestliže nemáte lásku v každé situaci a v každém momentu svého života. A já jako Matka k vám přicházím v lásce, abych vám pomohla, abyste poznaly pravou lásku, abyste poznaly mého Syna. Proto vás vybízím, abyste stále znovu, co nejvíce žíznily po lásce, víře a naději. Jediný pramen ze kterého můžete pít je důvěra v Boha, mého Syna. Děti moje, ve chvílích neklidu a odříkání, hledejte jenom tvář mého Syna. Žijte Jeho slova a nebojte se. Modlete se, milujte upřímnými city, dobrými skutky a pomozte, aby se svět proměnil a moje srdce zvítězilo. Jako můj Syn, tak i já vám říkám, mějte rád navzájem, protože bez lásky není spasy. Děkuji vám, děti moje. “

„Drahé děti, vaše čistá a upřímná láska přitahuje moje mateřské srdce. Vaše víra a důvěra v Nebeského Otce jsou vonící růže, které mi přinášíte jako nejkrásnější kytici růží vašich modliteb, skutků milosrdenství a lásky. Apoštolové mojí lásky, vy, kteří se upřímně, čistým srdcem, snažíte následovat mého Syna, vy, kteří ho máte upřímně rádi, pomozte a buďte příklad těm, kteří ještě nepoznali lásku mého Syna. Ale, děti moje, ne jen slovy, ale i skutky a čistými city, kterými slavíte Nebeského Otce. Apoštolové mojí lásky, je čas bdění a od vás žádám lásku, ne abyste soudili — nikoho, protože Nebeský Otec bude soudit všechny. Žádám, abyste vy milovali, abyste šířili pravdu, protože pravda je stará, není nová. Pravda je věčná. Pravda svědčí o věčnosti Boží. Přinášejte světlo mého Syna a zažeňte temnotu, která vás chce stále více zachvátit. Nebojte se. Skrze milost a lásku mého Syna jsem já s vámi. Děkuji vám. “

×

TOP