Ježíš na Kypru (nová kniha) 8.12.2011

Kniha přináší zajímavé a podrobné informace o Ježíšově působení na Kypru. Ježíš tuto cestu uskutečnil několik měsíců před svou smrtí v doprovodu sv. Barnabáše, rodáka z Kypru, který tam pak o 12 let později doprovázel i sv. Pavla.

Kniha podle vizí bl. K. Emmerichové je zpracovaná na základě výzkumných cest autora na Kypr, za pomoci a přízně kyperského ortodoxního arcibiskupa Chrysostoma II. Je doplněna unikátními fotografiemi z míst Ježíšova působení, jako je nalezený pramen ve skále, u něhož se křtilo - dnes zakrytý pod zemí, nebo nádherné mostní konstrukce u vodovodu v Salamině, popřípadě jediný kopeček na západ od historického Chytra, kde Ježíš učil u Barnabášova domu.
V publikaci je uvedeno, jak Ježíš jednal s pohany a Židy. Na Kypru byl Ježíš přijat mnohem příznivěji než v Judsku a Galileji, zřejmě proto, že Židé tam byli mezi pohany v menšině. I pohané byli šokováni Ježíšovým učením a zázraky.
Na každé místo, kam chtěl přijít, nejdříve poslal některého učedníka, který oznámil jeho příchod, takže lidé byli informováni o jeho působení. Když uviděli nevysvětlitelná uzdravení, byli též přesvědčeni o jeho mimořádném významu a s radostí se připravovali na křest. Pokřtěným doporučil, aby ze země odešli kvůli brzkému pronásledování.
Je popsáno Ježíšovo působení při přípravě lidí na křty a svatby, dále obrácení místodržícího, kněžky Merkurie a dalších. Při přípravě lidí na svatbu věnoval uchazečům velkou pozornost. Mnohé z nich ještě před svatbou připravoval na křest.
Též věnoval dost času nápravě rozpadajících se manželství. Nejprve mluvil se ženami a muži odděleně. Mužům vysvětlil, že jejich nevěra je hříšná a řekl ženám, že si stěžovaly na muže hlavně ze žárlivosti, a vysvětlil jim jak se mají chovat v manželství. Potom se setkal s manželskými dvojicemi a takto připravené, naplněné milosti Boží je vyzval k upřímnému usmíření. Pozoruhodné je i obrácení římského místodržícího, který byl po svém obrácení Římem sesazen. Pohanská kněžka Merkurie se obrátila, byla pokřtěna a na doporučení Ježíše odešla do Judska, ale tam při pronásledování skončila mučednickou smrtí.
I dnešní lidé mohou velmi čerpat z Ježíšova působení na Kypru a tím si osvěžit evangelní zvěst, která mnohé věřící již neoslovuje.
(Vazba V8, pevné desky, křídový papír, formát 254 x 180 mm, počet stran: 160, barevných obrázků: 97, cena: 280 Kč)


Jak vznikala kniha "Ježíš na Kypru"
Ještě na jaře 2011 jsme viděli vydání této knihy beznadějně. V tom nás utvrdil i kontakt s kyperským velvyslanectvím v Praze. Řekli nám, že místa, která nás zajímají, jsou v severní části země okupované Tureckem a přechod tam se uskutečňuje prakticky ilegálně. Líčili nám horory, co se stalo lidem z Česka v této oblasti, kde není možno mít pojištění, protože severní část Kypru není uznána ostatními zeměmi světa.
Celou záležitost jsme svěřili Panně Marii a bl. Kateřině Emmerichové a ledy se pohnuly. Napadlo nás kontaktovat se s kyperským ortodoxním arcibiskupstvím. Tam nám poradili, ať se obrátíme přímo na arcibiskupa Chrysostoma II. Udělali jsme to. Stručně jsme vylíčili, co děláme a proč. Za dvě hodiny jsme dostali odpověď, že arcibiskup souhlasí s naší činností a dá nám k dispozici svého sekretáře, který nás bude vozit autem i do severní části Kypru.
V červnu 2011 jsme vykonali první výzkumnou cestu a v září 2011 druhou, kdy jsme si zajistili tlumočníka z turečtiny do angličtiny.
Obě cesty probíhaly velmi klidně a úspěšně. I pan sekretář Mihalis, který též o Ježíšově působení na Kypru téměř nic nevěděl, byl z počátku mírně skeptický. Když jsme mu ale popsali i nám neznámá určitá místa, kde co je, a pak jsme to našli, byl překvapen. Na některých místech jsou již jen ruiny staveb, ale jiná místa jsou překvapivě dost zachovaná. Teprve při druhé cestě jsme třeba našli kdysi silný pramen vody vytékající ze skály, ukrytý zástavbou a velkou restaurací. K tomuto pramenu, kde Ježíš vyučoval a učedníci křtili, jsme se dostali – dnes již podzemní - chodbou pod restaurací. Rovněž byla šokující dost zachovalá a nádherná zvláštní stavba vodovodu u paláce v Salamině s několikametrovými zvláštními oblouky jako jsou u mostů; jak to popisuje Kateřina Emmerichová. U tohoto vodovodu bylo rovněž Ježíšovo křticí místo. Rovněž jsme našli podle popisu bl. K. Emmerichové místo starého Chytru, odkud pocházel apoštol sv. Barnabáš. Je na místě, které souhlasí se záznamem na starých mapách. Na západní straně měl být dům Barnabášův a za ním západně kopeček, kde Ježíš vyučoval. A ten kopeček – jediný na tom místě – jsme našli. Bl. Kateřina, která neuměla číst a psát, též uvádí polohu dolů, kde Ježíš vyučoval horníky. Tato poloha je v souhlasu se současnými doly severně od Chytra.
Na severní straně města Cerynie měla být zeď a Židé bydleli za touto zdí směrem k moři. A ještě dnes se tam nachází malý kousek zdi s věží, která nyní slouží jako prodejna zboží. V této malé oblasti žili židokřesťané, kteří z větší část brzy odešli do Judska. V dnešní době jsme na tomto místě našli katolický kostelík, kam jednou za týden dojíždí kněz z jižního Kypru sloužit mši a modlit se růženec.
Důležité hlavně je, co Ježíš učil na Kypru a jak konal zázračná uzdravení. Informace z tohoto učení nám mohou i v dnešní době, kdy naše víra umírá, výrazně pomoci k jejímu oživení.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]