Zjevení Panny Marie na Turzovce

Zjevení Panny Marie na Turzovce pro pana Matuša Lašuta se uskutečnilo sedmkrát od 1. června do 14. srpna 1958. Nicméně i později měli mnozí lidé na tomto místě různá zjevení a zažili překvapující jevy.

Matuš Lašut se narodil 10. 4. 1916. Když mu bylo čtyři a půl roku zemřela mu maminka a byl dán na vychování. V sedmi letech byl dán do služby v Turzovce, kde pásl dobytek.

Jednou si povšiml obrázku na stromě a domníval se, že je to obraz jeho matky, a tak k němu chodíval a zdobil ho kvítím. Paní z obrázku k němu mluvila a učila ho. Asi ve 14 letech mu pan farář řekl, že ho poučovala ne vlastní matka, ale Panna Maria. Později se oženil a pracoval jako hajný. A v roce 1958 měl zjevení. Nyní uvedeme několik stručných poznámek k jednotlivým zjevením podle jeho výpovědí.

1. zjevení: “Dne 1. června 1958 jsem měl jako hajný službu na hoře Okrúhlá při Turzovce. Na místě, kterému u nás říkáme Živčák, jsem se zastavil. Bylo 9 hodin ráno. Při lesním chodníčku tu visel na borovici obraz Matky ustavičné pomoci. Klekl jsem si dál od obrázku tak, abych na něj dobře viděl. Pomodlil jsem se narychlo otčenáš a zdrávas, ale modlitbu jsem nedokončil, neboť ke konci zdrávasu jsem náhle uviděl nalevo od obrázku před sebou krátký záblesk.

Podíval jsem se tímto směrem a užasl jsem. Ve vzdálenosti asi 12 m jsem viděl ve výšce asi 2 m nad zemí, jakoby na podstavci, sochu lurdské Panny Marie. Byla vysoká více než dva metry, oblečená do bílého dlouhého roucha, přepásaného modrou stuhou, a z hlavy jí splýval dlouhý závoj. Ruce měla sepnuté a přes levou ruku jí visel dlouhý růženec. Vypadala jako šestnácti - až sedmnáctiletá dívka. Když jsem se pozorně zadíval kolem, znovu jsem žasl. Stromy z tohoto místa zmizely a místo nich jsem viděl záhon květin.”

Uvědomil si, že asi před dvěma roky, právě když se chystal ke spánku, uviděl záblesk v rohu svého pokojíčku, kde stála soška Panny Marie lurdské. Uviděl tam ozářenou dívčí tvář, stejnou jako viděl nyní před sebou.

Paní mu dala najevo, aby opravil plot kolem zahrady, což chápal jako výzvu k obrácení. Dále pochopil podle pohybu ruky, že se má modlit růženec. Potom viděl mapu země a též mu bylo barevně znázorněno, jak se šíří zlo ve světě. V rámci tohoto zjevení viděl sedm obrazů. První obraz znázorňoval na mapě dobro a zlo. Potom se na tabulce objevily výzvy: Čiňte pokání! Modlete se za kněze a řeholníky! Modlete se růženec! Na druhém obrazu viděl, jak se zlo rozšiřuje.

Ve třetím obraze zlo zaplavilo celou zem. Z nebe na zem padal ohnivý déšť, jako by padaly žlutě se lesknoucí plíšky. Obraz znázorňoval hříchy celého světa a jejich důsledky. Na tabulce bylo napsáno varování: Když se lidé neobrátí, přijdou strašné pohromy jednotlivé i hromadné a lidé budou hynout různými způsoby.

Ve čtvrtém obraze viděl výbuchy na moři blízko pobřeží. Obrovské exploze zaplavovaly zem. Na tabulce se objevila výstraha: Když se lidé nepolepší, zahynou. V pátém a šestém obraze byly sděleny informace pro jeho osobu. V sedmém obraze viděl, jak by zem vypadala, kdyby se lidé obrátili a žili podle Božích přikázání. Všude bylo vidět radost, soulad a mír. Nad zemí zářil zjev Neposkvrněného početí se skvostným růžencem v levé ruce a pravou rukou kdo chránil národy. Po těchto vizích se zjevil ve své majestátnosti i Pán Ježíš, z jehož Srdce vyšlehly tři paprsky a jeden zasáhl pana Lašuta a ten ztratil vědomí a zůstal klečet opřen hlavou o zem asi tři hodiny. Když přišel k sobě, viděl, že okolí má svůj původní vzhled.

Zjistil s překvapením, že tvář měl od země otlačenou, ale šaty nebyly ani pokrčené, ani zašpiněné. Od té doby byl uzdravený od všech svých dosavadních chorob, zejména od úporného kašle, který jej po léta sužoval.

Rozhlédl se kolem sebe a všiml si, že v trávě je vytrhnuté místo a v této jamce ležel růženec. Když vzal růženec do ruky, najednou pocítil, že se umí modlit slavný růženec, což dříve neznal. Z toho usoudil, že je to dar od Panny Marie, a vděčně jej přijal.

Panna Maria se mu zjevila ještě šestkrát od 7. června do 14. srpna 1958, ale nikdy k němu nemluvila.

O zjeveních zpočátku nemluvil, až 7. září 1958. Říká o tom: “Ten den byla neděle a po ranní mši svaté jsem pocítil mocnou touhu jít na místo zjevení. Hned jsem tam šel, ovšem jinou cestou, přičemž jsem přecházel přes tři kopce.

Na každém kopci se mi stalo, že jsem znenadání padl na kolena, opřel čelo o zem a hlasitě plakal. Tento můj pláč ke mně přivedl lidi, kteří byli právě v těchto místech. Když mne našli, jak klečím a vzlykám, začali se mne vyptávat, co mi je. Snažili se mne zdvihnout, třásli se mnou, aby mne probrali, protože jsem byl jako ve snu. Potom jsem jim všechno o zjevení řekl.

Na druhý den, na svátek Narození Panny Marie, putovali lidé poprvé na horu a já jsem tam šel též. Bylo tam asi tisíc lidí. Modlil jsem se a zpíval s nimi a řekl jsem jim o tom, co se v následujících dnech stane, a též že budu do tří dnů vzat do vazby.”

A skutečně ještě ten den večer byl odveden k výslechům a byl delší dobu vězněn a obviněn z pobuřování. Statečně hájil své zážitky ze zjevení.

Mnozí lidé jeho výpovědi začali věřit a chodit na místo zjevení, pociťovali blízkost Panny Marie a vypovídali, že se jim dostalo uzdravení a měli na tomto místě vizuální zážitky. Rovněž velký údiv budila i voda z pramene na Turzovce, který byl objeven v souvislosti s těmito zjeveními.

Po pádu totality vznikla snaha celý případ znovu prověřit a pokusit se o uznání pravosti tohoto zjevení. Ovšem vzhledem k lékařským šetřením se narazilo na potíže, které patrně nebude možno překlenout.

Nicméně lze říci, že Turzovka je místo požehnané a promodlené, a když tam lidé přijdou s vírou, dostávají milosti Boží do dalšího života.

 
 
 
 

2024 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]