There are no translations available.

Mariánské modlitby

16. října 2002 změnil papež Jan Pavel II. výrazným způsobem tvář pobožnosti mariánského růžence. Doplnil jeho tradiční podobu o dalších pět tajemství, o TAJEMSTVÍ SVĚTLA. Jsou to tajemství z Kristova života, z období Jeho veřejného působení, které dosud nebylo v růžencových meditacích zastoupeno.

 

růženec

 

Modlitba růžence

Následující návod k modlitbě Růžence učí, jak se modlit "celý" Růženec. Podle situace a možností každého člověka je vhodné se modlit určitý úsek Růžence. Například jen radostný Růženec nebo třeba jeden desátek, tj. Otče náš, 10x Zdrávas a zakončení Sláva Otci.

Růženec začíná vyznáním víry modlitbou Věřím v Boha, následuje Otče náš, 3x Zdrávas Maria, kde se po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:

 1. v kterého věříme
 2. v kterého doufáme
 3. kterého milujeme

Následuje Sláva Otci.

Každý desátek začíná modlitbou Otče náš, dále následuje deset Zdrávasů a jedenkrát Sláva Otci. Dále se obvykle vkládá modlitba fatimských dětí:

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

 

Do Zdrávasů se po jménu Ježíš vkládají růžencová tajemství:

I. Radostný růženec

 1. kterého jsi z Ducha Svatého počala
 2. se kterým jsi Alžbětu navštívila
 3. kterého jsi v Betlémě porodila
 4. kterého jsi v Chrámě obětovala
 5. kterého jsi v Chrámě nalezla

II. Růženec světla

 1. který byl pokřtěn v Jordánu
 2. který zázrakem v Káně zjevil svou božskou moc
 3. který ohlašoval Boží Království a vyzýval k obrácení
 4. který se na hoře ve slávě proměnil
 5. který ustanovil Eucharistii

III. Bolestný růženec

 1. který se pro nás krví potil
 2. který byl pro nás bičován
 3. který byl pro nás trním korunován
 4. který pro nás těžký kříž nesl
 5. který byl pro nás ukřižován

IV. Slavný růženec

 1. který z mrtvých vstal
 2. který na nebe vstoupil
 3. který Ducha Svatého seslal
 4. který tě, Panno, na nebe vzal
 5. který tě, Panno, na nebi korunoval

 

Růženec zakončujeme modlitbou:

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavé údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči,
a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

K.: Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Ke sv. Josefovi po růžencové pobožnosti

K.: Oroduj za nás, svatý Josefe,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.

Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu.

Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, se kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludu a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránče, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna, a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Církev Boží před proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství.

Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen.

 

Modlitba ke Královně Míru

Matko Boží a matko naše Maria, Královno Míru!
Přišla jsi k nám, abys nás vedla k Bohu.
Vypros nám od Něho milost,
abychom Mu podle Tvého příkladu i my mohli nejen říci:
"Ať se mi stane podle Tvého slova!",
ale také to uskutečnit.
Do Tvých rukou vkládáme svoje ruce,
abys nás skrze tyto nesnáze a obtíže přivedla k Němu.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(Věřím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdrávas Maria, 7x Sláva Otci)

 

Pamatuj, láskyhodná Panno Maria,
že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho,
kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu.
V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno panen a Matko.
K tobě přicházím, před tebou stojím, já kající hříšník.
Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš.

(sv. Bernard, + 1153)

 

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

 

 P. M. Fulnecká

Mariánské litanie

Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

 

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi.

Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.

Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

 

Svatá Maria, oroduj za nás!

Svatá Boží Rodičko,

Svatá Panno panen,

Matko Kristova,

Matko Církve,

Matko Božské milosti,

Matko nejčistší,

Matko nejcudnější,

Matko neporušená,

Matko neposkvrněná,

Matko láskyhodná,

Matko obdivuhodná,

Matko dobré rady,

Matko Stvořitelova,

Matko Spasitelova,

Panno nejmoudřejší,

Panno úctyhodná,

Panno chvályhodná,

Panno mocná,

Panno dobrotivá,

Panno věrná,

Zrcadlo spravedlnosti,

Trůne moudrosti,

Příčino naší radosti,

Stánku Ducha Svatého,

Stánku vyvolený,

Stánku zbožnosti,

Růže tajemná,

Věži Davidova,

Věži z kosti slonové,

Dome zlatý,

Archo úmluvy,

Bráno nebeská,

Hvězdo jitřní,

Uzdravení nemocných,

Útočiště hříšníků,

Těšitelko zarmoucených,

Pomocnice křesťanů,

Královno andělů,

Královno patriarchů,

Královno proroků,

Královno apoštolů,

Královno mučedníků,

Královno vyznavačů,

Královno panen,

Královno všech svatých,

Královno počatá bez poskvrny hříchu dědičného,

Královno nanebevzatá,

Královno posvátného růžence,

Královno rodin,

Královno míru,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

K. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.

L. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]