There are no translations available.

Modlitby k Ježíši Kristu

- KORUNKA k Božímu milosrdenství

- 15 modliteb sv. Brigity Švédské o Utrpení Pána Ježíše Krista

 

Korunka k božímu milosrdenství

Ve třicátých letech 20. století se Spasitel světa, Ježíš Kristus, zjevoval tehdy řeholnici, nyní již svaté Faustyně Kowalské, jako Milosrdný Spasitel, a pověřil jí tím, aby šířila v Církvi úctu k Jeho Milosrdenství. Tuto pobožnost se máme modlit nejlépe v 15 hodin odpoledne. To je totiž hodina, kdy za nás Ježíš umíral na kříži, jak si připomínáme zvláště na Velký pátek před Velikonocemi, ale patřičným půstem i každý týden v pátek. Tuto pobožnost Pán Ježíš obdařil mnoha přísliby. Vřele doporučujeme vaší pozornosti. Chcete-li se seznámit podrobněji s těmito zjeveními Milosrdného Spasitele nabízíme vám zvukovou nahrávku podstatných myšlenek z Deníku sv. Faustyny. (viz sekce Produkty)

 

 Ježíši, důvěřuji ti!

Ježíši, důvěřuji ti!

 

Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme na obyčejném růženci takto:

Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha

a) na velkých zrnkách:

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna, našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i hříchy celého světa.

b) na malých zrnkách (desetkrát):

Pro jeho bolestné umučení,
buď milosrdný k nám i k celému světu.

Na závěr Korunky se dodává třikrát:

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný
smiluj se nad námi a nad celým světem.
Amen.

 

15 modliteb sv. Brigity k rozjímání nad utrpením Krista

Patnáct modliteb svaté Brigity o Mukách Spasitelových, které náš Pán Ježíš Kristus zjevil svaté Brigitě Švédské (14.VI.1303 - 23.VII.1373) v kostele sv. Pavla v Římě. Představují osobitou pobožnost k Mukám našeho Pána. Tuto pobožnost schválila Svatá kongregace pro šíření víry (De Propaganda fide) a papež Klement XII. (1730 -1740). O těchto zjeveních papež Benedikt XIV. napsal: „Zjevení sv. Brigity bez pochyby nezasluhují takovou víru, jako pravdy víry. Ale bylo by nerozumné je odmítat, protože se opírají o dostatek důvodů, aby se jim věřilo.“

Tyto modlitby je možné použít i pro Křížovou cestu.

Mozaikový kříž

Na tomto mozaikovém kříži jsou znázorněni svatí patronové Evropy kolem Krista. Nejníže dole je sv. Brigita Švédská.

Úvod

Sv. Brigita si dlouho přála poznat počet ran, které měl náš Pán při svém utrpení. Jednoho dne se jí zjevil a řekl: „Já jsem přijal na svém Těle pět tisíc čtyři sta osmdesát ran. Jestli je chceš uctít nějakou pobožností, pak se modli patnáctkrát Otče náš... a patnáctkrát Zdrávas Maria... s těmito modlitbami (které je On sám naučil) po dobu celého roku. Až se ten rok skončí, pak tím bude pozdravena každá moje rána“.

Pán dodal, že kdokoli se bude tyto modlitby modlit po dobu jednoho roku „vysvobodí patnáct duší svého rodu z očistce, patnáct spravedlivých téhož rodu bude utvrzeno a uchráněno v milosti a obrátí se patnáct hříšníků téhož rodu.

Člověk, který se bude tyto modlitby modlit dosáhne prvních stupňů dokonalosti.

Patnáct dnů před jeho smrtí mu dám své předrahocenné Tělo aby skrze ně byl osvobozen od věčného hladu. Dám mu pít svoji předrahocennou Krev, aby nežíznil věčně.

Patnáct dnů před svojí smrtí se bude s hořkostí kát za svoje hříchy, které v plnosti pozná.

Stavím před něj znamení svého mocného vítězného Kříže, aby mu byl na pomoc a obranu proti nástrahám jeho nepřátel.

Před jeho smrtí přijdu se svojí předrahou, milovanou Matkou a dobrotivě přijmu jeho duši a uvedu ji do věčné radosti a tam mu dám zvláštním způsobem napít z pramene mého Božství, což nedám druhým, kteří se nemodlí tyto moje modlitby“.

Je dobré vědět, že i tomu, kdo by třicet roků žil ve smrtelném hříchu a kdo by se zbožně modlil, nebo rozhodl modlit tyto modlitby, Pán odpustí všechny jeho hříchy, ochrání ho od náhlé smrti, osvobodí jeho duši od věčných muk a dostane všechno o co by se modlil k Bohu a k Přesvaté Panně.

Kdyby stále žil podle své vůle a měl by zítra zemřít, jeho život se prodlouží.

Kdo se modlí tyto modlitby dostává pokaždé částečné odpustky a bude mu zajištěno, že bude přijat a připojen k nejvyššímu sboru andělů a kdo naučí druhého modlit se tyto modlitby, jeho radost a zásluha nikdy nepomine, ale bude stálá a trvat bude navěky.

Tam, kde se modlí nebo se budou modlit tyto modlitby je Pán přítomen se svojí milostí.

Všechny tyto přísliby byly dány sv. Brigitě z jednoho kříže našeho Ukřižovaného Pána pod podmínkou, že ona se bude modlit tyto modlitby každý den, a ty přísliby platí pro všechny, kteří se je budou zbožně modlit jeden rok. Ten kříž je uctíván dodnes v kostele sv. Pavla v Římě.

Schválení Pia IX.

Tyto modlitby s přísliby byly vydané v jedné knize v Toulouse v roce 1740. Vydal je P. Andrien Parvilliers, DI. apoštolský misionář ve Svaté zemi, se schválením a doporučením k šíření.

Rodiče a učitelé, kteří naučí děti, aby se tyto modlitby modlily nejméně jeden rok, zajistí jim tím, že budou uchráněny od každého těžkého neštěstí, které by jim mohlo způsobit, že by ztratily některý ze svých pěti smyslů ať budou jakkoli dlouho žít a ještě další přísliby. Když se potvrdí, že se tyto přísliby naplňují bez jakékoliv vyjímky, všichni je jistě budou chtít získat i pro sebe.

Papež Pius IX. se s těmito modlitbami seznámil, včetně úvodu. Schválil je 31. května 1862 a prohlásil je za pravdivé a užitečné pro duše. To rozhodnutí Pia IX. je potvrzeno tím, že se přísliby potvrdily na všech osobách, které se modlily tyto modlitby, a i mnoha nadpřirozenými událostmi, kterými Pán chtěl ukázat, že modlitby skutečně pocházejí od Něj.

Poznámky

Tyto modlitby v r. 1969 vydalo ve francouzštině nakladatelství “Editions du Parvis” – Bulle, Suisse, pod názvem “Les quinze Oraisons de Sainte Brigitte”. Stejné nakladatelství vydalo tyto modlitby i v Němčině pod názvem “Das Leiden Christi. Fünfzehn Gebete der heiligen Brigitta”. Německé vydání bylo vydáno s dovolením církevních představitelů v Regensburgu ze 24. srpna 1956.

Tento český překlad je připraven z chorvatského překladu (Medžugorje, únor 2009)

Modlitby

I. Modlitba - Ježíšova muka na hoře olivové A TRNÍM KORUNOVÁNÍ

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši Kriste, věčná slasti všech těch, kteří Tě milují, radosti, která přesahuješ každou jinou radost a každé přání, spáso a naděje všech hříšníků! Ty jsi projevil, že nemáš větší uspokojení nad to být mezi lidmi, takže jsi v plnosti času přijal lidskou přirozenost z lásky k nim. Vzpomeň na všechno utrpení, které jsi vytrpěl od chvíle svého početí a zvláště při svých svatých Mukách, jak to bylo rozhodnuto a určeno podle Božího záměru na věčnosti.

Pane, rozpomeň se na svoji Poslední večeři se svými učedníky, kdy jsi jim umyl nohy, dal jsi jim své svaté Tělo a předrahocennou Krev, prorokoval jsi jim svoje brzké Utrpení, a přitom jsi je i dobrotivě těšil.

Vzpomeň i na žalost a hořkost, které jsi pocítil v duši, jak jsi to i sám dosvědčoval, když jsi řekl: «Smutná je duše má až k smrti!»

Ježíši drahý, vzpomeň na strach, tíseň a bolest, které jsi vytrpěl na svém něžném těle před svým Utrpením na Kříži, jak jsi se zpotil krvavým potem při své trojí modlitbě, jak Tě polibkem zradil Tvůj učedník Jidáš a chopil se Tě Tvůj lid, který jsi Ty vyvolil a vyvýšil; jak Tě obvinili falešní svědci a nespravedlivě Tě soudili tři soudci v květu Tvé mladosti, a v době slavení Paschy!

Milý Spasiteli, vzpomeň jak jsi byl zbaven vlastního šatu a potupně jsi byl oblečen, nejdříve od Heroda jako blázen do bílého, a potom od vojáků, na posměch, do červeného šatu; jak Ti páchnoucím hadrem zakryli oči a svatou Tvoji Tvář; jak Tě políčkovali, korunovali Ti hlavu trnovou korunou, vložili Ti do ruky třtinu a tloukli Tě s ní po hlavě, jak Tě přivázali ke sloupu a roztrhali Tě údery bičů a ještě Tě zasypali pohrdáním a urážkami.

Přesvatý Vykupiteli, pro zásluhy všeho svého utrpení a bolesti, co jsi je vytrpěl před svými Mukami na Kříži, uděl mi před mojí smrtí milost, abych se dokonale kál, abych se upřímně a úplně vyzpovídal, abych vykonal důstojné zadostiučinění a abych dosáhl odpuštění všech svých hříchů! Amen!

II. Modlitba - Tupení Ježíše

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, dokonalá svobodo andělů, rajská sladkosti, vzpomeň na onen strašný žal, kterým jsi trpěl, když Tě obklopili Tvoji nepřátelé jako zuřiví lvi a uráželi tě nesčetnými urážkami, plivali Ti do svaté Tváře, políčkovali Tě a předháněli se, kdo Tě bude více mučit jiným neslýchaným týráním.

Spasiteli můj, pro zásluhy těchto svých bolestí, pohrdání a urážek, prosím Tě, abys mne vysvobodil od všech mých nepřátel viditelných i neviditelných, a abys mi dal milost, abych pod Tvojí záštitou dosáhl dokonalé plnosti věčné spásy. Amen!

III. Modlitba - Ježíšovo přibíjení na kříž

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, nesmírný a neohraničený Stvořiteli nebe a země, který všechno obklopuješ a máš ve své moci, vzpomeň na přehořké bolesti, které jsi vytrpěl, když Židé přivázali na Kříž Tvoje svaté, něžné ruce a nohy a probili je silnými, tupými hřeby; a když je neuspokojoval Tvůj stav, aby ukojili svoji zuřivost, rozšiřovali Tvoje Rány, způsobovali Ti bolest za bolestí, roztáhli Tě na Kříži se zlobnou ukrutností, tahali Tě na všechny strany a vykloubili Ti údy!

Milovaný Vykupiteli, vroucně Tě prosím, abys mi pro zásluhy svých přesvatých bolestí na Kříži, plných lásky k nám, vlil bázeň a lásku k Tobě!

Amen!

IV. Modlitba - Ježíšova modlitba za jeho mučitele

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, nebeský lékaři, na Kříži vyzdvižený, abys svými ranami vyléčil naše rány, vzpomeň si na bolesti a zranění, která jsi vytrpěl na všech svých údech z nichž ani jeden nezůstal na svém místě, takže nebylo bolesti podobné bolesti Tvojí. Od paty až po vrch hlavy nebyla ani jediná část Tvého těla bez muk. Ale přes všechno to utrpení Ty jsi nepřestával prosit svého Otce za své nepřátele: «Otče, odpust jim, neboť nevědí co činí!»

Skrze své veliké milosrdenství a pro zásluhy těch svých bolestí dej nám milost, aby památka na Tvé přehořké Utrpení v nás probudila dokonalou kajícnost, abychom dosáhli odpuštění všech svých hříchů!

Amen!

V. Modlitba - Ježíšovo milosrdenství ke kajícím hříšníkům

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, zrcadlo věčné záře, vzpomeň jak jsi ve světle svého Božství hleděl na předurčení těch, kteří se spasí pro zásluhy Tvých přesvatých Muk, ale současně jsi pocítil i žal a hořce jsi litoval zkázy a zoufalství těch nešťastných hříšníků, kteří budou odsouzeni pro své hříchy!

Pro bezednost svého soucitu a milosrdenství, a zvláště pro dobrotu kterou jsi projevil ke kajícímu lotrovi, když jsi mu řekl: «Ještě dnes budeš se mnou v ráji», prosím Tě, dobrý Ježíši, smiluj se i nademnou v hodinu mé smrti!

Amen!

VI. Mmodlitba - Ježíšovo rozloučení na kříži

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, přelíbezný a vroucně vytoužený Králi, vzpomeň na bolesti, které jsi vytrpěl, když Tě svlékli donaha jako ubožáka, přibili Tě a vyzvedli na Kříž! Všichni Tvoji příbuzní a přátelé Tě na Kříži opustili, kromě Tvé milované Matky, která věrně vytrvala při Tobě v Tvém smrtelném zápase. Jí jsi odevzdal svému věrnému učedníku, když jsi své předrahé Matce Marii řekl: „Ženo, hle Syn Tvůj!“ a svatému Janovi: „Hle, Matka Tvá!“

Spasiteli dobrý, prosím Tě pro meč bolesti, který tehdy probodl duši Tvé přesvaté, přežalostné Matky, smiluj se nademnou ve všech mých zármutcích a těžkostech tělesných i duševních a buď při mně ve všech zkouškách a zvláště v hodinu mé smrti!

Amen!

VII. Modlitba - Ježíšova žízeň

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, nevyčerpatelný zdroji milosrdenství, s hlubokou láskou jsi řekl na Kříži: „Žízním!“ To byla Tvoje žízeň po spáse lidského rodu.

Přemilý Spasiteli, rozpal naše srdce touhou, abychom dychtili po dokonalosti ve všech svých skutcích! Udus v nás zcela tělesnou žádostivost a palčivost světských tužeb!

Amen!

VIII. Modlitba - Ježíšův nápoj na kříži

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, slasti srdcí a sladkosti duchů, pro hořkost žluči a octa, které jsi okusil na Kříži z lásky k nám, dej nám milost, abychom důstojně přijímali Tvé přesvaté Tělo a Tvoji předrahocennou Krev za života i v hodinu naší smrti, aby byly lékem a útěchou duším našim!

Amen!

IX. Modlitba - Ježíšův stísněný výkřik na kříži

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, všemocný Králi, nejvyšší duchovní radosti, vzpomeň na bolesti, které jsi protrpěl, když jsi ponořen do hořkosti blízké smrti, napadán a urážen Židy, hlasitě zvolal, že jsi opuštěný od svého Otce a postěžoval jsi si Mu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“

Spasiteli můj, vroucně Tě prosím, abys mne pro zásluhy své smrtelné úzkosti nenechal opuštěného v hořkých bolestech mé smrti!

Amen!

X. Modlitba - Ježíšovy veliké rány na kříži

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, počátku a poslední cíli všech věcí, životodárná sílo, vzpomeň jak jsi se ponořil do bezedné bolesti od paty až po hlavu, a pro zásluhy svých velikých ran mne nauč s upřímnou láskou plnit Tvá přikázání, jejichž cesta je široká a pohodlná pro ty, kteří Tě milují!

Amen!

XI. Modlitba - Ježíšovy hluboké rány na kříži

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, bezedná hlubino milosrdenství, prosím Tě pro zásluhy Tvých ran, které pronikly do dřeně Tvých kostí i do Tvých útrob, vyvleč z hříchu mne hříšníka celého zabředlého do zvráceností a skryj mne před svojí zlobnou tváří dokud nepomine. Tvůj hněv a spravedlivá zloba!

Amen!

XII. Modlitba - Ježíšovy krvavé rány na kříži

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, zrcadlo pravdy, pečeti jednoty, pouto lásky, vzpomeň na mnohé rány, kterými jsi byl zraněn od hlavy do paty, celý rozervaný a červený od prolité předrahocenné Krve. O jak veliké jsou bolesti, které jsi z lásky k nám vytrpěl na celém svém nevinném Těle! Dobrý Ježíši, co jsi pro nás ještě mohl učinit a neučinil jsi? Spasiteli předrahý, vroucně Tě prosím, vtiskni svojí předrahocennou Krví všechny svoje Rány do mého srdce, abych v nich neustále četl Tvoje bolesti a Tvoji lásku!

Dej ať si věrně připomínám Tvoje Muka, aby se tak v mé duši obnovoval plod Tvého utrpení a aby se každého dne stále více rozhojňovala moje láska k Tobě, dokud nepřijdu k Tobě, dobrý Spasiteli, který jsi pokladnice všeho dobra a radosti, které Tě prosím, abys mi udělil v životě věčném.

Amen!

XIII. Modlitba - Ježíšova smrtelná tíseň na kříži

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, lve silný, nesmrtelný a nepřemožitelný Králi, vzpomeň na bolesti, které jsi vytrpěl, když se všechny Tvé síly Srdce i Těla úplně vyčerpaly, pak si sklonil hlavu a řekl jsi: «Dokonáno je!»

Pro zásluhy této Tvé tísně a bolesti, prosím Tě, Pane Ježíši, smiluj se nademnou v poslední hodinu života mého až moje duše bude stísněná a duch můj rozrušený!

Amen!

XIV. Modlitba - Ježíšova smrt na kříži

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, jednorozený Synu Otce, odlesku a podobo Jeho Bytosti, vzpomeň, jak jsi se krátce a pokorně odevzdal svému Otci, když jsi Mu řekl: "Otče můj, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha!" Tělo jsi měl ranami rozedrané, Srdce zlomené, a vydechl jsi naposledy plný milosrdenství k nám, jen abys nás vykoupil.

Králi světců, pro zásluhy své předrahocenné smrti posilni mne a pomoz mi, abych se vzepřel zlému duchu těla a krve, abych zemřel světu a žil jen pro Tebe. Prosím Tě, přijmi v hodině smrti moji duši poutníka a vyhnance, která se vrací k Tobě!

Amen!

XV. Modlitba - Ježíšovo poslední krveprolití

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, pravý plodný vinný kmeni, vzpomeň jak jsi hojně a velkodušně prolil všechnu svoji Krev ze svého svatého Těla jako hrozen v lisu! Po probodení vojákovým kopím vytekla z Tvého probodeného Srdce Krev a Voda tak, že v něm nezůstala jediná kapka. Byl jsi vyzdvižen na Kříž jako kytička myrty. Tvé něžné Tělo uvadlo, šťávy Tvých útrob vyschly. Dřeň Tvých kostí se vysušila.

Pro zásluhy tohoto Tvého přehořkého utrpení a pro Tvoji prolitou předrahocennou Krev, prosím Tě, Dobrý Ježíši, přijmi moji duši až budu ve svém smrtelném boji.

Amen!

Závěrečná modlitba

Můj dobrý a věrný Ježíši, ukřižovaný Vykupiteli, raň moje srdce, ať kající slzy bolesti jsou mým pokrmem ve dne, v noci! Celého mne obrať k sobě, aby Ti mé srdce bylo věčným příbytkem, aby se Ti mé chování líbilo, a aby Ti závěr mého života byl tak milý, abys mě po mé smrti přijal do nebe, abych Tě navždy slavil se všemi svatými!

Amen!

Modleme se! Pane Bože, který jsi blažené Brigitě skrze svého Syna zjevil nebeská tajemství, dej nám, svým služebníkům, na její zbožnou přímluvu, abychom se radovali při zjevení Tvé věčné slávy! Skrze téhož Krista, Pána našeho!

Amen!

Svatá Brigito, přimlouvej se za nás!

Zdrávas Maria…

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]