There are no translations available.

Novéna k 25. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji

Od fra Jozo Zovka určená prvořadě členům Bratrstva Navštívení

Drazí!

Vím, že každý z vás se svým osobním způsobem podle vnuknutí připravuje na velké výročí, které je významnou událostí a nesmírnou výzvou pro nás všechny, pro celý svět a zvláště pro Církev. Mnoho se toho změnila za 25 roků. Změnila se politická mapa světa, změnil se obraz rodiny, změnila se i představa o knězi a Církvi. Panna Maria jako Matka, která nás přijala pod křížem na Golgotě s obětí svého Syna, bdí a vede Církev celá dvě tisíciletí. Ona jí přináší Ježíše. Právě v tom je krize současného světa, který zůstal bez Ježíše. Ježíš byl vytlačen z rodin stejně jako modlitba, jako křesťanská výchova. Ježíš byl vyhnán z neděle a z veřejného života společnosti.

Jsme svědci toho, jak je veden boj proti Ježíšovi, Bohu a Vykupiteli. Jak se hází bláto na jeho svatou tvář a lidskou důstojnost. Naše doba potřebovala tato zjevení. Bylo třeba nás znovu shromáždit ze všech krajů, zemí a jazyků pod nebem, abychom v kleče znovu hleděli na tvář svého Boha a znovu si ji zamilovali. Znovu jsme potřebovali odhalit sílu a krásu modlitby Růžence a modlitby před Křížem Páně. Ta řeka prázdných srdcí teče a plyne k Matce, která čeká na raněné, ztracené a zklamané děti.

V této novéně máme milost se ptát:

Matko, co chceš, abych udělal? Otevři mi srdce, abych poznal vůli Boží! Inspiruj mne svojí pokorou, abych odpověděl s tebou svoje Fiat – tady jsem!

Maria vytrvalou mateřskou láskou v posledních poselstvích učí a vybízí: „Uvádějte moje poselství do praxe a žijte ta poselství, která vám dávám.

Tuto novénu se budeme modlit na následující úmysly:

  1. Aby každý poutník, každý člověk, kterého Panna Maria pozvala přijal poselství Královny míru.
  2. Aby se každý z nás odvážně rozhodl pro svatost, a to znamená milovat a následovat Ježíše, Matku a svaté.
  3. Za všechny naše členy ve světě, aby poznali své povolání a s láskou v něm vytrvali.

Drazí členové společenství Navštívení, bděte! Modlete se, protože toto jsou dny velikých milostí pro všechny.

Novéna k 20. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji

Medžugorská farnost vyhlašuje zvláštní modlitební akci pro "Děti" Královny Míru k nadcházejícímu 20. výročí zjevení

Dar Panně Marii

Devítidenní pobožnost ke Královně Míru

Co darovat Panně Marii k 20. výročí jejích zjevení?

Co bychom mohli darovat Panně Marii k výročí jejích zjevení? To je otázka, kterou si kladou mnozí poutníci.

A my na ni odpovídáme otázkou: Což by nebylo nejmilejším darem Panně Marii, kdyby lidé začali skutečně žít Její poselství?

Ústřední nití Mariiných poselství rozhodně je výzva k míru a usmíření, ale stejně tak často Panna Maria v poselstvích vyhlašuje, že k míru a usmíření dojdeme jedině modlitbou. Proto je neúnavná ve svých výzvách k modlitbě, abychom obnovovali modlitbu, dokud se nám nestane radostí, abychom se modlili srdcem…

S přáním, abychom darovali Panně Marii k tomuto výročí něco mimořádného, něco, v čem by se mohly sjednotit všechny Její děti po celém světě, něco, v čem budou prožívána všechna Její poselství, vymysleli jsme takovou jednoduchou novénu (= pobožnost, opakující se po devět dní).

Proč novéna?

Zdá se, že termín "novéna" má původ v Novém zákoně, kdy byli Maria a apoštolové po Ježíšově Nanebevstoupení devět dnů jako jedno srdce, jedna duše spojeni ve vytrvalé modlitbě a očekávali přislíbeného Ducha Obránce, který je naplnil, "když nastal padesátý den" (Sk 2, 1). Od té doby je modlení devítidenních pobožností časté v tradici Církve. I sama Panna Maria nás v Medžugorji zve: "Drahé děti, obětujte novénu, obětujte se tam, kde se cítíte nejvíce spoutáni…"(25. 7. 1993)

Jak se modlit tuto novénu?

Každému dni je určen určitý úmysl, za který se modlí meditováním uvedených textů při slavných tajemstvích růžence. Texty (první je citát z evangelia, druhý je jedno poselství Panny Marie z některého minulého výročí, třetí je úryvek z Katechizmu katolické Církve) neodpovídají jednotlivým tajemstvím, nýbrž jsou vybrány, aby objasnily zvolený úmysl z pohledu evangelia, z pohledu Mariina a z pohledu Církve. Svým obsahem by měly být pomocí pro ty, kteří se chtějí krátkým modlitebním zamyšlením uvést do tajemství růžence. Úryvky z katechizmu o modlitbě nám zvláště ukazují bohatství, hloubku a nevyčerpatelnost zážitku křesťanské modlitby, které nám Panna Maria i zde v Medžugorji pouze připomíná. Závěrečná modlitba v sobě sjednocuje všechny modlitby na úmysl dne.

Společně za novým

Věříme, že i dnes tato naše sjednocenost srdcí v modlitbě přinese nový zážitek Lásky Boží, která je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám je dán a který je vždy určitým novým počátkem, určitým přechodem na další úroveň života. A jako se mohou modlitbou proměnit i skutečné války, stejně jako války pochybnosti a nevěry, též přírodní zákony se mohou změnit, upřímně doufáme, že tato naše společná modlitba, sjednocená v Mariině Srdci za vítězství Jejího Neposkvrněného Srdce způsobí, že proměna našich srdcí a životů bude Panně Marii tím nejmilejším darem.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]