There are no translations available.

Křesťanské modlitby

Misericordias Domini in aeternum cantabo! -

- O skutcích lásky tvé, Pane, chci zpívat navěky!

 

Otče náš,
jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

 

Zdrávas, Maria,
milosti plná, Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní
i v hodinu smrti naší. Amen.

 

Sláva Otci,
i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Věřím v Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

 

Svatý Michaeli archanděli,
chraň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do propasti pekelné Satana a zlé duchy,
kteří usilují o zkázu duší. Amen.

 

Přijď, Duchu Svatý,
naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
K.: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
L.: a obnovíš tvář země.
Modleme se:
Bože, ty jsi srdce svých věřících Duchem Svatým osvítil a poučil. Dej, ať v tvém Duchu správně smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

 

Věřím
všechno, co vtělený Bůh Ježíš Kristus učil,
co hlásali apoštolové a co učí Kristova Církev.
V této víře chci žít a umřít. Bože, pomáhej mé víře.

Doufám
v tebe, můj Bože, že mi odpustíš hříchy, udělíš mi svou milost a zachováš mě na věky. Můžeš to dát, jsi všemohoucí. Chceš to dát, jsi dobrotivý a milosrdný. A skutečně dáš: vždyť jsi to slíbil a jsi věrný svému slovu. Bože, upevni mou naději.

Miluji
Tě, Bože, protože jsi můj dobrotivý Otec. Miluji Tě nadevšecko, protože jsi nejvyšší dobro, krása a štěstí a jsi hoden veškeré mé lásky. Miluji své bližní a v nich miluji Tebe. Bože, rozněcuj mou lásku.

 

Anděl Páně
zvěstoval Panně Marii -
- a ona počala z Ducha Svatého.
Zdrávas Maria...
Maria řekla: Jsem služebnice Páně -
- ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas Maria...
A Slovo se stalo tělem -
- a přebývalo mezi námi.
Zdrávas Maria...
Oroduj za nás svatá Boží rodičko -
- aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna.
Vlej nám, prosíme, do duše svou milost,
ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

V době velikonoční se místo Anděl Páně modlíme:
Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
protože splnil Pán slova svá, aleluja.
Z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja,
u něho za nás oroduj, aleluja.
K.: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
L.: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
Modleme se:
Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil celý svět radostí.
Na přímluvy jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Zdrávas Královno,
Matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavé údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči,
a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

 

Pamatuj, láskyhodná Panno Maria,
že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho,
kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu.
V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno panen a Matko.
K tobě přicházím, před tebou stojím, já kající hříšník.
Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš.
(sv. Bernard, + 1153)

 

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

 

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj.
Mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ústavičně. Amen.

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]