There are no translations available.

Mimořádná poselství Matky Boží Panny Marie

Matka Boží Královna míru

Zjevení pro Ivana, 20. 5. 2013

Dnes večer k nám přišla Panna Maria opět radostná a veselá a na začátku nás všechny pozdravila svým mateřským pozdravem: „Nechť je pochválen Ježíš, děti moje.“ Potom se nad námi delší čas modlila se zvednutýma rukama, zvlášť se modlila nad nemocnými a řekla: „Drahé děti, i dnes vás zvláštním způsobem žádám v tomto čase milosti – otevřte se Duchu svatému. Nedopustťe, aby vás vedl svět. Ať vás Duch svatý vede k modlitbě, ve které vytrváte. Nechť  sestoupí na vaše rodiny, které jsou ve tmě. Matka se modlí společně s vámi a přimlouvá se u svého Syna. Děkuji vám, drahé děti, že jste dnes přijaly mé pozvání.“  Potom nás Panna Maria všechny požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala vše, co jste přinesli na požehnání. Též jsem jí odevzdal  všechny vaše úmysly a rodiny. Potom se Panna Maria modlila nad námi všemi a během modlitby odešla ve znamení světelného kříže se slovy: „Jděte v pokoji, děti moje.“

Poselství Matky Boží z 18.3.2013

Drahé děti! Vybízím vás, ať s úplnou důvěrou a radostí velebíte Pánovo jméno a ať mu den po dni ze srdce děkujete za velikou lásku. Můj Syn vám skrze tu lásku, kterou ukázal křížem dal možnost, aby vám bylo vše odpuštěno, že se nemusíte stydět, skrývat a ze strachu neotevírat dveře svého srdce mému Synu. Naopak, děti moje, usmiřte se s Nebeským Otcem, abyste si mohly zamilovat samy sebe, jako vás můj Syn miluje. Když si zamilujete samy sebe, budete milovat i druhé lidi, uvidíte v nich mého Syna a poznáte velikost jeho lásky. Žijte ve víře! Můj Syn vás skrze mne připravuje na skutky, které chce vykonat skrze vás, skrze které se chce oslavit. Děkujte mu. Zvláště mu děkujte za pastýře, za vaše prostředníky při usmíření s Nebeským Otcem. Já děkuji vám, svým dětem. Díky vám.

Poselství Panny Marie modlitební skupině vizionáře Ivana 15.6.2012

O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a první den novény příprav na oslavy 31. výročí zjevení se zjevila Panna Maria na Podbrdu na místě zjevení vizionáři Ivanovi při setkání jeho modlitební skupiny skládající se z místních mladých farníků. Po zjevení vizionář vyprávěl:

Panna Maria se i dnes večer zjevila veselá, radostná. Modlila se nad přítomnými, požehnala všem, zejména nemocným a potom dala poselství:


Drahé děti, jsem s vámi abych vás s láskou vedla. Přišla jsem mezi vás, abych vám řekla, že Bůh existuje. Přijměte Ho, drahé děti, a vnášejte ho do svého života, do svých rodin, do světa kolem sebe. V nadcházejícím milostiplném čase, který přichází, si přeji, abyste přijímaly poselství, která vám dávám a řekly na ně svoje ano, ano. Děkuji vám, že jste řekly své ano mým poselstvím...

Potom se Ivan s Pannou Marií ještě dále modlil, Panna Maria požehnala předměty, které si lidé přinesly k požehnání a následoval krátký soukromý rozhovor.

Panna Maria se rozloučila a vzdálila se do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže.

Poselství Panny Marie předané vizionářkou Mirjanou 18. 3. 2012

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981. do 25. prosince 1982. Při posledním denním zjevení jí Panna Maria svěřila desáté tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat jednou ročně a to 18. března. Tak tomu bylo po celé uplynulé roky.

Několik tisíc poutníků se shromáždilo na modlitbu růžence u Modrého kříže. Zjevení začalo ve 14 hodin a trvalo do 14, 05 h. Panna Maria dala následující poselství: 

"Drahé děti! Přicházím mezi vás, protože chci být vaše matka, vaše přímluvkyně. Chci být spojka mezi vámi a nebeským Otcem, vaše prostřednice. Chci vás vzít za ruce a kráčet s vámi v boji proti nečistému duchu. Děti moje, zasvěťte se mi zcela. Já vezmu vaše životy do svých mateřských rukou a naučím je míru a lásce a pak odevzdám svému Synu. Od vás žádám, abyste se modlily a postily, protože jenom tak budete umět správným způsobem svědčit o mém Synovi skrze mé mateřské srdce. Modlete se za svoje pastýře, aby sjednoceni v mém Synu mohli stále radostně hlásat slovo Boží. Děkuji vám.“

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. června 2012

Drahé děti! Mateřskou láskou vás prosím, darujte mi svoje srdce, abych je mohla obětovat svému Synu a osvobodit vás, osvobodit vás od všeho toho zlého, co vás stále více zotročuje a vzdaluje od jediného Dobra – mého Syna, všeho co vás vede špatnou cestou a odnímá vám mír.

Já vás chci vést ke svobodě slibů mého Syna, protože si přeji, aby se zde v plnosti plnila vůle Boží, ať se skrze usmíření s Nebeským Otcem, půst a modlitbu rodí apoštolové Boží lásky, apoštolové, kteří budou svobodně a s láskou šířit lásku Boží všem mým dětem,  apoštolové, kteří budou šířit lásku důvěry v Nebeského Otce a otevírat bránu ráje. Drahé děti, svým pastýřům poskytujte radost lásky a podpory tak, jak i můj Syn žádal od nich, aby ji poskytovali vám. Děkuji vám.

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. června 2012

Drahé děti! V tento neklidný čas já vás znovu vyzývám, abyste šly za mým Synem, abyste Ho následovaly. Vím  o bolestech, trápení a potížích, ale v mém Synu si odpočinete, v něm naleznete mír a spásu. Děti moje, nezapomeňte, že vás můj Syn svým křížem vykoupil a umožnil vám, abyste znovu byly děti Boží, abyste znovu mohly Nebeského Otce volat: „Otče!“ Abyste byly hodni Otce, milujte a odpouštějte, protože váš Otec je láska a odpuštění.

Modlete se a postěte, protože to je cesta k vašemu pročištění, to je cesta k poznávání a poznání Nebeského Otce. Když poznáte Otce, pochopíte, že jenom On je vám potřebný. Já, jako matka, chci svoje děti ve společenství jednoho lidu ve kterém se poslouchá a koná Boží slovo*. Proto, děti moje, pojďte za mým Synem, buďte jedno s Ním, buďte Boží děti. Mějte rádi svoje pastýře tak, jak je měl rád můj Syn, když je povolal, aby vám sloužili. Děkuji vám.

* Toto Panna Maria řekla rozhodně a důrazně.

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. května 2012

Drahé děti! Znovu vás vyzývám, abyste milovaly, a ne soudily. Můj Syn podle vůle Nebeského Otce byl mezi vámi, aby vám ukázal cestu spásy, aby vás spasil, a ne aby vás soudil. Jestli chcete následovat mého Syna, nebudete soudit, ale milujte, jako vás miluje váš Nebeský Otec. I když je vám nejhůř, když padáte pod tíhou kříže, nezoufejte, ne suďte, ale vzpomeňte si, že jste milováni a hvalte svého Nebeského Otce za Jeho lásku. Děti moje, nesejděte z cesty, kterou vás vedu. Nežeňte se do zkázy. Ať vás modlitba a půst posílí, abyste mohly žít tak, jak by si to Nebeský Otec přál; abyste byly mými apoštoly víry a lásky; aby váš život žehnal těm které potkáváte; abyste byly jedno s Nebeským Otcem a mým Synem. Děti moje, to je jediná pravda, pravda, která vede k vašemu obrácení, a potom k obrácení všech těch se kterými se setkáváte, kteří nepoznali mého Syna – všech těch, kteří nevědí co znamená milovat. Děti moje, můj Syn vám daroval pastýře. Chraňte je. Modlete se za ně. Děkuji vám.

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. dubna 2012

„Drahé děti; Volám vás, abyste byly v duchu jedno s mým Synem. Vyzývám vás, abyste se skrze modlitbu a mši svatou, kdy se můj Syn zvláštním způsobem sjednocuje s vámi, pokoušely být jako On; ať jste jako On stále připraveni plnit Boží vůli, a ne abyste žádaly, aby se splnila vaše. Protože, děti moje, z Boží vůle jste – existujete, a bez Boží vůle nejste nic. Já, jako matka, žádám od vás, ať svým životem mluvíte o slávě Boží, protože tím způsobem oslavíte i sebe podle jeho vůle. Ukažte všem pokoru a lásku k bližnímu. Touto pokorou a láskou vás můj Syn spasil a otevřel vám cestu k Nebeskému Otci. Já prosím vás, abyste otevíraly cestu k Nebeskému Otci všem těm, kteří Ho nepoznali a neotevřeli svoje srdce jeho lásce. Svým životem otevřete cestu všem těm, kteří ještě bloudí v hledání pravdy. Děti moje, buďte mi apoštoly, kteří nežili zbytečně. Nezapomeňte, že přijdete před Nebeského Otce a budete Mu vyprávět o sobě. Buďte připraveni! Znovu vás upozorňuji, modlete se za ty, které můj Syn povolal, požehnal jejich ruce a daroval je vám. Modlete se, modlete se, modlete se za svoje pastýře. Děkuji vám."

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. března 2012

„Drahé děti, znovu vás mateřsky vyzývám: nemějte srdce tvrdé. Nezavírejte oči nad napomenutími, která vám Nebeský Otec z lásky posílá. Milujete Ho vy nadevšechno? Litujete toho, že často zapomínáte, že Nebeský Otec ze své veliké lásky poslal svého Syna, aby nás křížem vykoupil? Litujete toho, že ještě nepřijímáte poselství?

Děti moje, nevzpírejte se lásce mého Syna. Nevzpírejte se naději a míru. S vaší modlitbou a půstem můj Syn svým křížem zažene temnotu, která vás chce obklopit a ovládnout. Dá vám sílu k novému životu. Žijíc ho podle mého Syna budete požehnání a naděje pro všechny ty hříšné, kteří bloudí ve tmě hříchu. Děti moje, bděte! Já jako matka bdím s vámi. Zvláště se modlím a bdím nad těmi, které můj Syn povolal, aby vám byli světlonoši, nositeli naděje – za vaše pastýře. Děkuji vám!"

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. února 2012

„Drahé děti! Láska mne přivádí k vám, láska, které chci i vás naučit – pravé lásce; lásce, kterou vám můj Syn ukázal, když zemřel na kříži z lásky k vám; lásce, která je vždycky ochotná odpustit a žádat odpuštění. Jaká je vaše láska? Zarmoucené je moje mateřské srdce, když ve vašich srdcích hledá lásku. Nejste ochotní z lásky podřídit svoji vůli vůli Boží. Nemůžete mi pomoci, aby ti, kteří ještě nepoznali lásku Boží, ji poznali, protože vy nemáte pravou lásku. Zasvěťte mi svoje srdce a já vás budu vodit. Naučím vás odpouštět, nepřátele milovat a podle mého Syna žít. Nebojte se o sebe. Můj Syn nezapomíná v obtížích ty, kteří milují. Budu při vás. Budu prosit Nebeského Otce, aby vás ozářilo světlo věčné pravdy a lásky. Modlete se za svoje pastýře, aby skrze váš půst a modlitbu vás mohli v lásce vést. Děkuji vám."

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. ledna 2012

„Drahé děti, s velikou láskou a trpělivostí se snažím vaše srdce učinit podle mého srdce. Snažím se vás svým příkladem naučit pokoře, moudrosti a lásce, protože vás potřebuji, nemohu bez vás, děti moje. Podle vůle Boží si vás vyvoluji, jeho silou vás posiluji. Proto, děti moje, nebojte se mi otevřít svá srdce.

Já je dám svému Synu a On  vám na oplátku dá Božský mír. Vy ho ponesete všem, se kterými se setkáte, o lásce Boží budete svým životem svědčit a mého Syna budete skrze sebe dávat. Skrze usmíření, půst a modlitbu vás já povedu. Nesmírná je moje láska. Nebojte se. Děti moje, modlete se za pastýře. Ať vaše ústa jsou zavřená před jakýmkoli  odsuzováním, protože nezapomeňte, můj Syn je vyvolil a jenom On má právo je soudit. Děkuji vám.

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. prosinec 2012

„Drahé děti, s velikou láskou a trpělivostí se snažím vaše srdce učinit podle mého srdce. Snažím se vás svým příkladem naučit pokoře, moudrosti a lásce, protože vás potřebuji, nemohu bez vás, děti moje. Podle vůle Boží si vás vyvoluji, jeho silou vás posiluji. Proto, děti moje, nebojte se mi otevřít svá srdce.

Já je dám svému Synu a On  vám na oplátku dá Božský mír. Vy ho ponesete všem, se kterými se setkáte, o lásce Boží budete svým životem svědčit a mého Syna budete skrze sebe dávat. Skrze usmíření, půst a modlitbu vás já povedu. Nesmírná je moje láska. Nebojte se. Děti moje, modlete se za pastýře. Ať vaše ústa jsou zavřená před jakýmkoli  odsuzováním, protože nezapomeňte, můj Syn je vyvolil a jenom On má právo je soudit. Děkuji vám.

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. prosinec 2012

„Drahé děti! Mateřskou láskou a mateřskou trpělivostí vás znovu vybízím, ať žijete podle mého Syna, ať šíříte Jeho mír a Jeho lásku, ať jako moji apoštolové přijmete Boží pravdu a prosíte Ducha Svatého, aby vás vedl. Potom budete moci věrně sloužit mému Synu a svým životem druhým ukázat Jeho lásku.

Skrze lásku mého Syna i moji se já jako matka snažím všechny zbloudilé děti přivést do své mateřské náruče a ukázat jim cestu víry. Děti moje, pomozte mi v mém mateřském boji a modlete se se mnou, ať hříšníci poznají své hříchy a upřímně se kají. Modlete se i za ty, které můj Syn vyvolil a ve jménu svém posvětil. Děkuji vám.

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. listopad 2012

„Drahé děti, jako matka vás prosím, abyste vytrvaly jako moji apoštolové. Prosím svého Syna, aby vám daroval Božskou moudrost a sílu. Prosím, abyste podle Boží pravdy posuzovaly všechno kolem sebe a silně se vzpíraly všemu tomu, co vás chce vzdálit od mého Syna.

Prosím, abyste podle mého Syna svědčily o lásce Nebeského Otce. Děti moje, je vám dána veliká milost, abyste byly svědky lásky Boží. Svěřenou zodpovědnost neberte lehkovážně. Nezarmucujte moje mateřské srdce. Jako matka chci důvěřovat svým dětem, svým apoštolům. Půstem a modlitbou mně otevíráte cestu, abych prosila svého Syna, aby byl při vás a aby se skrze vás posvěcovalo jméno Jeho. Modlete se za pastýře, protože nic z tohoto by nebylo možné bez nich. Děkuji vám."

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. říjen 2012

„Drahé děti. Volám vás a přicházím mezi vás, protože vás potřebuji. Potřebuji apoštoly čistého srdce. Modlím se, a modlete se i vy, aby vás Duch Svatý uschopnil a vedl, aby vás osvítil a naplnil láskou a pokorou. Modlete se, aby vás naplnil milostí a milosrdenstvím. Teprve potom mi budete rozumět, děti moje.

Teprve tehdy budete rozumět mojí bolesti kvůli těm, kteří ještě nepoznali lásku Boží. Tehdy mi budete moci pomoci. Budete mými světlonoši lásky Boží. Budete osvětlovat cestu těm, kterým jsou darovány oči, ale nechtějí vidět. Já si přeji, aby všechny moje děti viděly mého Syna. Já si přeji, aby všechny moje děti zažily jeho království. Znovu vás vyzývám a prosím, abyste se modlili za ty, které můj Syn pozval. Děkuji vám."

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. září 2012

„Drahé děti. Zatímco se na vás moje oči dívají, moje duše hledá duše se kterými chce být jedno – duše, které pochopily důležitost modlitby za ty moje děti, které nepoznaly lásku Nebeského Otce.

Volám vás, protože vás potřebuji. Přijměte misi a nebojte se, posílím vás. Naplním vás svými milostmi. Svojí láskou vás ochráním od ducha zla. Budu s vámi. Svojí přítomností vás budu těšit v těžkých chvílích. Děkuji vám za otevřená srdce. Modlete se za kněze. Modlete se, aby jednota mezi mým Synem a jimi byla co nejpevnější, aby byli jedno. Děkuji vám."

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. srpna 2012

„Drahé děti! S vámi jsem a neustupuji. Chci vás seznámit se svým Synem. Chci mít svoje děti u sebe ve věčném životě. Přeji si, abyste pocítily radost míru a abyste měly věčnou spásu. Modlím se, abyste překonaly lidské slabosti. Prosím svého Syna, aby vám daroval čisté srdce.

Drahé moje děti, jenom čistá srdce znají, jak vzít kříž a znají, jak se obětovat za všechny ty hříšníky, kteří uráželi nebeského Otce a kteří Ho i dnes urážejí a nepoznali Ho. Prosím, abyste poznali světlo pravé víry, která vychází jen z modlitby čistého srdce. Potom všichni ti, kteří jsou ve vaší blízkosti pocítí lásku mého Syna. Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil, vůdce na cestě spásy. Ať vaše ústa jsou uzavřená pro každé posuzování. Děkuji vám."

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. července 2012

„Děti moje! Znovu vás mateřsky prosím, abyste se na okamžik zastavily a zamyslely nad sebou a nad pomíjejícností tohoto svého pozemského života. Potom se zamyslete nad věčností a věčnou blažeností. Co vy chcete? Kterou cestou chcete jít?

Otcovská láska mne posílá, abych vám byla prostřednice, abych vám mateřskou láskou ukázala cestu, která vede k čistotě duše, duše nezatížené hříchem, duše, která pozná věčnost. Modlím se, aby vás ozářilo světlo lásky mého Syna, abyste překonali slabosti a dostali se z bídy. Vy jste moje děti a já vás chci mít všechny na cestě spásy. Proto, děti moje, shromážděte se kolem mne, abych vás mohla seznámit s láskou mého Syna a tak otevřít bránu věčné blaženosti. Modlete se, jako i já, za svoje pastýře. Znovu vás upozorňuji, nesuďte je, protože můj Syn je vyvolil. Děkuji vám."

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. června 2012

„Drahé děti, neustále jsem mezi vámi, protože vám svojí nekonečnou láskou chci ukázat bránu ráje. Chci vám říci, jak se otevírá: skrze dobrotu, milosrdenství, lásku a mír – skrze mého Syna. Proto, děti moje, neztrácejte čas zbytečnostmi. Zachránit vás může jenom poznávání lásky mého Syna. Skrze tu spasitelnou lásku a Ducha Svatého On vybral mne a já spolu s Ním vybírám vás, abyste byly apoštolové Jeho lásky a vůle.

Děti moje, je na vás veliká zodpovědnost. Přeji si, abyste vy svým příkladem pomohly hříšníkům, aby prohlédli. Obohaťte jejich chudé duše a vráťte je do mého náručí. Proto, modlete se, modlete se, postěte se a pravidelně se zpovídejte. Jestli je hodování mého Syna centrem vašeho života, pak se nebojte, můžete všechno. Já jsem s vámi. Každý den se modlím za pastýře a od vás očekávám totéž. Protože, děti moje, bez jejich vedení a posílení požehnáním být nemůžete. Děkuji vám."

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. května 2012

„Drahé děti, s mateřskou láskou vás já prosím, dejte mi svoje ruce, nechte mne, abych já vás vedla. Já jako matka vás chci zachránit od nepokoje, zoufalství a věčného vyhnanství. Můj Syn svojí smrtí na kříži ukázal jak velmi vás miluje, obětoval se kvůli vám a vašim hříchům.

Neodmítejte Jeho oběť a neobnovujte Jeho utrpení svými hříchy. Nezavírejte si bránu ráje. Děti moje, neztrácejte čas. Nic není důležitější než jednota v mém Synu. Já vám pomohu, neboť mne nebeský Otec posílá, abychom mohli společně ukázat cestu milosti a spásy všem těm, kteří Ho neznají. Nebuďte tvrdého srdce. Důvěřujte ve mně a klanějte se mému Synu. Děti moje, nemůžete být bez pastýřů. Ať každý den jsou ve vašich modlitbách. Děkuji vám!“

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. dubna 2012

„Drahé děti, Jako Královna míru chci vám, svým dětem, dát mír, pravý mír, který přichází skrze srdce mého božského Syna. Jako matka prosím, aby ve vašich srdcích zavládla moudrost, pokora a dobrota, aby zavládl mír, aby zavládl můj Syn.

Když můj Syn bude vladař ve vašich srdcích, budete moci pomoci druhým, aby ho poznali. Když vás nebeský mír ovládne, poznají ho ti, kteří ho hledají na špatných místech a způsobují tím bolest mému mateřskému srdci. Děti moje, budu mít velikou radost, když uvidím, že přijímáte moje slova a že mne chcete následovat. Nebojte se, nejste samy. Dejte mi své ruce a já vás povedu. Nezapomínejte na svoje pastýře. Modlete se, aby stále byli v myšlenkách s mým Synem, který je pozval, aby o něm svědčili. Děkuji vám. “

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. března 2012

„Drahé děti, skrze nesmírnou lásku Boží přicházím já mezi vás a vytrvale vás volám do náruče svého Syna. Mateřským srdcem vás prosím, děti moje, ale i napomínám, aby pro vás na prvním místě byla starost o ty, kteří nepoznali mého Syna. Nedopouštějte, aby oni, když hledí na vás a váš život, nezatoužili poznat Jeho.

Proste Ducha Svatého, aby můj Syn byl otisknut ve vás. Modlete se, abyste mohli být apoštoly božského světla v tomto čase temnoty a beznaděje. Toto je čas vaší zkoušky. S růžencem v ruce a láskou v srdci pojďte se mnou. Já vás vedu ke Vzkříšení v mém Synu. Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil, aby mohli vždy žít skrze Něj a v Něm. Děkuji vám. “

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. února 2012

„Drahé děti! Já jsem s vámi tak dlouho a již tak dlouho vám ukazuji na Boží přítomnost a na Jeho bezmeznou lásku, kterou si přeji, abyste všichni poznali. A vy, děti moje? Vy jste i dále hluší a slepí přitom, co vidíte svět kolem sebe, nechcete vidět kam jde bez mého Syna.

Zříkáte se ho, a On je zdroj všech milostí. Mně posloucháte zatímco k vám mluvím, ale vaše srdce jsou uzavřená a neslyšíte mne. Neprosíte Ducha Svatého, aby vás osvítil. Děti moje, zavládla pýcha. Já vám ukazuji na pokoru. Děti moje, zapamatujte si, jenom pokorná duše září čistotou a krásou, protože poznala lásku Boží. Jenom pokorná duše se stává rájem, protože v ní je můj Syn. Děkuji vám! … Opět vás prosím, modlete se za ty, které můj Syn vyvolil, to jsou vaši pastýři. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. ledna 2012

„Drahé děti. Když s mateřskou starostlivostí hledím do vašich srdcí, vidím v nich bolest a trápení; vidím zraněnou minulost a neustálé hledání; vidím svoje děti, které chtějí být šťastné, ale nevědí jak. Otevřte se Otci. To je cesta ke štěstí – cesta, kterou já vás chci vést. Bůh Otec svoje děti nikdy nenechává samotné, zvláště ne v bolesti a zoufalství.

Když to pochopíte a přijmete, budete šťastní, a skončí vaše hledání. Budete milovat a nebudete se bát. Váš život bude naděje a pravda, která je můj Syn. Děkuji vám. Modlete se za ty, které můj Syn vyvolil. Nesuďte, protože všichni budete souzeni."

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. prosince 2011

Drahé děti! Jako matka jsem s vámi, abych vám svojí láskou, modlitbou a příkladem pomohla, abyste se staly setbou budoucího, která vyroste v pevný strom a rozšíří větve po celém světě. Abyste se staly setbou budoucího, setbou lásky, proste Otce, aby vám odpustil dosavadní zanedbání.

Děti moje, jenom čisté srdce, nezatížené hříchem, se může otevřít, a jenom upřímné oči mohou vidět cestu, kterou vás chci vést. Když to poznáte, poznáte lásku Boží – bude vám darována. Potom ji budete vy dávat druhým jako sémě lásky. Děkuji vám.

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. listopadu 2011

Drahé děti! Otec vás nenechal vám samotným. Nesmírná je jeho láska, láska, která mne vede k vám, abych vám pomohla, abyste Ho poznaly a abyste Ho, skrze mého Syna, všichni celým srdcem mohly nazývat Otcem, abyste mohly být jeden lid v Boží rodině. Ale, děti moje, nezapomínejte, že nejste na tomto světě jenom kvůli sobě a že já vás tady nevyzývám jenom kvůli vám.

Ti, kteří následují mého Syna, myslí na bratra v Kristu, jako samy na sebe a sobeckost neznají. Proto si já přeji, abyste byly světlem mého Syna, aby všem těm, kteří nepoznali Otce – všem těm, kteří bloudí v temnotě hříchu, zoufalství, bolesti a samoty – vy osvítíte cestu a svým životem jim ukážete lásku Boží. Já jsem s vámi! Jestli otevřete svoje srdce, povedu vás. Znovu vás vyzývám: modlete se za svoje pastýře! Děkuji vám!

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. října 2011

Drahé děti! I dnes vás moje mateřské srdce volá k modlitbě, k vašemu osobnímu vztahu s Bohem Otcem, k radosti modlitby v Něm. Bůh Otec vám není daleko a není vám neznámý. Ukázal se vám v mém Synu a daroval vám Život, který je můj Syn. Proto, děti moje, nepoddávejte se zkouškám, které vás chtějí oddělit od Boha Otce. Modlete se! Nepokoušejte se mít rodiny a společnosti bez Něj. Modlete se! Modlete se, aby vám srdce zaplavila dobrota, která přichází jenom od mého Syna, který je pravá dobrota. Jenom srdce naplněná dobrotou mohou pochopit a přijmout Boha Otce. Já vás i dále povedu. Zvláště vás prosím, abyste nesoudili svoje pastýře. Děti moje, což zapomínáte, že je povolal Bůh Otec? Modlete se! Děkuji vám.

Po zjevení Mirjana řekla: "Nikdy jsem zjevení nekomentovala. Ale jste si vědomi bratři a sestry, že s námi byla Matka Boží? Jsme toho hodni? Ať se každý z nás zeptá? Říkám to, protože je mi těžké vidět Pannu Marii v bolesti, neboť každý z nás žádá zázrak, ale nechce udělat zázrak v sobě."

 

 

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. září 2011

Drahé děti, já jsem vám, celým srdcem a duší plnou víry a lásky k nebeskému Otci, darovala a znovu dávám svého Syna. Můj Syn vás, lide celého světa, seznámil s jedním pravým Bohem a Jeho láskou. Vedl vás cestou pravdy a učinil vás bratry a sestrami.

Proto, děti moje, nebluďte, nezavírejte srdce před tou pravdou, nadějí a láskou. Všechno kolem vás je pomíjející a všechno se boří, a jenom sláva Boží zůstává. Proto se odřekněte všeho, co vás vzdaluje od Pána. Jenom Jemu se klanějte, protože On je jediný pravý Bůh. Já jsem s vámi a s vámi zůstanu. Zvláště se modlím za pastýře, aby byli důstojnými představiteli mého Syna a aby vás s láskou vedli cestou pravdy. Děkuji vám!"

 

 

Poselství Matky Boží skrze vizionářku Mirjanu z 2. srpna 2011

Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se znovu zrodily v modlitbě a skrze Ducha Svatého se s mým Synem novým lidem staly. Lidem, který ví, že když ztratí Boha, ztratil sebe. Lidem, který ví, že přes všechno trápení a zkoušky, je s Bohem jistý a spasený. Volám vás, abyste se shromáždily do Boží rodiny a Otcovou silou abyste sílily. Jako jednotlivci, děti moje, nemůžete zastavit zlo, které chce ovládnout svět a zničit ho. Ale podle vůle Boží, všichni společně s mým Synem můžete vše proměnit a uzdravit svět. Vyzývám vás, abyste se celým srdcem modlily za své pastýře, protože můj Syn je vyvolil. Děkuji vám.

 

 

Poselství skrze Mirjanu z 2. července 2011

„Drahé děti! Dnes vás zvu, kvůli vaší jednotě s mým Synem, k těžkému a bolestnému kroku. Zvu vás k úplnému přiznání a vyzpovídání hříchů, k očištění. Nečisté srdce nemůže být v mém Synu a s mým Synem. Nečisté srdce nemůže přinést plod lásky a jednoty. Nečisté srdce nemůže dělat správné a spravedlivé věci, není příkladem krásy Boží lásky pro ty, kteří jsou kolem něho a kteří ji nepoznali.
Vy, děti moje, se kolem mne shromažďujete plni nadšení, touhy a očekávání, a já prosím dobrého Otce, aby do vašich očištěných srdcí vložil skrze Ducha Svatého mého Syna, víru. Děti moje, poslouchejte mě, pojďte se mnou!“

/ Když Gospa odcházela, ukázala na levé straně tmu, a na pravé straně Kříž ve zlatém světle. /

 

 

Poselství skrze Mirjanu z 2. června 2011

Drahé děti! Zatímco vás vyzývám k modlitbě za ty, kteří nepoznali lásku Boží, kdybyste se podívaly do svého srdce, pochopily byste, že mluvím o mnohých z vás. Otevřeným srdcem se upřímně ptejte, chcete-li živého Boha nebo se Ho chcete zbavit a žít si po svém. Rozhlédněte se kolem sebe, děti moje, a podívejte se kam se vydal svět, který myslí, že může všechno dělat bez Otce, a který bloudí v temnotě zkoušky. Já vám poskytuji světlo Pravdy a Ducha Svatého. Podle Božího plánu jsem s vámi, abych vám pomohla, aby ve vašich srdcích zvítězil můj Syn, jeho kříž a Vzkříšení. Jako Matka si přeji a prosím za vaši jednotu s mým Synem a jeho působením. Já jsem tu, rozhodněte se! Děkuji vám.

 

 

Poselství skrze Ivana z 20. května 2011

V pátek 20. května 2011 měl vizionář Ivan zjevení ve 22 hodin nahoře na Podbrdu na místě zjevení. Po zjevení vyprávěl Ivan přibližně následující: „Panna Maria se dnes večer zjevila radostná, veselá. Jako obvykle pozdravila – Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje, a potom řekla:

,Dnes jako nikdy vás vyzývám k modlitbě. Vraťte modlitbu do rodin, děti moje. Satan chce ničit rodiny. Modlete se s dětmi. Nevpouštějte satana do rodin. Děkuji vám, že jste dnes přijaly moji výzvu.‘

Panna Maria se modlila nad námi nade všemi. Všem nám požehnala svým mateřským požehnáním, zvláště nemocným zde. Potom se Panna Maria nějakou dobu modlila zvláště za mír ve světě. Potom jsem jí doporučil vás všechny, zvláště nemocné a vaše rodiny. Modlili jsme se s Pannou Marií a Ona se rozloučila a vzdálila se zpět do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže.“

 

 

Poselství skrze Mirjanu z 2. května 2011

"Drahé děti! Bůh Otec mne posílá, abych vám ukázala cestu spásy, protože On vás, děti moje, chce spasit, a ne odsoudit. Proto vás já jako matka shromažďuji kolem sebe, protože vám chci svou mateřskou láskou pomoci, abyste se osvobodily od špíny z minulosti a začaly žít znovu a jinak. Volám vás, abyste byli vzkříšení v mém Synu. Při vyznání hříchů se zřekněte všeho toho, co vás vzdalovalo od mého Syna a dělalo váš život prázdným a neúspěšným. Řekněte srdcem „ano“ Otci a vydejte se na cestu spásy, na kterou vás volá skrze Ducha Svatého. Děkuji vám. Zvláště prosím za pastýře, aby jim Bůh pomohl být při vás celým srdcem."

 

 

Poselství skrze Mirjanu z 2. dubna 2011

"Drahé děti! Mateřskou láskou chci otevřít srdce každému z vás a naučit vás osobnímu sjednocení s Otcem. Abyste to přijaly, musíte pochopit, že jste pro Boha důležití a že vás jednotlivě volá. Musíte pochopit, že je vaše modlitba rozhovor dítěte s Otcem, že je láska cestou, kterou musíte jít, láska k Bohu a k bližnímu vašemu. To je, děti moje, láska, která nemá hranice, to je láska, která vzniká v pravdě a jde do konce. Následujte mne, děti moje, aby i druzí poznávajíc pravdu a lásku ve vás, vás následovali. Děkuji vám!"

Panna Maria vyzvala znovu k modlitbě za naše pastýře. Řekla: oni mají zvláštní místo v mém srdci, oni představují mého Syna.

 

 

Poselství pro Mirjanu z 18. března 2011 - roční

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 25. prosince 1982. Při posledním každodenním zjevení jí Panna Maria svěřila desáté tajemství, řekla, že se jí bude zjevovat jednou do roka, a to 18. března. Tak tomu bylo každý rok. Letos se několik tisíc poutníků shromáždilo na modlitbu růžence u Modrého kříže. Zjevení začalo ve 13,46 a trvalo do 13,50 hod.

"Drahé děti! Já jsem s vámi ve jménu největší Lásky, ve jménu drahého Boha, který se vám přiblížil skrze mého Syna a ukázal vám pravou lásku. Já vás chci vést Boží cestou. Chci vás naučit pravé lásce, aby ji druzí viděli ve vás, abyste jí vy viděli v druhých, abyste jim byli bratry a druzí aby viděli milosrdného bratra ve vás. Děti moje, nebojte se otevřít mi svoje srdce. Já vám mateřskou láskou ukážu co od každého z vás očekávám, co očekávám od svých apoštolů. Pojďte se mnou. Děkuji vám."

 

 

Poselství skrze Mirjanu z 2. března 2011

"Drahé děti, moje mateřské srdce velmi trpí, když vidím svoje děti, jak úporně kladou lidské před Boží, moje děti, které přes to všechno, co je obklopuje a přes všechna znamení, která jsou jim posílána, myslí, že mohou chodit bez mého Syna. Nemohou! Jdou do věčné zkázy. Proto shromažďuji vás, kteří jste ochotní mi otevřít své srdce, kteří jste ochotní být apoštoly mé lásky, abyste mi pomohli, abyste žijíc Boží lásku byli příkladem těm, kteří ji neznají. V tom ať vám dají sílu půst a modlitba, a já vám žehnám mateřským požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Děkuji vám."

Toto je doslovný překlad poselství Panny Marie. Pro hlubší pochopení navrhujeme v první větě po slovu "Boží" vložit místo čárky středník (udělat malou pomlku), blíže způsobu, jakým Panna Maria poselství vyslovila.

 

 

Poselství skrze Mirjanu z 2. února 2011

"Drahé děti! Shromaždujete se kolem mne, hledáte svoji cestu, hledáte, hledáte pravdu, a zapomínáte na to nejdůležitější, zapomínáte se správně modlit. Vaše ústa vyslovují bezpočet slov, a váš duch necítí nic. Bloudíc ve tmě si i samotného Boha představujete podle sebe, a ne takového, jaký opravdu je ve své lásce. Drahé děti, pravá modlitba vychází z hloubky vašeho srdce, z vašeho utrpení, z vaší radosti, z vašeho hledání odpuštění hříchu. To je cesta k poznávání pravého Boha a tím i sebe sama. Protože skrze něj jsi stvořen. 
Modlitba vás přivede ke splnění mého přání, mého poslání zde s vámi, k jednotě v Boží rodině. Děkuji vám."

Panna Maria požehnala všem přítomným, poděkovala a vyzvala k modlitbě za kněze.

 

 

Poselství skrze Mirjanu z 2. ledna 2011

"Drahé děti, dnes vás vyzývám k sjednocení se v Ježíšovi, mém Synu. Moje mateřské srdce prosí, abyste pochopili, že jste Boží rodina. Skrze duchovní svobodu vůle, kterou vám daroval nebeský Otec, jste pozváni, abyste sami poznali pravdu, dobro nebo zlo. Ať vám modlitba a půst otevřou srdce a pomohou v odhalování nebeského Otce skrze mého Syna. Odhalováním Otce bude váš život zaměřen na plnění Boží vůle a vytváření Boží rodiny, jak si to můj Syn přeje. Na té cestě vás neopustím. Děkuji vám."

Mirjana cítila, že jí může říci: "Všichni jsme k tobě přišli se svým trápením a
s kříži. Pomoz nám, prosíme Tě." Panna Maria k nám vztahla ruce a řekla: 
"Otevřte mi svá srdce, dejte mi své trápení. Matka vám pomůže".

 

 

Zjevení pro Ivana z 1. ledna 2011

Panna Maria se dnes zjevila velmi radostná. Po obvyklém pozdravu se nad námi modlila. Požehnala všem přítomným, zejména nemocné přítomné na kopci. Ivan jí odporoučell nás všechny, naše rodiny a nemocné, které jsme doporučovali. 
Panna Maria dala poselství tohoto obsahu:

"Drahé děti! I dnes vás s velkou radostí vyzývám - modlete se, modlete se, modlete se, abyste tak pomohly, aby se uskutečnily moje plány ve světě skrze toto místo. Modlete se za nová duchovní povolání v Církvi a za pevnou víru mých kněží. Drahé děti, nezapomínejte, že já jsem s vámi. Modlím se s vámi. Znovu s radostí děkuji všem, kteří se rozhodli přijmout a žít má poselství."

Dále mluvila Panna Maria s Ivanem o soukromých věcech. Za modlitby se vzdalovala a zanechala po sobě světelné znamení Kříže.

 

 

Zjevební pro Jakova z 25. prosince 2010

Jakov po zjevení sdělil: Panna Maria se mnou mluvila o tajemstvích a nakonec řekla: 
"Modlete se, modlete se, modlete se."

 

 

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany z 2. prosince 2010

Drahé děti, dnes se zde s vámi modlím, abyste sebraly sílu a otevřely svá srdce, a tak poznaly mocnou lásku trpícího Boha. Skrze tuto Jeho lásku, dobrotu a laskavost jsem také s vámi. Zvu vás, aby tento zvláštní čas přípravy byl časem modlitby, pokání a obrácení. Děti moje, potřebujete Boha. Nemůžete jít vpřed bez mého Syna. Až to pochopíte a přijmete, uskuteční se, co vám bylo slíbeno. Boží království se zrodí ve vašich srdcích skrze Ducha Svatého. K tomu vás vedu. Děkuji vám.

 

 

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany z 2. listopadu 2010

Drahé děti! S mateřskou vytrvalostí a láskou vám přináším světlo života, aby zničilo temnotu smrti ve vás. Neodmítejte mne, děti moje. Zastavte se a podívejte se do sebe a uvidíte, jak jste hříšní. Uvidíte svoje hříchy a proste o odpuštění. Děti moje, nechcete přijmout, že jste bezmocní a maličcí, ale můžete být i mocní a velicí, plněním vůle Boží. Dejte mi svá očištěná srdce, abych je mohla ozářit světlem života, mým Synem. Děkuji vám.

 

 

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany z 2. října 2010

Drahé děti, dnes vás vyzývám k pokorné, děti moje, pokorné zbožnosti. Vaše srdce mají být spravedlivá. Vaše kříže, ať jsou prostředkem v boji proti hříchu současnosti. Vaší zbraní ať je trpělivost a bezmezná láska, láska, která umí čekat a která vás učiní schopnými rozpoznat Boží znamení, aby váš život pokornou láskou ukázal pravdu všem těm, kteří ji hledají v temnotě lži. Děti moje, apoštolové moji, pomozte mi otevřít cesty mému Synu. Ještě jednou vás vyzývám k modlitbě za vaše pastýře. S nimi budu triumfovat. Děkuji vám.

 

 

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany z 2. září 2010

Drahé děti, jsem při vás, protože vám chci pomoci ve zvládání zkoušek, které tento čas očišťování před vás klade. Děti moje, jednou z nich je neodpouštět a nežádat o odpuštění. Každý hřích uráží Lásku a vzdaluje vás od ní – a Láska je můj Syn! Proto, děti moje, jestli chcete jít se mnou k míru Boží lásky, musíte se naučit odpouštět a žádat odpuštění. Děkuji vám.

 

 

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany z 2. srpna 2010

Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste spolu se mnou ve svých srdcích začaly tvořit Království Nebeské; ať zapomenete na to osobní a vedeni příkladem mého Syna pomýšlíte na Boží. Co si On od vás přeje? Nedovolujte satanu, aby vám otevíral cesty pozemského štěstí, cesty na kterých není můj Syn. Děti moje, falešné jsou a krátce trvají. Můj Syn existuje. Já vám nabízím věčné štěstí a mír, jednotu s mým Synem, s Bohem. Nabízím vám Království Boží. Děkuji vám.

 

 

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany z 2. července 2010

Drahé děti, mé mateřské volání, které k vám dnes směřuji, je volání pravdy a života. Můj Syn, který je život, vás miluje a zná vás v pravdě. Abyste to pochopily a měly rády samy sebe, musíte přijít k mému Synovi. Abyste to pochopily a měly rády ostatní, musíte v nich vidět mého Syna. A proto, děti moje, modlete se, modlete se, abyste porozuměly a poddaly se se svobodným duchem, abyste se úplně přetvořily a měly Království Boží ve svých srdcích na zemi. Děkuji vám.

 

 

Poselství dané prostřednictvím vizionářky Mirjany 2. června 2010

Drahé děti, dnes vás vyzývám, abyste půstem a modlitbou prorazily cestu, kterou můj Syn vejde do vašeho srdce. Přijměte mne jako matku a posla Boží lásky a touhy po vaší spáse. Osvoboďte se od všeho toho z minulosti, co vás zatěžuje a dává pocit viny, všeho toho, co vás dovedlo do klamu - temnoty. Přijměte světlo. Zroďte se znovu ve spravedlnosti mého Syna. Děkuji vám.

 

 

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany, 2. května 2010

Drahé děti! Dnes vás dobrý Otec mým prostřednictvím volá, abyste se s duší naplněnou láskou vydaly na duchovní návštěvu. Drahé děti, naplňte se milostí, upřímně se kajte za hříchy a dychtěte po dobru. Dychtěte i jménem těch, kteří nepoznali dokonalost dobra. Budete Bohu milejší. Děkuji vám.
Zjevení se uskutečnilo u Modrého kříže na úpatí Podbrda za účasti nezvyklého počtu poutníků, zejména Italů. Panna Maria požehnala všem přítomným, ale zejména kněžím.

 

 

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany z 2. 4. 2010

Také dnes, na Velký pátek, se shromáždilo v Medžugorji množství věřících u Modrého kříže na úpatí Podbra, protože měla vizionářka Mirjana Soldo, zjevení Panny Marie. Panna Maria požehnala všem přítomným a všechny náboženské předměty a dala následující poselství:
"Drahé děti, dnes vám žehnám zvláštním způsobem a prosím, abyste se vrátily na pravou cestu k mému Synovi, vašemu Spasiteli a Vykupiteli, tomu, který vám dal život věčný. Zamyslete se nad vším lidským, nad vším co vám nedá, abyste šly za mým Synem, nad pomíjejícností a nedokonalostí a omezeností, a pak myslete na mého Syna, na jeho Božskou nesmírnost. Odevzdaností a modlitbou zušlechtěte svoje tělo a zdokonalte duši. Buďte připraveni, děti moje. Děkuji vám!"

Zatím co Panna Maria odcházela Mirjana viděla za ní veliký zlatý kříž.

 

 

Roční zjevení pro vizionářku Mirjanu 18. března 2010

"Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste milovali celým srdcem svým a celou duší svou. Proste o dar lásky, protože když duše miluje, ona k sobě volá mého Syna. Můj Syn neodmítá ty, kteří ho volají a kteří chtějí žít podle něj. Modlete se za ty, kteří nechápou lásku, kteří nerozumějí, co znamená milovat. Modlete se, aby jim Bůh byl Otec a ne soudce. Děti moje, vy buďte mými apoštoly, buďte mou řekou lásky. Já vás potřebuji. Děkuji vám."

 

 

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany 2. března 2010

Drahé děti! V tomto zvláštním čase vašeho úsilí, abyste byly co nejblíže mému Synu, jeho utrpení, ale i lásce se kterou je nesl, vám chci říci, že jsem s vámi. Pomohu vám, abyste překonaly klam a zkoušky s mojí milostí. Naučím vás lásce, lásce, která smazává všechny hříchy a dělá vás dokonalými, lásce, která vám dává mír mého Syna, nyní i navěky. Mír s vámi a ve vás, protože já jsem Královna míru. Děkuji vám.

Panna Maria požehnala všem přítomným i všechny náboženské předměty, ale zvláště požehnala všem přítomným kněžím!

 

 

Poselství předané vizionářkou Mirjanou 2. února 2010.

Drahé děti, mateřskou láskou vás dnes volám, abyste byly svícnem všem duším, které bloudí v temnotě nepoznávání lásky Boží. Abyste co nejsilněji svítily a co nejvíce duší přitáhly. Nedovolte, aby nepravdy, které vycházejí z vašich úst, umlčely vaše svědomí. Buďte dokonalí! Já vás vedu mateřskou rukou, rukou lásky. Děkuji vám.

 

 

Poselství předané vizionářkou Mirjanou 2. ledna 2010.

Drahé děti, dnes vás vyzývám, abyste s plnou důvěrou a láskou šli se mnou, protože já vás chci seznámit se svým Synem. Nebojte se, děti moje. Já jsem tu s vámi, při vás jsem. Ukazuji vám cestu, jak odpustíte sobě, odpustíte druhým a s upřímnou kajícností v srdci kleknete před Otce. Učiňte, aby ve vás zemřelo všechno to, co vám brání, abyste milovali a zachraňovali, abyste byli při Něm a v Něm. Rozhodněte se pro nový počátek, počátek upřímné lásky samého Boha. Děkuji vám.

 

 

Poselství předané vizionářkou Mirjanou 2. prosince 2009.

Drahé děti! V tomto čase příprav a radostného očekávání, vám chci já, jako Matka, ukázat na to, co je nejdůležitější, na vaši duši. Může se v ní zrodit můj Syn? Je láskou očištěna od lži, pýchy nenávisti a zloby? Miluje vaše duše nadevšechno Boha jako Otce a bratra člověka v Kristu? Já vám ukazuji na cestu, která pozvedne vaši duši k úplnému sjednocení s mým Synem. Přeji si, aby se můj Syn ve vás zrodil. Jaká to radost pro mne, Matku! Děkuji vám.

 Poselství Panny Marie pro vizionáře Jakova dané na Vánoce, 25. prosince 2009

Drahé děti! Po celý tento čas ve kterém mi Bůh zvláštním způsobem dovoluje, abych byla s vámi, vás chci vodit cestou, která vede k Ježíšovi a k vaší spáse. Dítka moje, jenom v Bohu můžete najít spasení, a proto zvláště v tento milostiplný den, s malým Ježíšem v náručí vás vyzývám, dovolte Ježíšovi, aby se zrodil ve vašich srdcích. Jenom s Ježíšem v srdci se můžete vydat cestou spasení a věčného života. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

 

 

Poselství předané vizionářkou Mirjanou 2. listopadu 2009.

Drahé děti! I dnes jsem mezi vámi, abych vám ukázala cestu, která vám pomůže, abyste poznaly lásku Boží, lásku Boha, který dovolil, abyste ho nazývaly a cítily Otcem. Od vás žádám, abyste se upřímně podívaly do svého srdce a uvidíte nakolik vy ho máte rádi. Není On milován až poslední? Obklopeni majetkem, kolikrát jste ho zradily, zapřely, zapomněly.
Děti moje, nenechte se klamat pozemskými statky. Myslete na duši, protože ta je důležitější než tělo, očistěte ji. Vzývejte Otce, On vás čeká, vraťte se k němu. Já jsem s vámi, protože mne On ve své milosti posílá. Děkuji vám.

 

 

Poselství předané vizionářkou Mirjanou 2. října 2009.

Drahé děti! Když se na vás dívám, srdce se mi svírá bolestí. Kam jste se to vydaly, děti moje! Což jste tolik zapadly do hříchu, že se neumíte zastavit? Hříchem se omlouváte a podle něj žijete. Klekněte pod kříž a podívejte se na mého Syna. On přemohl hřích a zemřel, abyste vy, děti moje, žily. Dopusťte, abych vám pomohla, abyste nezemřely, ale žijte s mým Synem navždy. Děkuji!

 

 

Poselství předané vizionářkou Mirjanou 2. září 2009.

Drahé děti! Dnes vás mateřským srdcem vyzývám, abyste se naučily odpouštět, úplně a bezpodmínečně. Trpíte nespravedlnosti, zrady a pronásledování, ale tím jste Bohu bližší a milejší. Děti moje, modlete se o dar lásky. Jenom láska všechno odpouští, jako můj Syn odpouští. Jeho následujte. Já jsem mezi vámi a modlím se, abyste až přijdete před svého Otce mohli říci: „Tady jsem Otče, Tvého Syna jsem následoval, lásku jsem měl a srdcem jsem odpouštěl, protože jsem v Tvůj soud věřil a v Tebe doufal. Děkuji vám!

 

 

Zjevení pro vizionáře Ivana v pátek, 7. srpna 2009

Panna Maria se zjevila ve 22 hodin, zjevení trvalo asi 6 minut. Panna Maria byla radostná, všem požehnala. Žádala, abychom se modlili za kněze a duchovní povolání.

 

 

Poselství předané vizionářkou Mirjanou 2. srpna 2009.

"Drahé děti! Přicházím, protože vám mateřskou láskou ukazuji na cestu, kterou máte jít, abyste byly co nejpodobnější mému Synu, a tím samotným, abyste byly co nejpodobnější mému Synu a tím samotným Bohu bližší a milejší. Neodmítejte moji lásku, neodříkávejte se spásy a věčného života kvůli pomíjejícnosti a prázdnotě tohoto života. Mezi vámi jsem, abych vás vedla a jako matka napomínala. Pojďte se mnou."
Po celou dobu zjevení bylo sluce za Pannou Marií, a já myslím, že to byl Ježíš, který nás ozařoval svojí láskou. Panna Maria požehnala všem přítomným a požehnala i náboženské předměty.

 Poselství pro Mirjanu, 2. července 2009

"Drahé děti! Já vás volám, protože vás potřebuji. Potřebuji srdce ochotná k nesmírné lásce. Srdce nezatížená prázdnotou. Srdce, která jsou ochotná milovat, jako miloval můj Syn, která jsou ochotná se obětovat, jako se můj Syn obětoval. Potřebuji vás, abyste šli se mnou, odpusťte sobě, odpusťte druhým a darujte se mému Synu. Klanějte se i za ty, kteří Ho nepoznali, kteří Ho nemilují. Proto vás potřebuji, proto vás volám. Děkuji vám."
Panna Maria se zjevila Mirjaně u Modrého kříže na kopci Podbrdo za přítomnosti velikého množství věřících, kteří se sjeli při příležitosti Mezinárodního kněžského semináře konaného v Medžugorji v těchto dnech.

 

 

Zjevení pro vizionáře Ivana 12. 6. 2009

V pátek 12. června 2009 se Panna Maria zjevila ve 22 hod. nahoře na Podbrdu, na místě zjevení, vizionáři Ivanovi, za přítomnosti členů jeho modlitební skupiny a množství dalších věřících. Po zjevení vizionář Ivan vydal následující svědectví:
Co je nejdůležitější z dnešního zjevení z dnešního setkání s Pannou Marií je, že přišla radostná a veselá. Pozdravila svým obvyklým mateřským pozdravem "Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje".
Potom se nad námi nadevšemi nějakou dobu modlila, požehnala všechny náboženské předměty, které jste přinesli k požehnání. Modlila se zvláště za zde přítomné nemocné. Já jsem jí doporučoval vás všechny vaše přání, úmysly a vaše rodiny. Potom se Panna Maria dnes večer zvláště modlila za mladé a za rodiny a vyzývá nás, abychom se modlili za mladé a za rodiny.
Panna Maria se rozloučila, odešla do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže.

 

 

Poselství pro Mirjanu 2. května 2009

Drahé děti! Moje láska žádá vaši úplnou a bezpodmínečnou lásku, která vás nenechá stejné, ale bude vás měnit a učit důvěře v mého Syna. Děti moje, svojí láskou vás já zachraňuji a dělám vás pravými svědky dobroty mého Syna. Proto, děti moje, nebojte se dosvědčovat lásku ve jménu mého Syna. Děkuji vám.

Panna Maria nebyla smutná. Požehnala vše a zanechala po sobě symbol zářícího kříže na jehož patě viděla Mirjana Srdce korunované trním.

 

 

Zjevení pro vizionáře Ivana

V pátek 22. května 2009 se Matka Maria zjevila ve 22 hod. nahoře na Podbrdu na místě zjevení vizionáři Ivanovi, za přítomnosti členů jeho modlitební skupiny a množství dalších věřících, převážně poutníků. Po zjevení vizionář Ivan vydal následující svědectví o průběhu zjevení:
Co je nejdůležitější z dnešního zjevení z dnešního setkání s Pannou Marií je, že přišla radostná a veselá. Pozdravila svým obvyklým mateřským pozdravem: "Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje." Potom se nad námi nadevšemi nějakou dobu modlila se vztaženýma rukama. Modlila se zvláště za vás přítomné nemocné. Požehnala všem přítomným svým mateřským požehnáním a požehnala všechny předměty, které jste přinesly k požehnání.

Potom se Panna Maria dnes večer zvláště modlila za duchovní povolání v Církvi.
Potom jsem se s Pannou Marií modlil Otče náš a Sláva Otci a doporučoval jsem jí zvláště nemocné. Potom se Panna Maria rozloučila jako obvykle: "Jděte v pokoji Božím, děti moje." A odešla se do nebe.

 

 

Zjevení pro vizionáře Ivana

Po zimním pobytu v Americe se Ivan vrátil do Medžugorje a za přítomnosti velkého množství věřících měl opět v pátek 15. 5. 2009 ve 22 hodin zjevení u Modrého kříže pro svoji modlitební skupinu. Panna Maria dala poselství přibližně tohoto znění.
"Drahé děti, děkuji vám, že se modlíte na moje úmysly. Navraťte modlitbu do svých rodin. Modlete se v rodinách, protože satan si přeje zničit rodiny. Děkuji vám."

 

 

Poselství Panny Marie pro Mirjanu dne 2. 5. 2009

Zjevení se uskutečnilo na Podbrdu u Modrého kříže za účasti vysokého počtu věřících zejména italské národnosti.
Panna Maria byla velmi smutná. Řekla jen poselství a požehnala nás.

"Drahé děti! Už dlouho vám dávám svoje mateřské srdce a nabízím svého Syna. Vy mne odmítáte. Dovolujete, aby vás hřích stále více zachvacoval. Dovolujete, aby vás ovládal a ubíral vám soudnost. Moje ubohé děti, rozhlédněte se kolem sebe a dívejte se na znamení času. Což myslíte, že můžete být bez Božího požehnání? Nedovolte, aby vás temnota obklopila. Z hlouby srdce zavolejte mého Syna. Jeho jméno zahání i největší tmu. Já budu s vámi, jenom mne zavolejte: Tady jsme Matko, veď nás? Děkuji vám."

 

 

Poselství pro Mirjanu, 2. 4. 2009

"Drahé děti! V mých slovech je Boží láska. Děti moje, je to láska, která vás chce obrátit ke spravedlnosti a pravdě. Je to láska, která vás chce zachránit od omylů.
A vy, děti moje? Vaše srdce zůstávají uzavřená, jsou tvrdá a neodpovídají na moje výzvy, neupřímná jsou.
Mateřskou láskou za vás prosím, protože chci, abyste všichni byli vzkříšeni v mém Synu. Děkuji vám."

Panna Maria požehnala všem přítomným a též všechny předměty, které si přinesli k požehnání. Zjevení měla paní Mirjana Soldo v rodinném domě za přítomnosti rodiny, příbuzných a známých. Dům byl obklopen stovkami věřících a množství dalších poutníků bylo též u Modrého kříže, na úpatí kopce zjevení.

 

 

Poselství pro Mirjanu 2. března 2009

Drahé děti! Jsem zde mezi vámi. Dívám se na vaše raněná a neklidná srdce. Ztratily jste se, děti moje. Vaše rány od hříchů jsou stále větší a větší a stále více vás vzdalují od pravé pravdy. Hledáte naděj a útěchu na špatných místech, a já vám nabízím upřímnou zbožnost, která se sytí láskou, obětí a pravdou. Já vám dávám svého Syna.

 

 

Poselství pro Mirjanu 2. února 2009

Drahé děti, mateřským srdcem vám chci dnes připomenout, spíše upozornit vás na nesmírnou Boží lásku a trpělivost, která z ní vychází. Váš Otec mne posílá a čeká. Čeká na vaše otevřená srdce připravená pro jeho skutky. Čeká na vaše srdce sjednocená v křesťanské lásce a milosrdenství v duchu mého Syna. Neztrácejte čas, děti, protože nejste jeho pány. Děkuji vám.

 

 

Poselství pro vizionáře Jakova 25. 12. 2008

„Drahé děti! Dnes vás zvláštním způsobem vyzývám, abyste se modlily za mír. Bez Boha nemůžete mít mír ani žít v míru. Proto, dítka, dnes, v tento milostiplný den, otevřete své srdce Králi míru, aby se zrodil ve vás a aby vám udělil svůj mír, a vy buďte nositeli míru v tomto nepokojném světě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

 

 

Poselství pro vizionářku Mirjanu z 2. prosince 2008

Drahé děti!
V tomto svatém čase radostného očekávání, Bůh vyvolil vás malé, aby uskutečnil svoje veliké záměry.
Děti moje, buďte pokorní. Skrze vaši pokoru vytvoří Bůh svojí moudrostí z vašich duší vyvolený domov. Budete ho osvětlovat dobrými skutky a tak se s otevřeným srdcem dočkáte narození mého Syna v celé jeho velkodušné lásce.
Děkuji vám, drahé děti.


Všechna starší mimořádná poselství Matky Boží naleznete v knihách Poselství Panny Marie 1. a 2. díl. Objednat si je můžete v sekci Produkty / E-shop.

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]