There are no translations available.

Vývoj od června 1981 do konce roku 1984

Lékařská šetření

V létě a na podzim roku 1982 bylo v Medžugorji deset různých vědeckých kapacit a lékařů, mezi nimi také jeden člen komise pro vyšetřování zázračných uzdravení v Lurdech. Došli k názoru, že uvedené jevy nelze vysvětlit přirozeně. Koncem listopadu byl do Medžugorje vyslán světovým ústředím pro parapsychologii v Londýně prof. dr. Ludvík Stopar. Ten provedl psychiatrické vyšetření se závěrem, že vizionáři jsou psychicky zcela zdraví.

Šetření na teologické úrovni

V březnu 1983 zkoumali vizionáře tři teologové, specialisté na mariánská zjevení, a konstatovali pozitivní výsledek.

O vánocích 1983 přijel do Medžugorje prof. Laurentin z Paříže, specialista na mariánská zjevení, a začal se svým výzkumem.

Dne 17. září 1983 biskup Žanič veřejně řekl, že zjevení jsou dílem ďábla. Profesor Rupčič ze sarajevské teologické fakulty to humorně komentoval: Pak se v Medžugorji stal největší zázrak na světě. Ďábel se obrátil. Dříve říkal: Nemodlete se, nechoďte na mši, nezpovídejte se, neusmiřujte se, rozvádějte se...

A v Medžugorji říká: Modlete se, choďte na mši, zpovídejte se, usmiřujte se, nerozvádějte se...

Dne 24. března 1984 biskup Žanić rozšířil komisi pro zjevení o dalších 10 členů a současně odpůrců zjevení. Komise nezačala nikdy se zkoumáním zjevení, ale pouze vyhlásila zákaz poutí do Medžugorje.

 

profesor P. René Laurentin

Prof. René Laurentin

Biskup Žanič se postavil i proti prof. Renému Laurentinovi, členu papežské akademie, ale ten mu 7.10.1984 napsal:

„Monsignore, cítím povinnost Vás navštívit, abych vyjádřil úctu Vašemu biskupskému úřadu a svou věrnost. Protože zjevení jsou v Církvi věcí kojekturální (založenou na dohadech a domněnkách – pozn. autora), ponechanou k uvážení každému z nás, je přirozené, že můžeme mít různé názory. Prosím Vás však, abyste již neopakoval nepravdivé informace:

  • že abbé Laurentin získal obrovskou částku peněz v souvislosti s Medžugorjem. Hodně jsem utratil a nic nezískal.
  • že otec Vlašič je lhář.
  • že zjevení jsou halucinace. Encefalogramy a klinická pozorování tento názor vylučují.

Poroučím se do Vašich modliteb, monsignore, aby můj život a moje práce probíhaly v pravdě, aby Pán vedl naše cesty.

V Kristu R. Laurentin

Arcibiskup Frane Franič

Bezprostředně nato sdělil předseda teologické komise při jugoslávské biskupské konferenci mons. Franič, že zákaz poutí se vztahuje jen na oficiální poutě, tedy vedené oficiálně biskupem nebo kardinálem. Toto stanovisko potvrdil i na biskupské konferenci 11. listopadu 1984. A takové oficiální poutě se v Medžugorji nekonaly.

Kromě toho arcibiskup Franič navštívil Medžugorje inkognito a měl z této návštěvy velmi dobrý dojem. Dále arcibiskup Franič konstatoval, že tato zjevení vykonala za tři roky pro lidové náboženství v Jugoslávii více než všechny biskupské pastorační listy za 40 roků od konce Světové války.

 

arcibiskup Franič mluví s poutníky

 

Druhého zasedání rozšířené komise dne 11. října 1984 biskup Žanič nezúčastnil, ale vyslovil požadavek, aby komise konstatovala negativní názor na zjevení. Ale členové pochybovali, i ti, kteří nebyli naklonění zjevením, zda mají věcné důvody pro takový jednoznačný závěr. A tak jen připomněli zákaz poutí. To biskupa Žaniče neuspokojilo a rozhodl se jednat osobně.

Předal svůj názor do význačných náboženských periodik. Dne 11. listopadu 1984 uveřejnil L´Osservatore Romano a dne 13. listopadu 1984 francouzský deník La Croix pochybnosti biskupa Žaniče o pravosti zjevení. Ale 6. prosince 1984 byly zveřejněny v La Croix přímo odstrašující informace. Zjevení jsou kolektivní halucinace, jsou výsledkem manipulování a vizionáři lžou.

Rozšířily se informace, že kardinál Ratzinger a Vatikán je proti zjevením. Ale Glas koncila, spadající do pravomoci kardinála Kuhariče, předsedy biskupské konference v Jugoslávii, dementoval v prosinci 1984 takové nepravdivé zprávy.

Začátkem roku 1985 se krátké dementi původních informací objevilo i v La Croix a hlavní redaktor tohoto listu byl přeložen. Navíc psychiatři konstatovali, že neznají ve své profesi jev, že by několik lidí mělo současné stejné halucinace. Biskup Žanič obvinil otce Vlašiče za iniciátora zjevení a manipulátora. Ale otec Vlašič přišel do Medžugorje po uvěznění otce Zovka za dva měsíce po začátku zjevení, takže nemohl být iniciátorem zjevení.

Jeden z nejvýznamnějších odborníků na mystiku kardinál Hans Urs von Balthasar o otci Vlašičovi prohlásil: „Pro mne je otec Vlašič vzorem pokory a nadpřirozené moudrosti, jemnosti a poslušnosti přímo heroické. Tak si představuji svatost křesťana.„

 

arcibiskup Franič při mši v medžugorském kostele

 

Arcibiskup mons. Franič o Tomislavu Vlašičovi říká: „Je na cestě ke skutečné svatosti, která se projevuje odloučeností a vnitřní silou. I největší očerňování snáší s neotřesitelným klidem. Musí hodně trpět. Ale je klidný, čerpá z lásky. Říká, že se rozhodl všechno vytrpět, aniž by odpovídal, aniž by se bránil. Chce jen milovat: milovat i ty, kdo ho očerňují. Zdá se, že se mu to povedlo. Nevím, zda všichni ti v Medžugorji, které Bůh vybral, jednoho dne obětují i svůj život. Získal jsem ale dojem, že zrají k hluboké svatosti. Je to jen můj osobní dojem, ale je upřímný. Není nic, co bych mohl tímto prohlášením získat. Říkám upřímně to, co jsem cítil a co cítím.„

Hans Urs von Balthasar

Do celé záležitosti se nakonec vložil i Hans Urs von Balthasar, který napsal biskupu Žaničovi následující dopis:

„Pane, jak smutné dokumenty jste vyslal do světa! Hluboce mě zarmoutilo, když jsem viděl, jakým způsobem byla zneuctěna biskupská hodnost. Místo toho, abyste byl trpělivý, hřmíte a pouštíte jupiterské blesky očerňováním úctyhodných a nevinných lidí, kteří si zaslouží Vaše ohledy a Vaši ochranu. Stále znovu vycházíte z obvinění již stokrát vyvrácených...

Doufám, že se opravdu modlíte k Pánu a k jeho Matce, aby toto smutné, tak důležité drama dovedli ke konci, který by byl ku prospěchu celé Církvi. Připojte se ke všem těm, kteří se tak vroucně modlí v Medžugorji.

V Pánu zůstávám Váš, Hans Urs von Balthasar

 

Hans Urs von Balthasar rozmlouvá s otcem Vlašičem

 

Hans Urs von Balthasar, jeden z nejvýznamnějších katolických odborníků na mystiku v tomto století, který byl krátce před svou smrtí (1989) jmenován kardinálem, celoživotně vědecky studoval též fenomén zjevení.

Když vznikly problémy kolem mariánských zjevení v Medžugorji, setkal se s otcem Vlašićem, tehdejším farářem v Medžugorji, a v roce 1984 se ho plně zastal a v této souvislosti napsal dopis biskupovi Žaničovi. Publikujeme jeho názor na význam mariánských zjevení:

Mariánská zjevení nejnovější doby se nejen množí, ale zdá se, že se stávají intenzivnější. Mariiny připomínky, poučení, požadavky vůči věřícím jsou konkrétnější. Dnes jde přímo o mír ve světě, a Maria dává velmi konkrétní pokyny, jak je možno zabránit katastrofě; více modlitby, více lásky a něco docela zapomenutého – půst.

Mnozí se diví těmto zjevením. Proč to musí být stále Maria? Nemáme i jiné svaté? Nemohl by Pán sám sdělit svou vůli? Ti, kdo se takto diví, nepochopili, kdo vlastně Maria je. Je prototypem církve, jaká by měla být, nebo (protože jsme všichni hříšníci), jakou by se měla snažit být. Maria není žádnou soukromou osobou, ale dalo by se říci, osobou univerzální.

Jako služebnice Páně vždy a ve všem pohotová je nyní k dispozici i svému Synu, aby ukázala křesťanům, čím je ve skutečnosti Církev a čím by být měla. Právě proto, že je dokonale pokorná, nemá zábran poukázat sama na sebe, zjevit se s růžencem, ukázat se jako prostřednice vedoucí k Synu. Všechno v ní je milost, proč by se tedy měla zdráhat představit světu toto obdivuhodné dílo Boží? Nikoli proto, aby se dala obdivovat, ale aby zjevila moc Boží a moc svého Syna.

 

H. U. von Balthasar

 

Výraz „soukromé zjevení“ není příliš šťastný. Je oprávněný, když se chce vyjádřit, že po Božím slově v Novém zákoně nemáme očekávat žádné další zjevení Trojjediného Boha světu. Ale porozuměli jsme již Božímu zjevení v celé jeho hloubce a plnosti? Nepotřebujeme snad stále nových osvětlení, abychom mohli pochopit jakou hloubku milosti obsahuje, ale zároveň jaké požadavky na nás klade? Jak absolutně nás zavazuje? A kdo víc než Maria, „Ecclesia immaculata„, by byl kompetentní, aby nám podával vždy nová tato potřebná vysvětlení? Ve skutečnosti - pomysleme na Lurdy - velká zjevení jakoby si sama razila cestu ven, nadevše „soukromé”, do velké veřejnosti Církve.

 

Jan Pavel II. s H. U. von Balthasar

Jan Pavel II. o Medžugorji

V různých souvislostech Jan Pavel II. reagoval na zjevení Panny Marie v Medžugorji. Z těchto vyjádření jsou zřejmé sympatie papeže k těmto probíhajícím zjevením.

V soukromém rozhovoru s vizionářkou Mirjanou Soldo papež řekl: „Kdybych nebyl papežem, už bych zpovídal v Medžugorji.„ (1987)

* Mons. Maurillo Kreiger, bývalý florianopolský biskup (Brazílie), navštívil Medžugorje čtyřikrát, poprvé v roce 1986. Píše toto: „V roce 1988 jsem byl s osmi dalšími bratry a 33 kněžími na duchovním cvičení ve Vatikánu. Svatý Otec věděl, že mnozí z nás potom pojedou do Medžugorje. Po soukromé mši s papežem a před tím, než jsme opustili Řím, sám od sebe řekl: „Modlete se za mne v Medžugorji„. Při jiné příležitosti jsem papeži řekl: „Jedu do Medžugorje počtvrté“. Soustředil své myšlenky a řekl: „Medžugorje, Medžugorje, to je duchovní srdce světa„. Ve stejný den jsem při obědě mluvil s dalšími brazilskými biskupy a papežem a zeptal jsem se ho: „Vaše svatosti, mohu říci vizionářům, že jim posíláte své požehnání?„ A on odpověděl: „Ano, ano„ a objal mne.

* Skupině doktorů, kteří pracovali na obhajobě a ochraně života nenarozených, řekl papež 1. srpna roku 1989: „Ano, dnešní svět ztratil smysl pro nadpřirozené. V Medžugorji mnozí znovu hledají tento smysl v modlitbě, postu a zpovědi„.

* V korejském katolickém týdeníku „Katolické noviny„ z 11. listopadu 1990 bylo otištěno interview s mons. Angelem Kim Nam Soo, presidentem BK Korea. Spolu s dalšími šesti biskupy byl 15. října toho roku na audienčním obědě u papeže Jana Pavla II. Mons.Kim si vzpomíná, že: „papeži byla adresována slova chvály ohledně změn vyvolaných ve východní Evropě. Papež odpověděl úsměvem a řekl, že on neudělal mnoho, spíše to byla práce prozřetelnosti shora vykonaná v souladu s příslibem Panny Marie fatimské. Papež pokračoval tím, že účast Panny Marie Fatimské spočívala v soukromém zjevení a řekl, že toto zjevení se zásadně lišilo od zjevení, která byla tlumočena veřejnosti. Také uvedl příklad zjevení Panny Marie medžugorské a zmínil, jak je krásné, že toto místo přes nesouhlas některých biskupů navštěvuje mnoho lidí, kteří jsou obráceni a privilegováni Boží milostí. Potom se usmál.„

* Arcibiskup Kwangju papežovi řekl: „V Korei, ve městě Nadju, Panna Maria pláče…„ Papež odpověděl: „Jsou tam biskupové, jako například i v Jugoslávii, kteří jsou proti …, ale je důležité pohledět na to množství lidí, kteří odpovídají na její pozvání, a na množství obrácení … toto vše je podloženo Evangeliem, všechna tato fakta musí být seriózně prozkoumána.„ (L’Homme Nouveau, 3. února 1991)

* Papež řekl Fra Jozo Zovkovi 20. července 1992: „Zabývejte se Medžugorjem, starejte se o Medžugorje, neunavte se. Vytrvejte, buďte silný, jsem s Vámi. Opatrujte, sledujte Medžugorje.„

* Paraguayský arcibiskup mons.Felipe Santiago Bentez se v listopadu 1994 zeptal Svatého Otce, zda postupoval správně, když povolil věřícím, aby se shromažďovali v duchu Medžugorje, zejména s kněžími z Medžugorje. Svatý Otec odpověděl: „Povolte vše, co se vztahuje k Medžugorje„.

* V neoficiální části setkání papeže Jana Pavla II. s chorvatskou Delegací za Církev a stát konaném v Římě 7. dubna 1995 řekl Svatý Otec mimo jiné to, že existuje určitá možnost opakování jeho návštěvy v Chorvatsku. Spolu s tím zmínil možnost příjezdu do Splitu a odtud potom do svatyně „Marija Bistrica„ a Medžugorje. („Slobodna Dalmacia„, 8. dubna 1995, strana 3).

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]