There are no translations available.

Smysl poutních cest do Svaté země: Upevněnou víru proměnit v lásku

Během staletí byla vždy snaha nacházet, obnovovat a udržovat autentická místa, mající vztah ke Kristovu životu. Dokonce se kvůli tomu vedly i války. Některá místa byla tak poničena a několik staletí křesťanům nepřístupná, že bylo obtížné stanovit správnou polohu, kde k události došlo.

Někdy bylo též vybráno k uctění biblické události takové místo, které nebylo autentické např. proto, že nebylo možné na pravém místě zřídit úctyhodnou památku. Například událost setkání Panny Marie s Alžbětou po Zvěstování. Z Bible víme jen, že k této události došlo v Judských horách. Biblisté se domnívají, že připadají v úvahu následující místa: Betlém, Jeruzalém, Hebron, Juta, Ein Karen, Machairas a Sabasté. Nicméně je historicky doloženo, že v Jutě bydleli 100 let před narozením Krista kněží a docházeli do jeruzalémského Chrámu. Ale toto místo nebylo vhodné pro vytvoření památky na tuto událost, protože i do dnešní doby na tomto místě jsou jen Palestinci (muslimové) a žádní křesťané nebo židé. Proto se tato událost po dlouhou dobu několika staletí připomíná v Ein Karen na předměstí Jeruzaléma.

Křestní místo Betánie za Jordánem

Poutníci, kteří přicházejí na svatá místa, jsou různě disponováni pro duchovní vjemy. Někteří jasně cítí, že příslušné místo je nepravé. Ale většina poutníků silně cítí, zejména když může v klidu setrvat třeba v bazilice Zvěstování v Nazaretě nebo v betlémské jeskyni Narození, že jsou to duchovně silná autentická místa. Takže má smysl zkoumat pravost biblických míst podle blahoslavené Kateřiny Emmerichové a ctihodné Marie z Agredy, obnovovat je a přivádět na ně poutníky, aby na těchto místech hlouběji prožili biblické události, posílili svou víru a nebrali pouť jako náboženskou turistiku. Z uvedených důvodů Centrum VÉRITÉ po více než 20letých výzkumech s úspěchem uskutečnilo v březnu 2009 první pouť, při níž byla navštívena hlavně pravá místa biblických událostí.

Duchovní prožitek na pravých biblických místech

Když přijedou poutníci do Svaté země, jsou spokojeni se zvláštní krajinou a vědomím, že zde žil Pán Ježíš. Ale po několika dnech pobytu, kdy pasivně s turistickým přístupem procházejí mnohdy nepravá místa, jsou rádi, že se vracejí domů.

Nicméně vnímavější poutníci cítí na některých místech silnější duchovní působení a jejich pobyt zde je živější. Bývají to pravá biblická místa. Proto jsme se již při naší první pouti „Netradičně do Izraele“ zaměřili především na autentická místa, která zkoumáme od roku 1992.

Abychom i na pravých místech navodili a prohloubili duchovní prožitek, máme vždy krátký historický a biblický výklad a uvádíme důvody pro pravost místa. 
Dále máme připraveny zvukové záznamy, připomínající biblické události, které se na příslušném místě staly.
Kromě toho na hlučných místech a místech, kde nechceme rušit okolí, (např. Večeřadlo nebo Křížová cesta) používáme vlastní vysílačku a poutníky vybavíme rádiopřijímači.
Ukázalo se, že tento přístup umožnil poutníkům živěji prožít biblické události, a proto jej v dalších poutích zdokonalujeme.

Panna Maria a pravá biblická místa

Že uvedená snaha navštívit pravá místa byla správná, můžeme vytušit i ze života Panny Marie. Panna Maria žila posledních sedm roků v Efesu. Za tři roky si přála přijít do Jeruzaléma na místo Kristova utrpení. Ale rok a půl před svým zesnutím zatoužila opět (podruhé) navštívit Jeruzalém. V doprovodu svatého Jana tam přišla. Pobyt na autentických místech, zejména na místech Kristova utrpení, na ni mocně zapůsobil. I když v Efesu měla vybudovanou křížovou cestu, prožitek Kristova utrpení na autentické křížové cestě v Jeruzalémě byl tak silný, že pozbyla své fyzické síly a zdálo se, že zemře. Proto se v době pronásledování křesťanů v Jeruzalémě začalo říkat, že zemřela. Ale po půl roce se zotavila, nabrala sil a vrátila se do Efesu. Proto nás i tato zkušenost Panny Marie vedla k tomu nacházet pravá místa a vytvořit podmínky, aby na nich poutníci hlouběji prožili biblické události.

Důležitost poutí v době, kdy víra zaniká

Za komunistické totality nám 40 let říkali, že Ježíš neexistoval. Nyní při poutích „Netradičně do Svaté země“ vidíme realitu Kristova života. Ale konečným cílem pouti není jen upevnění víry, ale následné prohloubení lásky k Bohu a lidem, která jediná nezaniká a jde s námi do věčného života.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]