Vérité

Zveřejnění nepravdivých a nepodložených informací o Medžugorji dne 11. listopadu 1984 v L´Osservatore Romano a 13. listopadu 1984 ve francouzském La Croix vyvolalo reakce. Zejména po zveřejnění dalších odstrašujících informací, že zjevení jsou kolektivní halucinace a výsledek manipulace deníkem La Croix 6. prosince 1984.

Do situace, která se takto vyhrotila, se oficiálně zapojil arcibiskup Franič a též psychiatři, kteří konstatovali, že ve své profesi neznají jev, při kterém by několik lidí mělo stejné halucinace a navíc ve stejném okamžiku.

Arcibiskup Franič, který byl předsedou teologické komise při Jugoslávské biskupské konferenci, navštívil poprvé Medžugorje in-cognito. První oficiální návštěvu učinil ve dnech 16. a 17. prosince 1984. Na závěr poskytl rozhovor, jehož část uveřejňujeme. Celý rozhovor je v knize Medžugorje III. od F. Mráčka.

Rozhovor s arcibiskupem Franičem

O. Barbarič: „Otče biskupe, chtěl bych využít této příležitosti k rozhovoru s vámi. Každý návštěvník, který nám může pomoci radou, jak si máme počínat, je pro nás cenný. Chtěl byste nám něco říci?"

Arcibiskup Franič: ,, Poprvé jsem mohl mluvit s vizionáři 16. a 17. prosince. Myslím, že je to poprvé v dějinách, že ke zjevením dochází v kostele a jsou spojena se mší."

Barbarič: „To samo o sobě říká, že středem je Kristus a ne Maria."

Franič: „V průběhu těchto dvou dnů, které jsem strávil s vámi, františkány, jsem se dozvěděl, že jste byli obviněni zde i jinde ve světě jako hlavní osnovatelé všeho manipulování s vizionáři a organizování zjevení. Někteří z vašich protivníků připouštějí, že lidé přicházejí, přijímají svátost smíření a obracejí se. Mají však za to, že to je ovoce víry lidu Hercegoviny, lidí z hor, kteří jsou nezkažení. Mají za to, že vy františkáni jste zasáhli, abyste ve svém sporu s biskupem mohli dostat farnosti, o nichž si myslíte, že na ně máte nárok. Proto se na vás dívají tak, že vy řídíte víru lidu a poutníků ke svému hmotnému prospěchu a ke své prestiži, abyste zůstali vůdci lidu tak jako v minulosti, aniž byste se o tuto úlohu dělili s biskupem a světským duchovenstvem.

U františkánů v Medžugorji jsem žádnou z těchto vlastností nezaznamenal, vy pouze považujete za svůj cíl odpovědět na volání, které cítíte ve svých duších, volání k obrácení a k Boží oslavě. Pozoroval jsem u vás velkou zbožnost. Dnes v noci jsem řekl jednomu portugalskému knězi, že jsem zjistili, že františkáni jsou zdvořilí, zbožní, mají ducha sebezáporu a pracují pouze pro slávu Boží a spásu duší.

Proto odmítám tyto námitky a žádným způsobem bych nechtěl směšovat otázku farnosti s otázkou dvou františkánů, kteří byli z řádu vyloučeni. (pozn. redaktora: Církevní soud ve Vatikánu zrušil toto chybné rozhodnutí mostarského biskupa Žaniče dne 27. 3. 1993.)

 

Na základě šetření a dalších informací podal arcibiskup Franič 29. ledna 1985 stížnost na mostarského biskupa Žaniče do Vatikánu kvůli zveřejnění nepravdivých a nepodložených domněnek o Medžugorji.

Biskup Žanič se v únoru 1985 na základě konstatování týmu psychiatrů vzdal domněnky o kolektivních halucinacích a o působení ďábla skrze medžugorské vizionáře. Dále hájil jen domněnku, že vizionáři lžou a zjevení jsou výsledkem manipulace otce Vlašiče.

V dubnu 1985 byl biskup Žanič povolán do Vatikánu na Kongregaci pro víru prefektem kard. Ratzingerem. Tam byl požádán o vysvětlení svých tvrzení. Protože pro ně neměl důkazy, bylo mu odejmuto právo posuzovat s konečnou platností zjevení Panny Marie v Medžugorji. Dále byl požádán, aby do Vatikánu předal dosavadní protokoly týkající se zjevení, což učinil v květnu 1985.

Tím se celá záležitost zklidnila. Jen papež Jan Pavel II. dal několikrát najevo, že je Medžugorji nakloněn. Např. v červnu 1986 řekl: "Nebraňte lidem chodit do Medžugorje, když se tam děje tolik obrácení, lidé se tam modlí, dělají pokání a postí se." V září 1990 papež řekl: "Denně se modlím za Medžugorje."

Po několikaletém zklidnění se na Jugoslávské biskupské konferenci v dubnu 1991 znovu hovořilo o Medžugorji. Bylo konstatováno, že tamní události mají velký duchovní přínos, a proto mají jugoslávští biskupové pastorační povinnost přicházet do Medžugorje vypomáhat. Dále bylo konstatováno, že dosud nelze prokázat nadpřirozený charakter zjevení. Možnost, že by zjevení určitě neměla nadpřirozený charakter, byla zamítnuta.

×

TOP