Vérité

Stručné shrnutí studie, která se zabývá zjeveními s náboženským obsahem

Vždy se vyskytovaly jevy označované jako zjevení nebo vize. Lidé měli na tyto jevy mnohdy značně rozdílné názory a proto se těžko prosazovala i u pozitivních jevů jejich užitečnost. Bylo to především proto, že dosud nebyly tyto jevy charakterizovány.

Rozdělení zjevení podle způsobu předávání informací

Podle soudobých výzkumů můžeme rozdělit zjevení do dvou skupin.

1. Zvláštní zjevení přímé – v tomto případě nemá vizionář žádnou parapsychologickou schopnost. Pokud jde o zjevení přímé smyslové, vizionář má dojem, že vnímá zjevující se bytost svými smysly. Má tedy reálný obrazový, sluchový, hmatový a čichový vjem. Pokud jde o zjevení přímé mimosmyslové, vizionář má opět tyto smyslové vjemy, ale nereálné, například jako jsou vjemy ve spánku. 

2. Zvláštní zjevení smíšené – vizionář má schopnost vnímat nadpřirozené jevy. Může tedy vnímat duchové bytosti (Panna Maria, andělé, atd.), duše v očistci a v pekle, a také myšlenky žijících lidí. Přitom si vizionář neuvědomuje, dokud se mu duchová bytost pravdivě nepředstaví, od koho informace získává. Bůh pro poučení připouští, aby vizionář dostal např. od duše v očistci i nepravdivé informace, pokud tyto nezpůsobí závažnou škodu pro lidi. Důsledkem toho totiž duše v očistci pochopí škodlivost informace, kterou si přinesla z pozemského života a tím se očišťuje. 


Rozdělení zjevení a vizí podle společenského významu

1. Veřejné zjevení
Jde o Boží zjevení pro celé lidstvo, zaznamenané v Bibli a v tradici, uzavřené smrtí posledního apoštola

2. Zvláštní zjevení veřejné
Jde o Boží zjevení určené pro celé lidstvo s cílem oživit veřejná zjevení a zprostředkovat k tomu mimořádné milosti Boží

3. Soukromé zjevení
Jde o Boží zjevení určené přijímací osobě nebo jiným konkrétním osobám pro jejich duchovní vedení


Rozdělení zjevení a vizí podle vlastností vizionáře

Studie bere v úvahu, že vizionáři dostávají duchovní informace:

1. na základě přímého působení Boha a dalších duchových bytostí na člověka
2. na principu citlivosti člověka na duchové bytosti
3. na principu jasnovidnosti člověka


Rozdělení zjevení a vizí podle bytostí dávajících informace

Zdrojem informací je:

1. Bůh
2. andělé pozitivní a negativní
3. duše v nebi, v očistci, v pekle a lidé na Zemi

Duše v očistci se podílejí na mnoha jevech, které umožňují vysvětlit některé nepřesnosti u zjevení smíšených a vznik nepravých zjevení, která nejsou vyvolána zlým duchem.


Typy zvláštních zjevení veřejných

1. zjevení pravé přímé (smyslové a mimosmyslové)
2. zjevení pravé smíšené (primární a sekundární)
3. zjevení nepravé přímé (smyslové a mimosmyslové)
4. zjevení nepravé smíšené (primární a sekundární).


Poznámka: Ve studii je též zmínka o extázi, zvláštních úkazech, jasnovidnosti a jsou uvedeny psychologické úvahy kolem reakcí lidí na zjevení.

×

TOP