There are no translations available.

Zjevení Panny Marie v Quadalupe

V 16. století po dobytí Mexika začala jeho evangelizace. Ale původní indiánské obyvatelstvo začalo proti Evropanům chystat velké spiknutí pro násilnosti, které se tam děly. Ale v této kritické chvíli zachránila Mexiko pro křesťanství Panna Maria zjeveními v Quadalupe. Díky zjevením Panny Marie byla evangelizace v Mexiku dokončena v roce 1539.

V sobotu 9. prosince 1531 časně ráno šel nedávno obrácený a pokřtěný indián Juan Diego, kterému bylo 71 roků, do města Mexika na mši svatou a na výuku náboženství. Cesta vedla kolem skalnatého kopce Tepeyac. Když procházel kolem kopce, zaslechl líbezný zpěv ptáků. Nad vrcholkem kopce viděl zářící oblouk, z něhož vycházely paprsky.

Tu se náhle na kopci zjevila překrásná dívka a řekla mu: ”Počestný Juane, nejubožejší z mých synů, řekni mi, kam jdeš?” - ”Vznešená paní, jdu na mši svatou do Mexika”, odpověděl. Na to Ona mu řekla: ”Jsem Svatá Panna, Matka našeho Boha, původce života, Stvořitele všech věcí a Pána nebe i země. Chci a byla bych velmi ráda, kdyby mi byl na tomto místě postaven kostel. V něm budu všem lidem, jako Matka tvoje a tvých bližních, ukazovat svou lásku plnou velkodušnosti, slitovnosti, pomoci a ochrany tvému národu. Prokáži to všem, kteří mě budou milovat a hledat, všem, kteří ke mně přijdou a budou mě vzývat ve svých těžkostech a utrpení. Zde budou jejich modlitby vyslyšeny a já je potěším. Běž za mexickým biskupem a řekni mu, že tě posílám, abys mu sdělil mé přání, a pověz mu o divech, které jsi viděl a slyšel. Budu ti za toto poslání velmi vděčná. Jdi v pokoji, drahé dítě, a snaž se jednat co nejlépe. Tvá horlivost nezůstane bez odměny.”

Juan odešel do biskupského paláce. Biskupem byl františkán Juan de Zumárraga. Po delší době ho přijal. Juan vstoupil, uklonil se, padl na kolena a sdělil biskupovi poselství. Ten byl v rozpacích a požádal Juana, aby přišel ještě jednou. Juan byl zklamán a vrátil se k Paní, která ho očekávala. Žádal Ji, aby uvedený úkol svěřila někomu schopnějšímu. Ale Paní ho žádala, aby šel opět za biskupem, což učinil následující den v neděli. Při druhém setkání požádal biskup o znamení, aby uvěřil.

Další den, v pondělí, na smrt onemocněl strýc Juana, a proto šel na jeho přání časně zrána pro kněze, aby ho vyzpovídal. Úmyslně šel poněkud jinou cestou, aby nepotkal Paní, která by ho mohla zdržet. Ale Paní na něho čekala a tak se Ji omluvil a slíbil, až splní svůj úkol, že se vrátí. Ale Ona mu řekla, že jeho strýc nezemře a bude uzdraven. Pak mu Paní přikázala, aby šel na vrchol kopce, kde Ji poprvé viděl, a natrhal tam květiny.

Juan Diego odešel na vrchol, kde dříve žádné květiny nerostly, a byl velmi překvapen, když viděl na skalnatém místě nádherné květiny v době, kdy byly mrazy. Paní vzala jednotlivé květy do rukou, položila je do jeho pláště a přikázala, aby je odnesl k biskupovi.

Juan musel dlouho čekat na přijetí biskupem, protože služebníci bránili, aby byl přijat. Při přijetí rozevřel svůj bílý plášť, ve kterém nesl květiny. Květiny se vysypaly na podlahu a v tu chvíli se na plášti objevil obraz Panny Marie.

Když biskup uviděl obraz, poklekl on i všichni, kteří tam byli, a podivili se. Všichni pocítili bázeň ve svých srdcích. Pan biskup se slzami v očích prosil svatou Pannu, aby mu odpustila, že nevěřil jejímu přání. Potom přenesl plášť s obrazem do domácí kaple. Druhý den Juan ukázal biskupovi místo, kde má být kaple postavena. Pak odešel domů a zjistil, že jeho strýc byl opravdu uzdraven v době, kdy to oznámila Panna Maria. Všichni obyvatelé města byli velmi vzrušeni, přicházeli, aby uviděli vznešený obraz, a modlili se před ním. Věřili, že není namalován lidskou rukou a že vznikl Božím zázrakem.

V roce 1570 mexický arcibiskup potvrdil pravost zjevení.

V roce 1756 slavný malíř Miguel Cabrera a později další umělci prohlašují za nemožné zhotovit kopii obrazu. V roce 1929 Alfonso Gonzales objevuje v očích obrazu zrcadlení muže, což nebylo zveřejněno.

V tomto století, díky moderní technice, bylo na obraze Panny Marie, zázračně vzniklém na plášti Juana Diega, zjištěno několik šokujících odhalení.

Již při prvním vědeckém zkoumání obrazu v roce 1946 se prokázalo, že obraz nevykazuje stopy po tazích štětce, což je důkazem, že obraz nebyl namalován.

V roce 1951 objevil Carlos Salinas obrazy zrcadlící se v očích Panny Marie. Dne 11. prosince 1955 bylo oznámeno, že v očích Panny Marie je zobrazen přímo Juan Diego.

V roce 1962 zkoumal obraz Panny Marie dr. Charles J. Nahlig z New Yorku s týmem pracovníků od firmy KODAK a zjistili, že obraz nemohl vzniknout žádnou známou malířskou technikou, ale jeho vznik se podobá procesům v dnešní moderní barevné fotografii, čili obraz je na povrchu látky.

V lednu 1979 přijel uctít Pannu Marii v Quadalupe papež Jan Pavel II. Dne 19.9.1986 bylo v městě Mexiku obrovské zemětřesení, které zničilo 500 domů a 2000 poškodilo, zahynulo alespoň 25 000 lidí. Pouze obraz a bazilika Panny Marie zůstaly ušetřeny této pohromy.

V očních panenkách Svaté Panny se zrcadlí obraz muže (NASA, 1979). Z dvacetipětinásobných zvětšenin byl identifikován sám Juan Diego, jehož podoba se zachovala na skupinové podobizně, kde je se svým strýcem a dalšími lidmi. Dále bylo zkoumáno oční pozadí Mariina pravého oka a byl zjištěn další obraz, čili nakreslené oko se chová jako živé oko.

Zjevení v Quadalupe, i když Panna Maria nedala žádný duchovní vzkaz, jen požadovala postavení kostela, bylo zdrojem velkých milostí Božích, které zcela změnily chod dějin v Mexiku a pozitivně ovlivnily vývoj událostí na americkém kontinentu.

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]