Zjevení Panny Marie ve Fatimě

Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii, devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě. Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. Tento cyklus šesti zjevení byl ukončen slunečním zázrakem.

I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy, díky ochraně Panny Marie byly všechny komplikace a pomluvy překonány a tato mariánská zjevení po důkladném teologickém šetření byla uznána Církví jako pravá dne 13. října 1930.

Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v Portugalsku vládl mimořádně silný protináboženský duch a křesťanství bylo velmi pronásledováno. Fatimské události během roku po ukončení zjevení zcela změnily tuto negativní nábožensko-politickou situaci.

Již při prvním setkání anděl děti povzbuzoval k úctě k Bohu a v této souvislosti je naučil modlitbu:

Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe, miluji tě. Prosím tě za odpuštění pro ty, kteří v tebe nevěří, kteří se ti neklanějí, kteří v tebe nedoufají a tebe nemilují.

Při druhém setkání je velmi povzbuzoval k modlitbě a obětem. Řekl jim, že ze všeho mohou učinit oběti a nabídnout je Pánu.

Při třetím setkání je povzbuzoval k eucharistické úctě a naučil je následující modlitbu:

Nejsvětější Trojice, Otče , Synu a Duchu svatý, klaním se Ti v nejhlubší úctě. Přináším ti oběť Tvého drahocenného Těla, Krve, Duše a Božství našeho Pána Ježíše Krista, který je přítomen ve všech svatostáncích na celém světě, na usmíření za všechna pohanění, znesvěcování a za lhostejnost, která Ho tak uráží. Pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie prosím Tě za obrácení ubohých hříšníků.

Dne 13. května 1917 se dětem poprvé zjevila Panna Maria. Uklidnila děti a na jejich dotaz řekla, že je z nebe. Požádala děti, aby přicházely po šest následujících měsíců vždy třináctý den, ve stejnou hodinu. Děti byly nadšeny její krásou.

Postupně Panna Maria děti žádala, aby se modlily růženec, konaly oběti a naučily se číst. Slíbila, že Jacintu a Františka brzy vezme do nebe.

Při zjevení 13. června žádala děti, aby se denně modlily růženec na počest Panny Marie Růžencové, a tak si vyprosily světový mír a konec války. Při tomto zjevení viděly děti vizi pekla. Řekla jim, že pro záchranu hříšníků je třeba rozšířit úctu k jejímu Neposkvrněnému Srdci.

Dále jim řekla:

”Budete-li dělat, co vám říkám, bude mnoho duší zachráněno a bude mír. Válka se chýlí ke konci. Jestliže však nepřestanete Boha urážet, začne ještě za pontifikátu Pia XI. další a horší válka. Až spatříte noc ozářenou neznámým světlem, pochopte, že je to znamení, že Bůh chce potrestat svět za jeho zločiny válkou, hladem, pronásledováním Církve a Svatého otce. Aby se tomu zabránilo, přijdu a budu požadovat, aby Rusko bylo zasvěceno mému Neposkvrněnému Srdci a aby každou první sobotu v měsíci byla konána smírná svatá přijímání. Splníte-li mé přání, Rusko se obrátí a budete mít mír. Jinak Rusko rozšíří své bludy po celém světě a nastanou války a pronásledování Církve. Mnoho dobrých lidí bude umučeno, Svatý otec bude mnoho trpět a četné národy budou zničeny. Nakonec bude moje Neposkvrněné Srdce triumfovat. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a svět bude mít na určitý čas mír.”

Během tohoto zjevení Panna Maria požádala, aby při modlitbě růžence říkaly po každém desátku:

O, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

Fatimská zjevení Panny Marie pronikají dějiny celého 20. století a ukazují lidstvu další cestu. Ještě před vypuknutím Velké říjnové revoluce ukazují na Rusko a na to, jakou mimořádnou roli sehraje v dějinách 20. století. Nebude-li slyšen hlas Matky Boží, bude Rusko šířit bludy po celém světě, bude vyvolávat války, pronásledování Církve a Svatého otce. Panna Maria proto žádá zasvěcení světa svému Neposkvrněnému Srdci, zvláště pak Ruska. Předpovídá nejenom brzký konec I. světové války, ale, pokud se lidstvo neobrátí, i vypuknutí II. světové války. Velká část toho, co Maria předpověděla, se již stala. Ale příslib, že nakonec její Neposkvrněné Srdce zvítězí, v sobě chová naději. Náhlý pád komunizmu je součástí tohoto vítězství. Pro zachování míru ve světě je však potřeba důsledněji naplňovat Mariiny výzvy k obrácení a modlitbě růžence.

Vztah papežů k Fatimě

  • Dne 31. 10. 1942 Pius XII. zasvěcuje svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v rozhlasovém přenosu do Portugalska na závěr oslav 25. výročí zjevení.
  • Dne 8. prosince 1942 obnovuje Pius XII. toto zasvěcení v bazilice svatého Petra za účasti věřících.
  • V roce 1952 zasvěcuje Pius XII. Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
  • V roce 1964 papež Pavel VI. obnovuje během koncilu zasvěcení a posílá Zlatou růži do baziliky Panny Marie ve Fatimě.
  • Dne 13. května 1967 přichází Pavel VI. jako prostý poutník do Fatimy.
  • Dne 13. května 1981 byl atentát na Svatého otce Jana Pavla II.
  • Dne 13. května 1982 přijíždí Svatý otec do Fatimy poděkovat Panně Marii za záchranu života.
  • Dne 25. března 1984 papež v jednotě se všemi biskupy světa (vyzval prostřednictvím nunciatur všechny biskupy, aby spolu s ním tento úkon realizovali) obnovil zasvěcení světa Panně Marii před její sochou přivezenou z Fatimy. Současně jeden biskup z pověření papežem vykonal toto zasvěcení tajně v samotné Moskvě. Bylo to za situace pro svět velmi nebezpečné. Závěrečná slova prosby o záchranu pronášel papež doslova jako výkřik s maximální intenzitou hlasu. Zněla takto: ”Ó Neposkvrněné Srdce, pomoz nám zvítězit nad zlem, které tak snadno podmaňuje naše srdce. Jeho nedozírné následky zatemňují naši dobu a zatarasují cestu naší lepší budoucnosti. Ano, ať se projeví ještě jednou v dějinách světa nekonečná spásná moc vykoupení, moc milosrdné lásky. Ať zastaví zlo, ať promění svědomí v Tvém Neposkvrněném Srdci, ať se zjeví pro všechny světlo naděje. Amen.”
  • Naposledy byl Svatý otec ve Fatimě 13. května 1991, tedy už po pádu komunizmu. Při této příležitosti vyslovil následující myšlenky: “Dnes jsme zde, abychom Ti poděkovali, protože jsi nás vždycky slyšela. Ukázala jsi se být Matkou, Matkou Církve, která jako misionářka jde se svým posláním po cestách světa vstříc třetímu křesťanskému tisíciletí. Jsi Matkou lidí, která jsi nás svou neustálou ochranou uchránila nenapravitelných pohrom a zničení. Matko má, vždy, a zvláště onoho 13. května 1981, jsem cítil, jak jsi mi nablízku svou pomocí... Totus tuus. V kolegiální jednotě s pastýři, ve společenství s veškerým lidem Božím, rozptýleným po celém světě, i dnes obnovuji Tobě synovské odevzdání lidského rodu. S důvěrou se Ti všichni svěřujeme. Chceme s Tebou následovat Krista, Vykupitele člověka. Ať nás nezatěžuje únava, ať námaha nezpomaluje náš krok, ať potíže nesnižují odvahu a smutek ať neodnímá radost v srdci. Ty, Maria, Matko Spasitele, ukaž, že i nadále jsi Matkou všech. Bdi nad naší poutí životem. Učiň, abychom plni radosti spatřili Tvého Syna v nebi. Amen.”
 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]