Nový typ zjevení

Ovšem je možno říci, že od roku 1830, kdy bylo zjevení pro sestru Kateřinu Labouréovou v Paříži, nastává nový typ zjevení – mariánská zjevení - která již nemají soukromý charakter, ale veřejný, mají význam pro široký okruh věřících lidí. Tak to nakonec hodnotí ve 20. století i jeden z největších odborníků na katolickou mystiku kardinál Hans Urs von Balthasar. A nyní probíhají další a nejrozsáhlejší medžugorská zjevení, která mají uzavírat tento zvláštní cyklus mariánských zjevení s celosvětovým posláním.

Tato nová série zjevení s celosvětovým posláním je těžko slučitelná s poznatky a hodnocením soukromých zjevení z minulých století, i když kritéria pro hodnocení soukromých zjevení a eventuální přijetí takových zjevení jsou mnohdy i zde v některých případech užitečná.

Je tedy zřejmé, že nová série zjevení Panny Marie vybočuje z oblasti takzvaných soukromých zjevení, neboť jsou určena pro širokou veřejnost.

Naskýtá se otázka, proč k tomu dochází, když vše potřebné pro spásu máme v Bibli a tradici a navíc zde máme učitelský úřad Církve.

Po zkušenostech z těchto zjevení se začíná rýsovat vysvětlení. Uvědomme si, jaký je stav Církve a věřících. Zejména v Evropě a Americe nastává vlivem praktického materializmu velký úpadek víry. Liberální směry pronikly koncem XX. století dokonce i do kardinálského sboru. Mnozí kněží a teologové v rozporu s učením Církve začali v praxi hlásat liberální názory. Byl zlehčován význam modlitby a spíše zdůrazňován význam sociální práce, snižován význam sv. zpovědi, mariánské úcty, a význam Eucharistie byl přibližován k protestantskému chápání, a to již ani nemluvě o názorech některých věřících a dokonce teologů na morálku, zvláště na potraty, homosexualitu, eutanazii atd.

Názory prezentované učitelským úřadem Církve jsou v mnohých oblastech světa zlehčovány až zesměšňovány. Za této situace se zdá, že není síla, která by vrátila autoritu učitelského úřadu Církve do dřívějšího stavu. Zřejmě proto Bůh připravil svou novou aktivitu - mariánská zjevení - která by probouzela široké masy lidí k oživení víry.

Předně v těchto zjeveních, která probouzejí miliony lidí, se potvrzuje, že dosavadní nauka Církve je správná. Dále, a to je pro praktický náboženský život ještě důležitější, lidé dostávají skrze tato mariánská zjevení mimořádné milosti Boží, touhu a sílu k obrácení, k dokonalejšímu životu z víry v Boha. V tomto smyslu jsou tato mariánská zjevení nenahraditelná.

Tyto nové aspekty zjevení, projevující se ve zjeveních zejména od roku 1830, jsou velmi závažné a nejsou a nemohly být brány v úvahu v hodnotících kritériích a teologických studiích v minulých staletích, de facto od vzniku křesťanství.

Nicméně některé poznatky z minulých staletí jsou pro hodnocení soudobých zjevení velmi užitečné. Proto nejdříve bude učiněno stručné shrnutí nejdůležitějších dosavadních poznatků a potom na novém přístupu k těmto jevům bude uvedeno jiné chápání těchto jevů. To zprůhlední uvedenou tématiku a ukáže, že nejde o jeden jev, ale jde o různé, mnohdy značně rozdílné typy těchto jevů, a proto je potřeba zaujmout k nim různé přístupy.

Dosavadní pohledy na zjevení z teologického hlediska chápou tyto jevy jako jednolitou záležitost se stejným principem. A proto v některých případech hodnocení došlo k dramatickým zjednodušením a politováníhodným duchovním škodám, kdy se přenesly dosavadní oprávněné obavy a opatření ze škodlivých zjevení na všechna zjevení a podobné jevy, čímž vznikla tendence se raději od těchto jevů distancovat. Tím došlo k velké duchovní škodě lidí a distancování se od Božího plánu mimořádné pomoci Boha lidstvu v nejtěžší době.

Dosavadní význam slova zjevení je výsledkem úvah a poznání z mnoha staletí. Ale zejména v minulých dvou stoletích jsou pod pojem zjevení zařazovány jevy zcela přesahující dosavadní význam tohoto slova.

Např. „vize“ pro bl. Kateřinu Emmerichovou nebo série mariánských zjevení od roku 1830 s celosvětovým posláním. Vize Kateřiny Emmerichové nepřinášejí žádné nové náboženské pravdy, ale pouze popisují události, které kdysi proběhly anebo proběhnou v budoucnu.

Mariánská zjevení jsou určena pro veřejnost, ale též nepřinášejí žádné nové náboženské pravdy, ale pouze potvrzují jejich správnost, vybízejí k jejich dodržování a hlavně zprostředkují sílu, tj. milost Boží k jejich naplňování.

Snaha zařadit tyto jevy do dosavadního rozdělení na veřejná a soukromá zjevení je neudržitelná, protože svým charakterem přesahují rámec dosavadní definice a náplň slova zjevení. Proto úsilí použít dosavadní názory a směrnice vypracované v minulých staletích pro slovo zjevení narážejí na nepřekonatelné potíže.

Proto se jeví účelné a v dnešní době již možné, aby fenomén zjevení byl hlouběji studován a hodnocen z různých hledisek.

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]