PRAVOST ZJEVENÍ A DUŠE V OČISTCI

Při hodnocení zjevení, třeba i mariánských, je potřeba rozlišit, které zjevení je pravé a které nepravé. U zjevení přímých smyslových a mimosmyslových to po prostudování průběhu zjevení bývá snadnější, protože vizionář nemá parapsychologické schopnosti.

Ale pokud jde o zjevení smíšená, a zejména jde-li o hodnocení v jejich průběhu, bývá vyhodnocení pravosti zjevení mnohdy značně obtížné. Je to proto, že u zjevení smíšených bývají předávány informace z nižší úrovně a tedy připouštíme určité nepřesnosti. Dokonce se mohou ukázat časem i určité menší nepravdy, neboť se změnily vlivem lidské vůle podmínky pro další vývoj, a ten dopadl jinak, než bylo původně řečeno.

Z dostupných kontaktů duší v očistci s lidmi je zřejmé, že některé duše v očistci v rámci Božího plánu působí na citlivé lidi. Bůh duším v očistci někdy umožňuje vyvolávat různé vize, vnukat myšlenky a též se podílet na smíšených zjeveních. Dokonce v některých případech mohou v intencích Božích inicializovat obrazové vjemy.

Protože duše v očistci nejsou duchovně pročištěny, a tedy jsou zatíženy nedočištěným myšlením, přenášejí tyto své názory i do průběhu smíšených zjevení, a tak dochází k závadám v předávaných informacích.

Přitom tyto duše v očistci mají dojem, že jednají dobře pro Boží věc. Nicméně jejich chybné názory a snahy způsobují určitý zmatek u lidí, včetně vizionářů. Tím, že mnohdy nedosáhly svým jednáním pozitivního účinku, prožívají utrpení, čímž se poučují a zdokonalují, a tedy očišťují.

Lze se domnívat, že prvořadým záměrem Božím je, aby duše v očistci změnily názor, což se děje s doprovázejícím utrpením. To znamená, že Bohu nejde prvořadě o to, aby člověk byl člověk v očistci potrestán za svá provinění proti Božímu řádu, ale aby poznal správný názor.

Tato skutečnost dostává na počátku třetího tisíciletí nový význam. V této době, kdy víra zejména vlivem špatného působení sdělovacích prostředků stále více upadá, bude následně více docházet ke společenským, hospodářským a politickým problémům, takže lidé nevěřící a povrchně věřící budou víc pociťovat svou bezmocnost. Proto se budou upínat na různé předpovědi a zjevení a hledat v nich naději na záchranu. Navíc v této nastávající neklidné době bude se u více lidí rozvíjet citlivost na komunikaci s duchovými bytostmi a získávání poznatků z informačního pole. Z těchto důvodů bude přibývat smíšených zjevení.

Zde se ve větší míře uplatní lidé, jejichž duše jsou v očistci a kteří měli již za života na zemi snahu ovlivňovat různé lidi mnohdy nevhodným a farizejským přístupem. Proto je potřeba v budoucnu mít opatrnost k různým zjevením a pečlivě rozlišovat zjevení smíšená na pravá a nepravá.

Pravá smíšená zjevení, i když mohou obsahovat určité nepřesnosti, jsou užitečná, neboť vedou k lásce, dobru, pravdě, pokoře a obrácení v duchu Božím. Nepravá smíšená zjevení mohou být inscenována nejen negativními duchovými bytostmi, ale i dušemi v očistci na nízké duchovní úrovni, aniž by si toho byl vizionář vědom. Taková zjevení vedou k závažné škodě člověka, i když v těchto informacích se často objevují výzvy k modlitbě, obrácení a půstu.

Jestliže se ovšem objeví ve zjevení jen jedna závažná vada, rozpor s věroukou nebo mravoukou Církve, je možno hodnocení ihned negativně uzavřít. Je zřejmé, že závada musí být tlumočena vizionářem věrně jako přímý důsledek zjevení. Tato závadná informace nesmí tedy plynout z osobních názorů vizionáře nebo dokonce z dojmů lidí blízkých vizionáři, kteří informace mnohdy zkreslují.

Nicméně značná obtíž s identifikací pravosti zjevení nastává, když se v informacích věrně tlumočených vizionářem ukážou určité informace, které jsou nepřesné nebo i chybné, ale je sporné, zda jsou závažné či nikoliv. Tam je potřeba pečlivě zkoumat další informace a důsledky či ovoce zjevení. Ale mnohdy je obtížné i po delší době dospět k jasnému závěru. Podobná situace může někdy nastat v teologii např. při rozhodování, zda určité porušení Božího řádu je lehké nebo těžké provinění, a jen Bůh to může definitivně rozhodnout.

Poznámka: Uvažujme např. situaci, že duše v očistci má v rámci očišťování možnost působit na citlivého vizionáře a vyvolat zjevení. Řekněme, že již na zemi takový člověk v rozporu s koncilem a stanoviskem papeže pociťoval jako nesprávné, že bylo dovoleno otočit obětní stůl směrem k lidu. Nyní, když je tento člověk v očistci, má snahu v dobrém úmyslu ovlivňovat citlivé lidi na zemi, aby se natočení obětního stolu vrátilo do původního stavu. Jestliže takový člověk byl zaživa fanatický, působí z očistce také tak a vlivem tvrdosti vzkazů jsou vizionářem vyvolány vážné rozpory mezi lidmi a vzpoury proti církevní vrchnosti. Pak se to stává nepravým zjevením, i když v tomto zjevení jsou výzvy k modlitbě a obrácení.

Jestliže tato snaha duše v očistci po nápravě je konána citlivě, pokorně a taktně, můžeme mluvit o pozitivním zjevení. Je to proto, že v takovémto zjevení jsou další pozitivní vzkazy a kritizovaná záležitost je vylíčena jako nepodstatná.

 
 
 
 

2024 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]