There are no translations available.

Stanovisko Církve v průběhu prvního roku zjevení

Zjevení v Medžugorji začala 24. června 1981. Prvé dny nebyl přítomen farář Jozo Zovko. Již po třech denních zjeveních se státní komunistické úřady pokusily události okolo zjevení "udusit". Když se vrátil otec Jozo Zovko do farnosti, začal vizionáře vyšetřovat a zachovával zdrženlivé stanovisko.

Dne 19.července 1981 mostarský místní biskup Žanič přijel do Medžugorje a několik hodin vyšetřoval vizionáře a faráře otce Zovka. V kostele řekl, že Církev se bude touto událostí zabývat. Dále řekl, že útoky ve státním tisku jsou neoprávněné.

Dne 16.srpna 1981 biskup Žanič napsal do Glasu koncila: "Lidé čekají, že řekneme něco o událostech v Medžugorji, kde děti tvrdí, že se jim zjevila Panna Maria a nadále se jim zjevuje. Jestliže ti, kteří o tom mluví, jsou ateističtí žurnalisté, kteří nevěří v Boha ani v Pannu Marii, je přirozené, že popírají to, co děti říkají. Pro nás věřící je tento způsob přístupu k událostem urážlivý a nepřijatelný. Bez důkazu obviňují, že se s dětmi manipuluje.

Články napsané v tisku osobami, které vycházejí z pozice síly a vyslovují se k otázkám víry a náboženství s ironií a pohrdáním, které obviňují kněze, že sdružují nedospělé děti a že je bez vědomí rodičů nabádají k tomu, aby předstíraly, že se jim Panna Maria zjevuje v lidské podobě, jsou krajně neseriózní. Je rovněž nesprávné říkat, že církevní autority se vyslovily proti událostem v Bijakoviči a že je prohlásily za pověrčivé. Litujeme rovněž, že církev v Hercegovině je neprávem obviňována, že zasahuje do politiky a že chce klamat lid. Pokud jde o zjevení a zázraky, všeobecně musíme říci, že pro nás věřící možné jsou, neboť nemůžeme popřít ani Ježíše Krista, ani dějiny světců. Avšak na druhé straně je dobře známo, že Církev byla vždy velice opatrná, dříve než se vyjádřila k zázrakům v Lurdech, Fatimě a jinde.

Je pravda, že zbožné duše často tvrdily, že měly zjevení, která ve skutečnosti byla jen halucinacemi, zcela osobním psychologickým zážitkem nebo pouhým výmyslem. Co můžeme říci o tom, co se děje v Bijakoviči? Jedno je jisté: Nikdo děti nenutí, tím méně církev, k lživým prohlášením. Prozatím nás všechno vede k přesvědčení, že děti nelžou. Zbývá nejobtížnější otázka: Jde o subjektivní zážitek, nebo nadpřirozenou událost? Ve Skutcích apoštolských čteme, že když se Židé pokusili umlčet apoštoly, jeden zákoník, vysoce vážený vším lidem, Gamaliel, prohlásil k celému shromáždění: „Jestliže toto dílo pochází z lidí, zanikne samo, ale pochází-li skutečně od Boha, nepodaří se vám je zničit.„ Toto je stanovisko, které prozatím zaujímáme."

Pavao Žanič, biskup z Mostaru

  

Pavao Žanič, biskup mostarský

 

Dne 1.září 1981 biskup Žanič napsal prezidentu SFRJ Sergeji Kraigherovi:

"Pane prezidente, v novinách, v rozhlasu a v televizi byla uveřejněna zpráva, že 17.srpna 1981 se konala v Čitluku obecní schůze Socialistického svazu pracujícího lidu. Při této schůzi se debatovalo o událostech, k nimž došlo ve farnosti Medžugorje. Bylo vydáno toto prohlášení:

„Je nutné vysvětlit ještě jasněji lidem, že to, co zamýšlejí a chtějí kněží Jozo Zovko a jeho kolega Ferdo Vlašič z Medžugorje, mostarský biskup Žanič a jiní církevní extrémisté, není nic jiného, než snaha uskutečnit sen teroristické organizace ustachovců. Klerikální nacionalisté povstali proti výdobytkům revoluce, proti nynějšímu režimu, proti socialistické vládě lidu. To vše je velmi vážným zneužitím náboženského cítění“

(RTV Sarajevo ze dne 17.8.1981 a z časopisu Večerní list ze dne 18.8.1981).

Považuji za svou povinnost a právo energicky protestovat proti takovým zcela neopodstatněným pomluvám. Jako katolický biskup a ordinář odpovědný za mostarský episkopát vyslovuji politování nad těmito pomluvami, jejichž špatný vkus nemůže pomoci jasnému hodnocení událostí, ke kterým došlo ve farnosti Medžugorje. Takovým způsobem jsou urážena základní lidská a občanská práva. Žádám Vás, abyste přijal můj protest, který adresuji osobě, jež má největší odpovědnost v Jugoslávii, abyste důsledně zasáhl proti takovým útokům.

Prosím Vás, abyste přijal výraz mé úcty."

Pavao Žanič, biskup z Mostaru

 

nástupce Žaniče, biskup Perič

 

Začátkem září 1981 přijel z Říma dr. Perič, ředitel chorvatského teologického učiliště v Římě, a navštívil biskupa Žaniče. Vzal si sebou deset diecézních kněží a sdělili biskupovi Žaničovi, bez jakýchkoliv šetření, že zjevení jsou nepravá a tím, že on je podporuje, posiluje pozice františkánů.

Dále v září 1981 začal komunistický systém vykonávat nátlak na biskupa Žaniče. Sdělili mu, že pokud zjevení nezlikviduje, bude sesazen z biskupské funkce a bude dělat faráře na venkovské farnosti.

Tyto tlaky způsobily, že biskup Žanič začal měnit názor na zjevení a koncem roku 1981 měl již negativní stanovisko.

 

arcibiskup Franič s poutnicí

 

Na podzim 1981 se zjeveními začal zabývat předseda teologické komise jugoslávské biskupské konference arcibiskup dr. Franc Franič. Získal informace od jezuity Tomáše Becka z Milána a amerického profesora Roberta Faricye na fakultě asketiky Papežské univerzity v Římě. Oba byli specialisty na mystickou teologii. Navštívili Medžugorje a arcibiskupovi podali pozitivní stanovisko na zjevení v Medžugorji.

 

papež Jan Pavel II.

 

Dne 2. června 1982 biskup Žanič navštívil papeže Jana Pavla II. a oznámil mu svůj negativní postoj na medžugorská zjevení. Dále mu sdělil, že hodlá celou záležitost radikálně ukončit. Papež vyslechl jeho názor, ale upozornil ho, že sdělené námitky jsou jen nepodložené domněnky. Za takové situace by bylo nejlepší neunáhlit se a nechat celou záležitost uzrát, a až budou konkrétní fakta, zaujmout k nim hodnotící stanovisko. Biskup slíbil papeži, že bude takto postupovat, a nechal proběhnout první výročí zjevení v klidu. To byl první zásah Vatikánu, přímo papežem.

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]