Preklad nie je k dispozícii.

Dezinformace

Dezinformace o Medžugorji na českém internetu

Na internetových stránkách ChristNet.cz byly uveřejněny dezinformační materiály o Medžugorji. Tyto informace byly před více než deseti lety (10.dubna 1991) vyhodnoceny Jugoslávskou biskupskou konferencí a oficiálně uzavřeny jako bezpředmětné. Bohužel mnozí lidé z neznalosti nebo zaujatosti proti zjevením je soukromě dále šíří a vydávají za oficiální církevní stanovisko.

Uvedené informace byly převážně šířeny biskupem Žanićem v letech 1981-85. Pro málo informované čtenáře uvádíme základní doplňující informace, objasňující celou záležitost.

Bezprostředně po začátku zjevení v Medžugorji byl o těchto událostech informován biskup Žanić, do jehož diecéze farnost Medžugorje patří. Normálně takovou záležitost vždy řeší místní biskup.

Biskup Žanić, když komunistický režim obviňoval Církev z inscenace a lží, na základě osobních šetření po tři měsíce prohlašoval (např. 25.7.1981 při návštěvě Medžugorje) a publikoval (16.8.1981 - Glas koncila, 1.9.1981 - dopis prezidentovi republiky), že děti, které mají zjevení, nelžou. Navíc chtěl tato zjevení ihned, ještě v průběhu, prohlásit za pravá.

Ale došlo k osobním jiným rozporům s františkány, nikoliv z Medžugorje, a biskup začal být zaujat i ke zjevením. Začal říkat a psát, že zjevení jsou inscenována ďáblem. K tomu ale namítl prof. Rupčić, že to není možné, neboť ďábel by se obrátil. Dříve říkal: Nemodlete se, nevěřte, nechoďte na mši, neobracejte se, nezpovídejte se, nechoďte na adorace, kraďte, neusmiřujte se, rozvádějte se ... A v Medžugorji říká: Modlete se, věřte, choďte na mši, obracejte se, usmiřujte se, nerozvádějte se ... To by byl největší zázrak na světě.

Dále biskup Žanić začal říkat, že jde o halucinace. Ale halucinace s určitým obsahem může mít jeden člověk, ale nemůže je mít stejné šest lidí. Kolektivní halucinace psychiatrie nezná.

Když ani s tímto vysvětlením neuspěl, začal sbírat různé pomluvy a zkreslené informace a dělat z toho dalekosáhlé závěry. Potom dne 2.června 1982 navštívil Jana Pavla II. a oznámil mu své rozhodnutí, že prohlásí zjevení za nepravá. Papež jej pozorně vyslechl a pak upozornil, že vychází z nepodložených domněnek. Doporučil mu další zkoumání, což biskup Žanić slíbil. Ale své čtyřčlenné komisi dal pokyn, aby sbírala materiály proti pravosti zjevení, a nikoliv, aby objektivně zkoumala vizionáře a průběh zjevení. (To řekl dr. Ivan Dugandžić - člen komise.)

Sám dále intenzivně sbíral další nepravdy a domněnky a podařilo se mu je uveřejnit v L´Osservatore Romano a v La Croix v listopadu a zejména v prosinci 1984.

Za této situace podal arcibiskup Franić, předseda teologické komise při Jugoslávské biskupské konferenci, na biskupa Žaniće dne 29.1.1985 stížnost do Vatikánu. Kongregace kardinála Ratzingera zjistila, že stížnost je oprávněná, a odňala v dubnu 1985 biskupu Žanićovi právo o událostech dále rozhodovat. Dále ho požádala o předání dokumentace, což se uskutečnilo ve Vatikánu dne 15.5.1985.

Na podnět Vatikánu vytvořil v roce 1987 kardinál Kuharić, předseda Jugoslávské biskupské konference, novou komisi při biskupské konferenci, v níž byl biskup Žanić pouze členem.

Biskupská konference pomocí čtrnáctičlenné komise se znovu uvedenými domněnkami a nepravdami zabývala a oficiálně je definitivně dne 10.dubna 1991 zhodnotila s tím, že jsou pro pravost zjevení bezpředmětné. Tedy názor biskupa Žaniće, že zjevení jsou nepravá, je třeba chápat jako soukromý názor, protože oficiální církevní stanovisko k tomuto závěru nedospělo. Dne 15.8.1993 uveřejnil kardinál Kuharić v Glasu koncila, oficiálním časopisu biskupské konference, prohlášení, které přiznává Medžugorji oficiálně charakter poutního místa.

Jsou známé dva důvody, které značně ovlivnily názory biskupa Žaniće. První důvod se týká předávání farností s františkány diecézním kněžím. Totiž v minulých staletích při útlaku v Bosně-Hercegovině zůstali s lidem pouze řeholníci, františkáni. Podle dohody z roku 1975 mají františkáni předávat některé farnosti do diecézní správy. Ale biskup Žanić chtěl zrychlit a rozšířit toto předávání, ale narazil na odpor, zejména u věřících, kteří mají františkány v oblibě.

Druhý důvod byl vleklý spor se dvěma františkány z Mostaru. Ti řekli, že biskup v jisté záležitosti nejednal správně, a ten je nechal dne 7.2.1983 zbavit kněžské činnosti. Oba se obrátili přes Vicku na Pannu Marii a ta řekla, že se neprovinili. A to nakonec za 10 roků potvrdil i soud Apoštolského stolce v Římě, který dne 27.3.1993 pod jednacím číslem 17907/86 konstatoval, že františkáni se nedopustili provinění, ale biskup Žanić jednal v rozporu s kanonickým právem.

Když biskup Žanić začal šířit své domněnky a nepravdy veřejně, přes katolický tisk, zasáhl oficiálně arcibiskup Franić a Vatikán, ale biskupu Žanićovi též napsal jasný dopis jeden z nejlepších odborníků na mystiku, kardinál Hans Urs von Balthasar:

"Pane, jak smutné dokumenty jste vyslal do světa! Hluboce mě zarmoutilo, když jsem viděl, jakým způsobem byla zneuctěna biskupská hodnost. Místo toho, abyste byl trpělivý, hřmíte a pouštíte jupiterské blesky očerňováním úctyhodných a nevinných lidí, kteří si zaslouží Vaše ohledy a Vaši ochranu. Stále znovu vycházíte z obvinění již stokrát vyvrácených ... Doufám, že se opravdu modlíte k Pánu a k jeho Matce, aby toto smutné, tak důležité drama dovedli ke konci, jenž by byl ku prospěchu celé Církve. Připojte se ke všem těm, kteří se tak vroucně modlí v Medžugorji. 12.12.1984 V Pánu zůstávám Váš Hans Urs von Balthasar.”

 

 Závěr

Předložené dezinformace Církev oficiálně považuje (10.dubna 1991) za bezpředmětné, a tím je otevřena cesta k uznání pravosti zjevení. Nicméně dosud nebyla vytvořena komise, která by problém nadpřirozenosti zjevení řešila.

Všechny lékařské komise z let 1982 (prof. Stopar), 1984 (francouzský tým), 1985 (italský tým) a 1997 (mezinárodní tým) konstatovaly, že vizionáři jsou z hlediska psychiatrie naprosto zdraví a že zjevení není možno přirozeně vysvětlit. Rovněž některá zkoumaná uzdravení není možno přirozeně vysvětlit.

V Medžugorji samotném nikdy nebyly problémy s kněžími a ani nejsou. Vždy plnili nařízení místního biskupa a provinciála řádu. Nakonec to veřejně potvrdil dne 14.6.2001 i biskup Perić, který sice zjevením nevěří, ale svůj názor převzal od biskupa Žaniće. Sám více než 10 roků po začátku zjevení žil v zahraničí a po převzetí biskupské funkce nevytvořil žádnou komisi pro šetření a nikdy se s vizionáři nesetkal.

V Medžugorji samotném je denně od začátku zjevení vždy pokoj, klid, radost a lidé tam získávají velké milosti Boží. Ale nikdo k této pouti není nucen, ale také nejsou zakázané. Protože nepřátelé zjevení stále šířili zprávy, že se nesmí do Medžugorje jet, vyjádřil se o tom též vatikánský tiskový mluvčí (The Universe, 1.9.1996) dr. Navarro-Vals pro Catholic News Service: ... Nemůžeme říkat lidem, že nesmějí jezdit do Medžugorje ... Každý se může odebrat do Medžugorje, kdykoli se mu zachce. Když se tam katoličtí věřící vypraví, mají nárok na duchovní doprovod. Proto Církev nezakazuje kněžím, aby doprovázeli pouť, zorganizovanou laiky ...”

Pouze podle osvědčených směrnic katolické církve pro prověřování zjevení nesmí poutě mít oficiální, slavnostní ráz. Obyčejné poutě jsou naopak nutné pro pravost zjevení. Pro informaci uvádíme výňatek z medžugorské statistiky za rok 2001: Medžugorje navštívil jeden kardinál, 14 arcibiskupů a biskupů. Při mších svatých koncelebrovalo 27 322 kněží a v průběhu celého roku bylo podáno 1 164 000 svatých přijímání. Vizionáři žijí spořádaným křesťanským a rodinným životem.

RNDr. Ing. František Mráček, CSc.

 

Přednáška M. R. Čejky

 

Uvádíme několik poznámek k přednášce M. R. Čejka „Soukromá zjevení“, přednesené 1. června 2004 v kavárně Křesťanského domova v Praze 2. Poznámky zde se týkají jen části přednášky „Medžugorje“. Nejdříve je uvedena námitka proti Medžugorji a pak skutečnost.

Čejka: Co se týče okolností prvního zjevení, tak ty jsou přinejmenším pochybné. Vicka, jedna z údajných vizionářek, tehdejšímu mostarskému biskupu Žaničovi pod přísahou sdělila, že šly hledat ztracenou ovci. Když byla upozorněna na to, že vypovídá pod přísahou, připustila, že ve skutečnosti šly poslouchat rockovou hudbu a kouřit cigarety, které ukradly svým rodičům. Vicka tedy pod přísahou již od samého začátku lhala.

VÉRITÉ: Vicka na prvním zjevení 24. června 1981 nebyla. Byla tam pouze Ivanka a Mirjana. Biskup Žanič prohlásil v Medžugorji (25.7.1981) a publikoval v Glasu Koncila (16.8.1981) a v dopisu prezidentu Jugoslávie (1.9.1981), že děti, které mají zjevení, nelžou.

Čejka: Zmínil jsem dva františkány, kteří odmítli uposlechnout nařízení svých představených. Je zajímavé, že se jich Gospa, tak si zjevení v Medžugorji říká, zastala se slovy, že to jsou vzorní kněží a biskupovo rozhodnutí bylo nespravedlivé. Cituji Gospu: „Jsou neviní. Biskup udělal chybu. Mohou zůstat v Mostaru. Občas mohou sloužit mši, ale do doby, než se věci uklidní, by se měli vyvarovat publicity.“ Připomínám, že biskup otcům Vegovi a Prusinovi zakázal sloužit ve své diecézi mši a zpovídat.

VÉRITÉ: Oba františkáni vždy uposlechli nařízení svých představených (františkánů). Když je biskup nechal vyloučit z řádu, odešli do civilního života a nevykonávali duchovní službu.

Panna Maria ve zjevení řekla, že jsou nevinní, že se nedopustili chyby. Celou záležitost jejich provinění projednával římský církevní soud (soud Apoštolské stolice) a ten dne 27.3.1993 (po 10 letech) konstatoval, že trest uvalený (7.2.1983) na dva františkány (kteří působili v Mostaru, nikoliv v Medžugorji) je v rozporu s kanonickým právem, čili, že jsou nevinni. Panna Maria neřekla: „že jsou vzorní kněží.“

Čejka: Nejvážnější námitkou proti Medžugorji je to, že zjevující se bytost popírá katolické dogma: „Mimo Církev není spásy“.

VÉRITÉ: Panna Maria se skutečně několikrát vyslovila, že nejen katolíci, ale dokonce i lidé z nekřesťanských církví, např.muslimové jsou její děti.

Podle II. vatikánského koncilu - věroučná konstituce o církvi, 16. kap. říká : „věčné spásy mohou dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium a jeho Církev, hledají však upřímně Boha a snaží se s pomocí milosti plnit Jeho vůli, tak jak ji poznávají z hlasu svého svědomí. Božská Prozřetelnost neodmítá prostředky nutné ke spáse ani těm, kdo bez vlastní viny sice ještě nedošli k výslovnému poznání Boha, ale snažili se s pomocí Boží milosti přijít na správnou cestu. Tedy za určitých okolností může člověk dosáhnout spásy i mimo Církev.

Čejka: Víte, smutné na tom je, že i přesto budou existovat katolíci, kteří prohlásí: ale vždyť tam jsou plody! Ano, jedním z nich je náboženský indiferentismus!

VÉRITÉ: Biskupská konference v Jugoslávii se zabývala dezinformacemi o Medžugorji a konstatovala, že jsou bezpředmětné (10.4.1991) a ocenila plody Medžugorje. Tyto plody uznal i biskup Žanič, ale přičítá je zbožnosti chorvatského lidu. Tato Biskupská konference dala pokyn, aby jugoslávští biskupové přicházeli oficiálně do Medžugorje (to se dosud nikdy nestalo, pokud zjevení nebyla pozitivně uzavřena). K samotným zjevením, zda jsou pravá či nepravá, konstatovala, že zatím není možno konstatovat, že jsou pravá. Dala pokyn, aby byla vytvořena komise, která by se zabývala pravostí zjevení. K vytvoření této komise dosud nedošlo vlivem rozpadu Jugoslávie. Kardinál Puljič ze Sarajeva takovou komisi dosud též nesestavil. Pozitivní plody Medžugorje ocenilo mnoho biskupů, kteří do Medžugorje přišli.

Čejka: Jen menší poznámka na konec. Myslím, že nelze pochopit fenomén Medžugorje bez pochopení nebezpečí charismatického hnutí, které ohrožuje Církev. Existuje totiž přímá vazba mezi charismatiky a Medžugorjem.

Dne 6. května 1981 byl otec Emiliano Tardif v Římě na IV. mezinárodním kongresu pro charismatickou obnovu Církve. Jeden večer se setkal se skupinkou přátel z Itálie a Jugoslávie. Otec Vlašič z Jugoslávie hovořil o tom, že církev v jeho vlasti je nemocná a že nemá v komunistickém režimu žádnou svobodu. Poprosil otce Tardifa, aby se nad ním modlil. Ten na něj vložil ruce a modlil se za církev v Jugoslávii. Potom se modlili každý ve své mateřštině. Otec Tardif přijal proroctví: „Neboj se, já vám pošlu svou Matku!“A skutečně 24. června 1981 se ve farnosti Medžugorje zjevila Královna míru!

VÉRITÉ: Je známo, že charismatici mají určité dary. Ale v Medžugorji vždy byla a je snaha nezaplétat charismatiky do zjevení. Zřejmě však toto proroctví vyšlo. Vizionáři v Medžugorji neměli téměř žádné informace o zjevení, ale někteří začali číst o zjevení v Lurdech po začátku svých zjevení.

Čejka: Na závěr přečtu prohlášení biskupa Žaniče, ke kterému nemám co dodat: „Kolektivní halucinace byla využita skupinou františkánů z Hercegoviny, kteří domnělým zjevením a obsahu poselství dodali zdání serióznosti. Zneužili upřímného přání po nadpřirozenu a hlubokou mariánskou lidovou zbožnost. Největší odpovědnost padá na mystifikátora a charismatického mága T. Vlašiče, který na sebe bere riziko křivopřísežníka, aby uhájil svou pozici.“

VÉRITÉ: Pojem „kolektivní halucinace“, to znamená, že všichni vizionáři vidí a slyší totéž, psychiatrie nezná. Proto i biskup Žanič tuto svou domněnku dále nepublikoval. Biskup Žanič později přičítal inscenaci zjevení otci Vlašičovi, který se stal farářem v Medžugorji po otci Zovkovi, který byl vzat do vězení. Ale charakter zjevení se nezměnil před ani po jeho působení.

Nynější mostarský biskup Radko Petrić prohlásil (16.4.2001 a znovu 19.6.2003) v Medžugorji, že františkáni vykonávají svou službu dobře a v souladu s učením katolické Církve a nemá k jejich činnosti námitek, ale že nevěří v pravost zjevení. Tento biskup, když ještě byl v roce 1981 v Římě a dozvěděl se o medžugorských zjeveních, ihned bez jakýchkoliv studií prohlašoval, že nejsou pravá. S vizionáři se nikdy nesetkal. V přednášce jsou citovány informace a domněnky biskupa Žaniče. Protože jde o nepravdy, podal arcibiskup Franić, předseda teologické komise při jugoslávské biskupské konferenci dne 21.1.1985 stížnost do Vatikánu. Vatikán odňal biskupovi Žaničovi právo v této věci dále rozhodovat (15.5.1985). Další komise pro tato zjevení byla vytvořena kardinálem Kuharičem v roce 1987 a vydala prohlášení 10.4.1991.

Zpracoval: RNDr. Ing.František Mráček,CSc

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]